Điều hướng trang này:

DẠNG 2: NHỮNG CHẤT TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2

LÍ THUYẾTI. Bội nghịch ứng ở nhiệt độ thường1. Ancol nhiều chức có những nhóm -OH kề nhau

- tạo nên phức màu xanh lá cây lam

- Ví dụ: etilen glicol C2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam2. đầy đủ chất có tương đối nhiều nhóm OH kề nhau

- tạo ra phức blue color lam

- Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozo

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam3. Axit cacboxylic RCOOH

2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O

4. Tri peptit trở lên cùng protein

- có phản ứng màu biure với Cu(OH)2/OH- sinh sản phức color tím

II. Làm phản ứng khi đun nóng- rất nhiều chất bao gồm chứa đội chức andehit –CHO khi tác dụng với Cu(OH)2 nấu nóng sẽ cho kết tủa Cu2O red color gạch

- gần như chất cất nhóm – mang lại thường gặp

+ andehit

+ Glucozo

+ Mantozo

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

*
RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch men + 2H2O

( đầy đủ chất không có rất nhiều nhóm OH kề nhau, chỉ tất cả nhóm –CHO thì không phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường)CÂU HỎICâu 1.Câu 45-CD7-439: Cho những chất tất cả công thức cấu trúc như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Số đông chất chức năng được với Cu(OH)2 sản xuất thành dung dịch màu xanh da trời lam làA. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Z, T.

Bạn đang xem: Bài toán ancol tác dụng với cu(oh)2 và cuo

Câu 2.Câu 8-B8-371: cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete với axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 làA. 4. B. 3. C. 1. D. 2.Câu 3.Câu 38-B9-148: Cho những hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH. (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. (e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3.

Các chất đều tính năng được cùng với Na, Cu(OH)2 là:

A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e).Câu 4.Câu 14-B10-937: Các hỗn hợp phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là:A. lòng white trứng, fructozơ, axeton. B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic. D. glixerol, axit axetic, glucozơ.Câu 5.Câu 51-B10-937: hóa học X gồm các điểm sáng sau: phân tử có tương đối nhiều nhóm -OH, bao gồm vị ngọt, hoà tung Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất đi màu nước brom. Hóa học X làA. xenlulozơ. B. mantozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.Câu 6.Câu 39-CD11-259: cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic với anđehit axetic. Trong số chất trên, số hóa học vừa có chức năng tham gia phản ứng tráng bội bạc vừa có tác dụng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường làA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 7.Câu 13-CD13-415: Dãy những chất nào sau đây đều phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở đk thường?A. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơ. B. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.C. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic. D. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.



DẠNG 3: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH Br2

LÍ THUYẾT

- hỗn hợp brom gồm màu nâu đỏ

- đầy đủ chất chức năng với dung dịch brom gồm1. Hidrocacbon bao hàm các các loại sau:

+ Xiclopropan: C3H6 (vòng)

+ Anken: CH2=CH2....(CnH2n)

+ Ankin: CH≡CH.......(CnH2n-2)

+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2...... (CnH2n-2)

+ Stiren: C6H5-CH=CH2

2. Những hợp hóa học hữu cơ bao gồm gốc hidrocacbon ko no

+ Điển hình là cội vinyl: -CH=CH2

3. Andehit R-CHO

R-CHO + Br2 + H2O → R-COOH + HBr

4. Những hợp chất gồm nhóm chức andehit

+ Axit fomic

+ Este của axit fomic

+ Glucozo

+ Mantozo5. Phenol (C6H5-OH) và anilin (C6H5-NH2): Phản ứng thế ở vòng thơm

*
2,4,6-tribromphenol

(kết tủa trắng)

(dạng phân tử: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓trắng + 3HBr )

- tương tự với anilin

CÂU HỎI
Câu 1.Câu 48-B8-371: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số hóa học trong hàng phản ứng được với nước brom làA. 7. B. 5. C. 6. D. 8.Câu 2.Câu 39: Hiđrocacbon X không làm mất màu hỗn hợp brom ở nhiệt độ thường. Tên thường gọi của X làA. xiclopropan. B. etilen. C. xiclohexan. D. stiren.Câu 3.Câu 25-CD9-956: Chất X gồm công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu hỗn hợp brom. Tên thường gọi của X là

