*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 Tin học tập 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương I: xấp xỉ cơ Chương II: Sóng cơ với sóng âm Chương III: chiếc điện luân phiên chiều
Trắc nghiệm vật lý 12 tất cả đáp án và lời giải chi tiết 200 bài tập năng suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều..

50 bài tập năng suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất mức độ vận dụng (Phần 1)

làm cho đề thi

Câu hỏi 2 : cho điện áp nhì đầu đoạn mạch là (u_AB = 120sqrt 2 c mosleft( 100pi t - pi over 4 ight)V) và cường độ dòng điện qua mạch là (i = 3sqrt 2 c mosleft( 100pi t + pi over 12 ight)A). Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch này là:

A p. = 120W B p = 100W C p = 180W D p. = 50W

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Ta có: (P = UIc mosvarphi m = 120 m.3 m.cosleft( - pi over 4 - pi over 12 ight) = 180W)


Câu hỏi 3 : Đặt vào nhì đầu đoạn chứa trở nên trở R một nguồn điện ξ = 20 V với điện trở vào r. Chuyển đổi giá trị của trở thành trở thì thấy đồ dùng thị năng suất tiêu thụ trên toàn mạch có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực lớn trên mạch là:

*

A

10 W.

B

20 W.

Bạn đang xem: Bài tập hệ số công suất

C 30 W. D  40 W. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Từ đồ vật thị ta có: $$R_1 = 2Omega ,R_2 = 12,5Omega $$

và $$P_1 = P_2 o zeta ^2R_1 over left( R_1 + r ight)^2 = zeta ^2R_2 over left( R_2 + r ight)^2 o (R_2 + r) = 2,5(R_1 + r) o r = 5Omega $$

Ta có công suất tiêu thụ bên trên mạch : $$P = zeta ^2R over (R + r)^2 = zeta ^2 over (sqrt R + r over sqrt R )^2$$ 

P lớn nhất khi $sqrt R + r over sqrt R $ nhỏ nhất, suy ra: R = r = 5 thì $$P_max = zeta ^2R over (R + r)^2 = 20^2.5 over (2.5)^2 = 20W$$ 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u = 220sqrt 2 cos left( 100pi ight)V) vào nhì đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp liền có R = 110 Ω, L cùng L gồm thể biến đổi được. Lúc hệ số công suất của đoạn mạch đạt giá bán trị cực lớn thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A 460 W B 172,7 W C 115 W D 440 W

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Áp dụng đk C đổi khác để hệ số hiệu suất đạt rất đại 


Lời giải đưa ra tiết:

Khi hệ số năng suất đạt giá trị cực đại bằng 1 cùng ZL = ZC lúc đó hiệu suất của mối cung cấp là: (P = U^2 over R = 220^2 over 110 = 440W)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 : mang lại mạch năng lượng điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và trở nên trở R. Điện áp chuyển phiên chiều để vào hai đầu đoạn mạch tất cả tần số f và quý giá hiệu dụng U không đổi. Điều chỉnh quý giá của thay đổi trở thì nhận biết khi điện áp hiệu dụng thân hai đầu biến trở có giá trị 80V hoặc 150V thì công suất tiêu thụ của mạch có mức giá trị đều bằng nhau và bằng 60W. Tra cứu công suất cực đại của mạch.

A 180,50 W B 72,25 W C 90,25W D 144,50W

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

Ta tính được (U = sqrt U_1^2 + U_2^2 = sqrt 80^2 + 150^2 = 170V)

 ( Rightarrow cos varphi _1 = U_1 over U = 8 over 17;cos varphi _2 = U_2 over U = 15 over 17)

Áp dụng công thức

 (P = U^2 over Rcos ^2varphi = > R_1 = 320 over 3Omega ;R_1 = 375Omega = > R_0 = 200Omega )

Công suất cực to là (P_max = U^2 over 2 mR_0 = 170^2 over 400 = 72,25W)

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : đến mạch điện chuyển phiên chiều RLC nối tiếp (L thuần cảm) có tần số f núm đổi được. Khi f = f1 hày = f2 thì mạch có cùng công suất, khi f = f3 thì mạch có công suất cực đại. Hệ thức đúng là

A f1f2 = f32 B f2f3 = f12 C f1f3 = f22D  f1 + f2 = 2f3

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Công suất của mạch (P = U^2R over Z^2 = U^2R over R^2 + (Z_L - Z_C)^2)


