-Anđehit: Là hợp chất hữu cơ mà phân tử cất nhóm –CH=O link trực tiếp với nơi bắt đầu hidrocacbon tuyệt nguyên tử H

-Nhóm -CHO là team chức của anđehit.

Bạn đang xem: Andehit no đơn chức mạch hở

Ví dụ: HCH=O, CH3CH=O, C6H5–CHO, O=CH–CH=O, CH2=CH–CH=O…

- Công thứctổng quát lác của andehit no đối chọi chức mạch hở là CnH2n+1CH=O (n ≥ 0) hay CnH2nO (n ≥ 1).

2. Phân loại:

Dựa theo điểm lưu ý gốc hiđrocacbon và con số nhóm -CHO.

*

Lưu ý: Andehit làm mất màu nước brom, không làm mất đi màu Br2/CCl4.

-Oxi hóa bởi AgNO3/NH3hoặc Cu(OH)2/OH-,totạo kết tủa:

Lưu ý: tỉ trọng 1 -CHO tạo thành thành 2 Ag hoặc 1 Cu2O.

Đặc biệt với cùng 1 HCHO tạo thành thành 4 Ag hoặc 2 Cu2O.

b. Oxi hóa hoàn toàn:

*

Nhận xét: Đốt cháy andehit X thu được

*
thì X là andehit no solo chức mạch hở.

3. Vận dụng:

VD1:Cho tất cả hổn hợp khí X có HCHO với H2đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả hai chất hữu cơ. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 11,7 gam H2O với 7,84 lít khí CO2(ở đktc). Tỷ lệ theo thể tích của H2trong X là

A. 46,15%. B. 35,00%. C. 53,85%. D. 65,00%.

Lời giải

Đốt cháy Y tương tự như đốt cháy X.

*
;
*

*

Đốt cháy HCHO thu được

*

*
= 0,65-0,35 = 0,3 mol. Vậy %H = 46,15%. Đáp án A.

VD2:Cho 0,94 gam tất cả hổn hợp 2 andehit no, đơn chức tiếp nối trong cùng một dãy đồng đẳng (không cất andehit fomic) công dụng với hỗn hợp với hỗn hợp AgNO3trong NH3dư nhận được 3,24 gam Ag. Bí quyết phân tử 2 andehit là

A. HCHO với CH3CHO B. CH3CHO với C2H5CHO

C. C2H5CHO và C3H7CHO D.

Xem thêm: Bài 3 : Các Công Thức Tam Giác Vuông, Bài 3 : Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác

C3H7CHO với C4H9CHO

Lời giải

nAg = 0,03 mol. Andehit no solo chức mạch hở và không cất HCHO nên

*

*

Vậy 2 andehit là C2H5CHO cùng C3H7CHO. Đáp án C.

VD3:Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol andehit đối kháng chức X mạch không nhánh đề nghị dùng trọn vẹn 12,32 lít khí O2(đktc), nhận được 17,6 gam CO2. Công thức kết cấu của X là