3.

Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ số hữu tỉ

Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng tổng của hai số hữu tỉ âm.

⇒ Xem đáp án tại đây

4. Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng hiệu của hai số hữu tỉ dương.

⇒ Xem đáp án tại đây

5. Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng tổng của một số hữu tỉ âm và một số hữu tỉ dương

⇒ Xem đáp án tại đây

6. Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng hiệu của một số hữu tỉ âm và một số hữu tỉ dương.

⇒ Xem đáp án tại đây

7. Dạng 3. Tính:

*

⇒Xem đáp án tại đây

8. Dạng 3. Tính:

*

⇒Xem đáp án tại đây

9. Dạng 4. Tìm x, biết:

*

⇒ Xem đáp án tại đây

10. Dạng 4. Tìm x, biết:

*

⇒ Xem đáp án tại đây

11. Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức:

*

⇒Xem đáp án tại đây

12. Dạng 5. Tính nhanh:

*

⇒Xem đáp án tại đây

13. Dạng 5. Tính nhanh:

*

⇒ Xem đáp án tại đây

14. Dạng 5. Tính nhanh:

⇒Xem đáp án tại đây

15. Dạng 6. Tìm phần nguyên của số hữu tỉ x, biết:

*

⇒ Xem đáp án tại đây

16. Dạng 6. Tìm phần nguyên của số hữu tỉ x, biết:

⇒Xem đáp án tại đây

17. Dạng 6. Tìm phần lẻ của số hữu tỉ x, biết:

⇒ Xem đáp án tại đây

18. Dạng 6. Tìm phần nguyên của số hữu tỉ x, biết:

⇒ Xem đáp án tại đây

19. Dạng 6. Cho n ∈ Z và n ∈ Q. Chứng mình rằng: = n + .

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 3 Có Bản Có Đáp An, Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3

⇒ Xem đáp án tại đây

20. Dạng 6. Chứng minh rằng nếu x ≥ y thì  ≥ . Diều ngược lại có đúng không? Tại sao?