$left ( dfrac 3 2 + dfrac sqrt 37 2 , 0 ight )$, $left ( dfrac 3 2 - dfrac sqrt 37 2 , 0 ight )$


Bạn đang xem: Star

$eginarray l x = dfrac 3 + sqrt 37 2 \ x = dfrac 3 - sqrt 37 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 3 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 7 = color#FF6800 0 $
$ $ Hãy biến đổi biến thay đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 7 color#FF6800 - left ( color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x - dfrac 3 2 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 7 color#FF6800 - left ( color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( x - dfrac 3 2 ight ) ^ 2 = color#FF6800 7 color#FF6800 + left ( color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 $
$left ( x - dfrac 3 2 ight ) ^ 2 = 7 + left ( color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 $
$left ( x - dfrac 3 2 ight ) ^ 2 = 7 + dfrac color#FF6800 3 ^ color#FF6800 2 color#FF6800 2 ^ color#FF6800 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 7 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 3 ^ 2 2 ^ 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 dfrac 37 4 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 3 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 dfrac 37 4 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 3 2 = pm sqrt color#FF6800 dfrac 37 4 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 3 2 = pm sqrt color#FF6800 dfrac 37 4 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 dfrac sqrt 37 2 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 3 2 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 dfrac sqrt 37 2 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 3 2 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 2 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac sqrt 37 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac sqrt 37 2 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 2 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac sqrt 37 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac sqrt 37 2 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 + sqrt 37 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 - sqrt 37 2 endarray$
$eginarray l x = dfrac 3 + sqrt 37 2 \ x = dfrac 3 - sqrt 37 2 endarray$
$x = dfrac color#FF6800 - left ( color#FF6800 - 3 ight ) pm sqrt left ( - 3 ight ) ^ 2 - 4 imes 1 imes left ( - 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt left ( - 3 ight ) ^ 2 - 4 imes 1 imes left ( - 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt left ( color#FF6800 - color#FF6800 3 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 1 imes left ( - 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt color#FF6800 3 ^ color#FF6800 2 - 4 imes 1 imes left ( - 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt color#FF6800 9 - 4 imes 1 imes left ( - 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt 9 - 4 color#FF6800 imes color#FF6800 1 imes left ( - 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt 9 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 7 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 3 pm sqrt color#FF6800 9 color#FF6800 + color#FF6800 28 2 imes 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 + sqrt 37 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 3 - sqrt 37 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 3 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 7 = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 3 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 1 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 7 ight )$
$D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 3 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 1 imes left ( - 7 ight )$
$D = 9 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 7 ight )$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 3 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 7 = color#FF6800 0 $
$ $ Nếu điện thoại tư vấn hai nghiệm của phương trình bậc nhị $ ax^2+bx+c=0 $ là $ alpha, eta $ thì ta có $ alpha + eta =-dfracba $ , $ alpha imeseta=dfracca$
$color#FF6800 alpha color#FF6800 + color#FF6800 eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 3 1 , color#FF6800 alpha color#FF6800 eta = color#FF6800 dfrac - 7 1 $
$alpha + eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 3 1 , alpha eta = dfrac - 7 1 $
*

*

*

*Xem thêm: Cách Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Dạng Năng Suất, Phương Pháp Giải Các Bài Toán Năng Suất

*