A. Axit α-aminopropionic. B. Metyl aminoaxetat.

C. Axit β-aminopropionic. D. Amoni acrylat.Câu 4.Câu 28-B10-937: trong số chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất thuốc nước brom làA. 3. B. 5. C. 4. D. 6.Câu 5.Câu 16-A12-296: mang lại dãy những chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có chức năng làm mất màu nước brom làA. 5. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 6.Câu 52-A12-296: cho dãy những chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom làA. 5. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 7.Câu 46-B13-279: Hiđrocacbon nào dưới đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1,3-đien. D. But-1-in.Câu 8.Câu 58-B13-279: mang đến dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic với stiren. Số hóa học trong dãy phản ứng được với nước brom làA. 6. B. 4. C. 7. D. 5.



DẠNG 4: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI H2LÍ THUYẾT1. Hidrocacbon bao hàm các nhiều loại sau:

Hidrocacbon bao hàm các các loại sau:

+xicloankan vòng ba cạnh:C­nH­2n

VD: Xiclopropan: C3H6 (vòng 3 cạnh), xiclobutan C4H8 (vòng 4 cạnh)...

(các em hãy nhớ là vòng 3 cạnh cùng 4 cạnh nhé VD C­6H10 mà vòng 3,4 cạnh vẫn được)

+ Anken: CH2=CH2....(CnH2n)

+ Ankin: CH≡CH.......(CnH2n-2)

+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2...... (CnH2n-2)

+ Stiren: C6H5-CH=CH2

+ benzen (C6H6), toluen (C6H5-CH3)....

2. Những hợp chất hữu cơ gồm gốc hidrocacbon không no

+ Điển hình là gốc vinyl: -CH=CH2

3. Andehit R-CHO → ancol bậc I

R-CHO + H2 → R-CH2OH

4. Xeton R-CO-R’ → ancol bậc II

R-CO-R’ + H2 → R-CHOH-R’

5. Những hợp chất tất cả nhóm chức andehit hoặc xeton

- glucozo C6H12O6

CH2OH-4-CHO + H2 → CH2OH-4-CH2OH

Sobitol

- Fructozo C6H12O6

CH2OH-3-CO-CH2OH + H2 → CH2OH-4-CH2OH

SobitolCÂU HỎI
Câu 1.Câu 18-CD8-216: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Các chất bội phản ứng trọn vẹn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo thành một sản phẩm là: A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).Câu 2.Câu 16-CD9-956: cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khoản thời gian phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một thành phầm là:A. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen với cis-but-2-en.C. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan. D. xiclobutan, cis-but-2-en với but-1-en.Câu 3.Câu 56-A10-684: Hiđro hoá chất hữu cơ X chiếm được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X mang tên thay vắt làA. 2-metylbutan-3-on. B. 3-metylbutan-2-ol.C. metyl isopropyl xeton. D. 3-metylbutan-2-on.Câu 4.Câu 32-B10-937: dãy gồm các chất đều chức năng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo ra sản phẩm có tác dụng phản ứng với mãng cầu là:A. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH. B. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH. D. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH.Câu 5.Câu 43-B10-937: có bao nhiêu hóa học hữu cơ mạch hở dùng làm điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bởi phản ứng cùng H2 (xúc tác Ni, to)?A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.Câu 6.Câu 32-CD10-824: Ứng với cách làm phân tử C3H6O gồm bao nhiêu hợp hóa học mạch hở bền khi chức năng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra ancol?A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 7.Câu 12-B13-279: trong số chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen với butan, số chất có tác dụng tham gia bội phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Xem thêm: Công Thức Tính Công Của Dòng Điện Là Gì? Công Thức Và Bài Tập

Câu 8.Câu 55-CD13-415: cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Gồm bao nhiêu chất trong những các chất trên khi phản ứng trọn vẹn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo thành butan?A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