Lời giải đưa ra tiết:

Khi f = f1 giỏi f = f2 mạch có cùng công suất ( Rightarrow U^2R over R^2 + (Z_L1 - Z_C1)^2 = U^2R over R^2 + (Z_L2 - Z_C2)^2 Rightarrow f_1f_2 = 1 over 4pi ^2LC) (1)

Khi f = f3 mạch có công suất cực đại: ( Rightarrow Z_L3 = Z_C3 Rightarrow f_3 = 1 over 2pi sqrt LC ) (2)

Từ (1) và (2) => f1f2 = f32


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Đặt năng lượng điện áp u = U0.cos(100πt – π/6) (V) vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R,L,C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0.cos (100 πt +π/6) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A 0,86.B 0,50.C 0,71.D 1,00

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết tính hệ số hiệu suất và độ lệch pha giữa u với i.


Lời giải đưa ra tiết:

Hệ số công suất: (cos varphi = cos ( - pi over 6 - pi over 6) = 0,5)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 40Ω, tụ điện có ZC = 60 Ω và cuộn dây thuần cảm có ZL = 100 Ω mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch u = 100cos100πt (V). Công suất tiêu thụ của mạch

A 125WB 62,5WC 90WD 75,5W

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp: Áp dụng phương pháp tính hiệu suất cho mạch năng lượng điện (P = UIcos varphi )


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Tổng trở của mạch là (Z = sqrt R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = sqrt 40^2 + (100 - 60)^2 = 40sqrt 2 Omega )

Hệ số hiệu suất của mạch là (cosvarphi = fracRZ = frac4040sqrt 2 = frac1sqrt 2 )

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch là (I = fracUZ = frac100sqrt 2 .40sqrt 2 = frac54A)

Công suất tiêu hao của mạch là (P = UIcos varphi = frac100sqrt 2 .frac54.frac1sqrt 2 = 62,5W)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : Một mạch xoay chiều RLC ko phân nhánh trong những số đó R = 50Ω. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện cầm cố U = 120V, f≠ 0 thì lệch sóng với u một góc 600, công suất của mạch là

A 36W. B 72WC 144W.D 288W

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính hiệu suất và định luật pháp Ôm


Lời giải đưa ra tiết:

P = U.I.cosφ

(eqalign và an varphi = Z_L - Z_C over R = an 60^0 = sqrt 3 Rightarrow Z_L - Z_C = sqrt 3 R cr & cos varphi = R over Z = 1 over 2 Rightarrow R = 1 over 2Z Rightarrow Z = 100Omega Rightarrow I = U over Z = 120 over 100 = 1,2A Rightarrow phường = 120.1,2.1 over 2 = 72W cr )


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Một mạch điện xoay chiều với tần số dòng điện là f = 50Hz, đoạn AM đựng ampe kế cùng hộp kín đáo X, MB chứa hộp kín Y. Trong vỏ hộp X và Y chỉ bao gồm một linh kiện hoặc điện trở, hoặc cuộn cảm, hay là tụ điện. Ampe kế nhiệt độ chỉ 1A; UAM = UMB = 10V, UAB = 10√3V, hiệu điện ráng giữa nhị đầu AM chậm pha hơn hiệu điện cố giữa nhì đầu AB . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 5√6 W . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB có giá trị gần với giá trị nào nhất tiếp sau đây ?

A 3,75WB 2,68WC 6,5WD 1,8W

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Giản đồ Frenen


Lời giải đưa ra tiết:

*

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB:

(P_AB = U_AB.I.c mosvarphi = 5sqrt 6 Leftrightarrow 10sqrt 3 .1.c mosvarphi = 5sqrt 6 Rightarrow c mosvarphi = sqrt 2 over 2 Rightarrow varphi = pi over 4)

Lại có: (c mosalpha = 5sqrt 3 over 10 = sqrt 3 over 2 Rightarrow alpha = pi over 6 Rightarrow varphi _AM = pi over 4 - pi over 6 = pi over 12)

=> Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AM: (P_ mAM = U_AM.I.c mospi over 12 = 10.1.c mospi over 12 = 9,66W)

=> Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB: PMB = PAB – PAM = 2,59W

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : Mạch RLC nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm (L,r) và tụ điện C. khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là (u = 65sqrt 2 c mosomega t(V)) thì các điện áp hiệu dụng bên trên điện trở và cuộn dây đều bằng 13V còn điện áp bên trên tụ là 65V, công suất tiêu thụ toàn mạch là 25W. Hệ số công suất của mạch là

A 3/13B 5/13C 10/13D 12/13

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Hệ số công suất của đoạn mạch: (c mosvarphi = R + r over Z = U_R + U_r over U)


Lời giải chi tiết:

Ta có: UR = 13V; Ud = 13V; UC = 65V; U = 65V

Theo bài ra ta có:

(eqalign{ & left{ matrix U_d = sqrt U_r^2 + U_L^2 = 13 hfill cr U = sqrt left( U_R + U_r ight)^2 + (U_L - U_C)^2 = 65 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrix U_r^2 + U_L^2 = 13^2 hfill cr left( 13 + U_r ight)^2 + (U_L - 65)^2 = 65^2 hfill cr ight. cr và Rightarrow 4394U_r^2 + 4394U_r - 685464 = 0 Rightarrow U_r = 12V cr )

 => Hệ số công suất của mạch: (c mosvarphi = U_R + U_r over U = 13 + 12 over 65 = 5 over 13)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C, biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào nhì đầu mạch hiệu điện thế (u_AB = U_0c mosleft( 100pi t - pi over 3 ight)V). Cố kỉnh đổi R ta thấy lúc R = 200Ω thì cường độ dòng điện cấp tốc pha hơn hiệu điện thế nhị đầu mạch, p. = Pmax = 100W (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Hệ thức đúng là

A ZL = ZCB 2ZL = ZCC ZL = 2ZCD 3ZL = 2ZC

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng công thức R biến hóa để Pmax: (R = left| Z_L - Z_C ight|), (P_max = U^2 over 2R = U^2 over 2left)


Lời giải chi tiết:

Ta có: R = 200W, Pmax = 100W, UMB = 200V

(P_max = U^2 over 2R o U = sqrt P_max2R = 200V) 

(U over U_MB = 1 o IZ = IZ_MB leftrightarrow sqrt 2 R = sqrt R^2 + Z_L^2 o Z_L = R = 200Omega ) 

Mặt khác: (R = left| Z_L - Z_C ight|)

Do cường độ loại điện cấp tốc pha hơn hiệu điện cầm cố hai đầu mạch: => ZC > ZL

(R = Z_C - Z_L o Z_C = R + Z_L = 2R = 400Omega o Z_C = 2 mZ_L)

 => chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : một quãng mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và thay đổi trở mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u = U0 cos(ωt + φ). (U0, ω, φ: không đổi). Khi biến hóa trở có mức giá trị R1 hoặc R2 thì công suất của mạch gồm cùng giá chỉ trị. Khi giá chỉ trị trở thành trở là R1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 0,75. Khi quý giá của trở thành trở là R2 thì hệ số hiệu suất của đoạn mạch xấp xỉ bằng:

A  0,25B 0,34C 0,66D 0,50

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về mạch điện chuyển phiên chiều có R ráng đổi

Công suất: p. = U2.R/Z2


Lời giải chi tiết:

Khi biến trở có giá trị R1 hoặc R2 thì công suất của mạch có cùng giá trị:

(U^2R_1 over R_1^2 + (Z_L - Z_C)^2 = U^2R_2 over R_2^2 + (Z_L - Z_C)^2 Rightarrow R_1R_2 = (Z_L - Z_C)^2)

( Rightarrow left{ matrix c mosvarphi _1 = sqrt R_1 over R_1 + R_2 hfill cr c mosvarphi _2 = sqrt R_2 over R_1 + R_2 hfill cr ight. Rightarrow c mo ms^2varphi _1 + c mo ms^2varphi _2 = 1 Rightarrow c mosvarphi _2 = sqrt 1 - c mo ms^2varphi _1 = sqrt 1 - 0,75^2 = 0,66)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : Mắc vào nhị đầu cuộn dây gồm độ tự cảm L một năng lượng điện áp xoay chiều (u_AB = 250sqrt 2 cos (100pi t)V) thì độ mạnh hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và lệch pha với năng lượng điện áp một góc (pi over 3). Mắc tiếp liền cuộn dây cùng với đoạn mạch X rồi mắc vào điện áp chuyển phiên chiều bên trên thì cường độ chiếc điện hiệu dụng qua mạch là 3A và độ lệch sóng giữa điện áp hai đầu cuộn dây cùng X là (pi over 2). Hiệu suất tiêu thụ của X là

A (P = 250sqrt 3 mW)B (P = 300sqrt 3 mW)C p = 350WD p = 200W

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính độ lệch trộn giữa u và i và công thức tính công suất


Lời giải đưa ra tiết:

Khi I = 5A; ( an varphi = Z_L over r = sqrt 3 o Z_L = sqrt 3 r)

mà: (Z = 50Omega o Z_L = 25sqrt 3 Omega ;r = 25Omega ) 

Khi I = 3A ta có: (Z" = 250 over 3 o R = Z_Xcos pi over 6 = 100 over sqrt 3 Omega o p. = I^2R = 300sqrt 3 mW)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : đến đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều (u = Usqrt 2 c extosomega t(V)). Biết (R = r = sqrt fracLC); điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp(n = sqrt 3 )điện áp nhì đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là:

 

A 0,886B 0,755C 0,866D 0,975

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp: Hệ số công suất của đoạn mạch:(c extosvarphi = fracR + rsqrt left( R + r ight)^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2 )


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Cách giải:

Ta có: (R = r = sqrt fracLC Rightarrow R^2 = r^2 = Z_LZ_C)

Lại có:

(eqalign và U_MB = sqrt 3 U_AM Leftrightarrow r^2 + Z_L^2 = 3left( R^2 + Z_C^2 ight) Leftrightarrow Z_L^2 - 3Z_C^2 - 2R^2 = 0 cr và Leftrightarrow Z_L^2 - 3Z_C^2 - 2Z_LZ_C = 0 Leftrightarrow Z_L^2 - 3Z_C^2 - 3Z_LZ_C + Z_LZ_C = 0 Leftrightarrow left( Z_L^2 + Z_LZ_C ight) - left( 3Z_C^2 + 3Z_LZ_C ight) = 0 cr và Leftrightarrow Z_Lleft( Z_L + Z_C ight) - 3Z_Cleft( Z_L + Z_C ight) = 0 Leftrightarrow left( Z_L - 3Z_C ight)left( Z_L + Z_C ight) = 0 cr và Leftrightarrow left< matrix Z_L = 3Z_C hfill cr Z_L = - Z_C(loai) hfill cr ight. cr)

( Rightarrow left{ matrix Z_L = 3Z_C hfill cr Z_LZ_C = R^2 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix Z_C = R over sqrt 3 hfill cr Z_L = sqrt 3 R hfill cr ight. Rightarrow cos varphi = R + r over sqrt left( R + r ight)^2 + left( sqrt 3 R - R over sqrt 3 ight)^2 = 0,866)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = Usqrt 2 cos (100pi t)) (U ko đổi) vào nhì đầu đoạn mạch thông suốt gồm điện trở R, tụ điện gồm điện dung C và cuộn cảm tất cả điện trở r = (10sqrt 2 Omega ) , hệ số tự cảm L biến chuyển thiên. Đồ thị màn biểu diễn sự biến hóa thiên của công suất tiêu thụ trên trên toàn mạch theo cảm chống được đến như hình vẽ. Biết P3/P1 = 3, cực hiếm của điện trở R là:

*

A (40sqrt 2 Omega )B (50sqrt 2 Omega )C 100ΩD (100sqrt 2 Omega )

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Áp dụng định phương tiện Ôm và đk cộng hưởng


Lời giải đưa ra tiết:

Từ đồ gia dụng thị ta thấy bao gồm hai giá trị của ZL là 60Ω và 140Ω cùng cho 1 giá trị P.

