Cho Al tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, sau phản bội ứng thu được dung dịch muối và thành phầm khử X. X hoàn toàn có thể là

 
Bạn đang xem: Al tác dụng với h2so4 đặc nóng

Các sản phẩm khử của H2SO4 quánh là H2S, S, SO2 (xem lại phần lí thuyết kim loại tính năng với axit tất cả tính oxi hóa)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sắt công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp muối và thành phầm khử X. X quan trọng là


Cho viên kẽm chức năng với HNO3, sau phản nghịch ứng ko thấy có khí sinh ra. Tổng hệ số cân đối của phản nghịch ứng là


Cho nhôm tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, rét thu được thành phầm khử nhất là khí N2O . Sau khoản thời gian đã cân nặng bằng, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3bị khử (các số nguyên, tối giản) là:


Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng, sau làm phản ứng thu được V lít khí N2O (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là


Cho một lượng Fe phản nghịch ứng hết với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng dư, sau phản bội ứng nhận được 3,36 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là


Cho 4,8 gam kim loại R tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Sắt kẽm kim loại R là


Để hoàn tan hoàn toàn 9,6 gam Cu nên dùng 500 ml dung dịch HNO3 (lấy dư 25% đối với lượng phải thiết), chiếm được khí NO duy nhất. Nồng độ mol của hỗn hợp HNO3 đã cần sử dụng là


Hoà chảy 19,2 gam sắt kẽm kim loại M vào H2SO4 quánh nóng dư, nhận được khí SO2. đến khí này hấp thụ trọn vẹn trong 1 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau phản bội ứng rước cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại


Cho 6,72 gam fe vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 sệt nóng (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được


Cho 30 gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng rét thấy tất cả V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) bay ra cùng sau phản nghịch ứng sót lại 4,8 gam sắt chưa tan. Quý hiếm của V là


Cho 6,72 gam sắt phản ứng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được dung dịch X với khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng muối trong dung dịch X là


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với HNO3 sệt nguội dư, sau làm phản ứng chiếm được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Quý giá của m là


Cho 8,37 gam hỗn hợp (Fe, Cu, Al) công dụng hoàn toàn với lượng dư axit H2SO4 sệt nóng được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cân nặng muối chế tạo ra thành là


Hòa tan hết các thành phần hỗn hợp X tất cả 16,8 gam fe ; 2,7 gam Al cùng 5,4 gam Ag công dụng với H2SO4 sệt nóng dư chỉ bay ra khí SO2 (sản phẩm khử nhất của S). Số mol H2SO4 sẽ tham gia bội nghịch ứng là


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để làm hoà tan hoàn toàn một láo lếu hợp gồm 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo chất khử tốt nhất là NO) là


Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tan không còn trong hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lít khí NO sống đktc ( không thể sản phẩm khử khác) cùng dung dịch Y. Mang đến Y tác dụng với hỗn hợp NaOH thì nhận được lượng kết tủa lớn số 1 là m gam. Quý hiếm của m là


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch hỗn hợp tất cả NaNO3 cùng KHSO4 thu được dung dịch X chỉ cất m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2 (tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Quý hiếm gần độc nhất vô nhị của m là:
Xem thêm: Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành, Bài Tập Về Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn

Hỗn đúng theo X gồm Cu, Mg, MgO được hòa tan trọn vẹn vào HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Còn mặt khác nếu các thành phần hỗn hợp đó làm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Cân nặng kim một số loại Cu bao gồm trong X là


Cho láo hợp bao gồm 1,12 gam Fe với 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M với NaNO3 0,2M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang đến V ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa nhận được là bự nhất. Giá chỉ trị về tối thiểu của V là: