Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài xích tập đo lường và thống kê của những phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng khansar.net học bài toán này nhé!Hôm ni khansar.net vẫn hướng dẫn các em học bài toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài tập áp dụng và các bài tập thực hành thực tế để củng thay kiến thức.

Bạn đang xem: 0 chia 4 bằng mấy

1. Hướng dẫn bài bác tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1. Ví dụ 1: Đặt tính với tính cùng với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo trang bị tự từ cần qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cùng 9 bằng 11, 11 cộng 4 bởi 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

4 cộng 2 bằng 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được điện thoại tư vấn là tích riêng sản phẩm nhất

496 được gọi là tích riêng máy hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang bên trái một cột đối với tích riêng sản phẩm công nghệ nhất. Vì đó là 496 chục

124 được gọi là tích riêng sản phẩm ba. Tích riêng máy 3 được viết lùi sang bên trái một cột đối với tích riêng sản phẩm 2. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính cùng với phép chia.

*

Chia theo trang bị tự từ trái qua phải. Công việc lần lượt: phép phân chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 phân tách 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân tách 17 bởi 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép chia hết

1.3. Lấy một ví dụ 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: mong muốn cộng hai số tự nhiên và thoải mái ta hoàn toàn có thể làm như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Cộng những chữ số sinh hoạt từng hàng theo trang bị tự từ nên sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, sản phẩm trăm, sản phẩm nghìn, …

*

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ ta có:

1.4. Ví dụ như 4: Đặt tính rồi tính với phép trừ.

*

Quy tắc: ao ước trừ nhì số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo đồ vật tự từ yêu cầu sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

2. Bài tập vận dụng

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ không nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phép trừ bao gồm nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính cùng tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính cùng với phép cùng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính với phép cộng gồm nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo đồ vật tự từ đề xuất qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bằng 4 thêm một bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bằng 1, viết 1

5 cùng 7 bằng 12, cộng 3 bởi 15, viết 5 lưu giữ 1

7 cộng 5 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bởi 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bằng 24 thêm 3 bởi 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bởi 13, viết 3 lưu giữ 1

8 cùng 4 bằng 12 thêm một bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 1

1 cộng 4 bởi 5 ghi nhớ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bằng 5,viết 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bởi 40 thêm một bằng 41, viết 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bởi 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm một bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bởi 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bởi 21 thêm 4 bởi 25, viết 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bởi 24, viết 4 nhớ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bởi 24 thêm một bằng 25, viết 5 lưu giữ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 13 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép phân chia ta có:

*

12 phân chia 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bởi 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 chia 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 phân chia 9 bởi 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 không chia hết đến 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bởi 4,viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 phân tách 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bởi 12, 16 trừ 12 bởi 4

Hạ 2 được 42 phân tách 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bởi 42, 42 trừ 42 bởi 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân tách 36 bởi 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 phân tách 36 bởi 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 chia 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 phân tách 99 bởi 7, viết 7

7 nhân 99 bằng 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bởi 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 chia 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 phân chia 175 bởi 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bởi 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân chia 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bằng 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 chia 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 phân tách 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bởi 0

0 phân chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phép tính theo lắp thêm tự từ bắt buộc qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bởi 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bằng 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 112 trừ 4 bởi 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 117 trừ 8 bởi 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 lưu giữ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 ghi nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 lưu giữ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 nhớ 17 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0, viết 014 trừ 5 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 16 trừ 0 bởi 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 ghi nhớ 117 trừ 9 bởi 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bởi 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ đề nghị qua trái ta có:

*

2 cùng 7 bằng 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 96 cùng 2 bởi 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bằng 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 92 cùng 6 bởi 8, viết 81 cùng 7 bởi 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cùng 4 bởi 9, viết 97 cùng 2 bằng 9, viết 94 cùng 5 bằng 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bởi 6 viết 67 cộng 2 bởi 9, viết 94 cùng 3 bởi 7, viết 78 cùng 1 bởi 9, viết 91 cộng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bởi 11, viết 1 lưu giữ 19 cộng 4 bởi 13 thêm một bằng 14, viết 4 ghi nhớ 14 cộng 6 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cùng 2 bằng 9 thêm một bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm một bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bởi 2, viết 29 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 19 cùng 4 bằng 13 thêm một bằng 14, viết 4 ghi nhớ 13 cộng 8 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 nhớ 18 cùng 2 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bằng 14, viết 4 lưu giữ 15 cộng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 7 bởi 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm 1 bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Những Lời Chúc 20 11 Hay Nhất Cho Thầy Giáo ViệT Nam 2021

3.1. Bài xích tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng đo lường của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học giỏi dạng toán này em cần chuyên cần luyện bài bác tập và tiếp tục theo dõi khansar.net để update những kiến thức và kỹ năng hay nhé.