Vị trí P3 đạt cực đại ứng với ngôi trường hợp cộng hưởng điện ZL = ZC

Và có mối quan hệ giữa ZL3 cùng với ZL1 với ZL2 là: (Z_L3 = Z_L1 + Z_L2 over 2 = 60 + 140 over 2 = 100Omega ) 

Khi ZL =0 thì mạch có công suất P1 thỏa mãn nhu cầu P3 /P1 = 3. Ta có:

(eqalign và P_3 over P_1 = I_3^2.R over I^2.R = 3 Rightarrow I_3 over I = sqrt 3 Rightarrow U over R + r over U over sqrt (R + r)^2 + Z_C^2 = sqrt 3 Leftrightarrow sqrt (R + r)^2 + Z_C^2 over R + r = sqrt 3 Rightarrow (R + r)^2 + Z_C^2 over (R + r)^2 = 3 cr & Rightarrow Z_C = sqrt 2 .(R + r) = 100Omega Rightarrow R = 100 over sqrt 2 - 10sqrt 2 = 50sqrt 2 - 10sqrt 2 = 40sqrt 2 Omega cr )


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào mạch điện AB gồm bố đoạn mạch nối tiếp: AM gồm cuộn dây thuần cảm với thông số tự cảm L1; MN gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L2; NB bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Biết năng lượng điện áp ngay tức khắc trên MN trễ trộn π/6 so với điện áp bên trên AB, UMN = 2UC, ZL1 = 5ZC. Hệ số năng suất của đoạn mạch MN gần với mức giá trị nào tiếp sau đây nhất?

A 1/2B (1 m/sqrt 2 )C (1 m/sqrt 3 )D (sqrt 3 m/2)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng giản đồ vật vecto, hệ thức lượng trong tam giác


Lời giải chi tiết:

Vì năng lượng điện áp lập tức trên MN trễ pha so với UAB, tức là cuộn dây gồm điện trở r. Nhiệm vụ của bài xích là đi tìm hệ số hiệu suất của đoạn mạch MN, xuất xắc là tìm kiếm cosφMN.

Từ đề bài bác ta vẽ được giản trang bị vecto như sau :

*

Xét tam giác OAB; thực hiện hệ thức lượng vào tam giác ta có:

(eqalign và AB over sin left( 30^0 ight) = OB over sin eta Leftrightarrow 4U_C over 0,5 = 2U_C over sin eta Rightarrow sin eta = 1 over 4 Rightarrow eta = 14^028" Rightarrow varphi = 90^0 - eta - 30^0 = 45^031" cr và Rightarrow cos varphi approx 1 over sqrt 2 cr )


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở R và tụ năng lượng điện mắc nối tiếp, hệ số hiệu suất của đoạn mạch lúc chính là 0,5. Dung chống của tụ điện lúc đó bằng:

A A. R(sqrt 3 ) B R(sqrt 2 ) C R. D R/2.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính hệ số hiệu suất và định chế độ Ôm


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (cos varphi = R over Z = R over sqrt R^2 + Z_C^2 = 0,5 Rightarrow 2R = sqrt R^2 + Z_C^2 Leftrightarrow 4R^2 = R^2 + Z_C^2 Leftrightarrow sqrt 3 R = Z_C)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Đặt hiệu điện vắt u = U0sinωt (U0 và ω ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh. Biết độ từ bỏ cảm và điện dung được duy trì không đổi. Điều chỉnh trị số năng lượng điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Lúc đó hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng

A 0,5B 1C (sqrt 3 over 2)D (sqrt 2 over 2)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

áp dụng cách làm tính hệ số hiệu suất của mạch (R = R_0 = left| Z_L - Z_C ight|)


Lời giải chi tiết:

Đáp án D

+ công suất trêu thụ bên trên toàn mạch cực lớn khi

→ Hệ số công suất của mạch (cos varphi = R over Z = R_0 over sqrt R_0^2 + R_0^2 = sqrt 2 over 2)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi đôi mươi : Đặt điện áp (u = 100sqrt 2 cos 100pi t,left( V ight)) vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết năng lượng điện trở R = 100 Ω. Điện áp ở nhị đầu cuộn cảm là uL = 200cos(100πt + 0,5π) V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

A 200 W B 100 W C 150 W D 50 W 

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

+ Ta lưu ý thấy rằng năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp hai đầu cuộn cảm

→ u cùng pha cùng với i →mạch xảy ra cộng hưởng.

Công suất tiêu thụ của mạch (P = P_max = U^2 over R = 100^2 over 100 = 100W)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Đặt một điện áp luân phiên chiều u = U0cos100πt V vào đoạn mạch gồm bao gồm điện trở thuần R = 10 Ω mắc thông suốt với tụ điện. Hệ số hiệu suất của mạch bằng (1 over sqrt 2 ) . Dung kháng của tụ bằng

A (5sqrt 2 Omega )B (5Omega )C (10sqrt 2 Omega )D (10Omega )

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Áp dụng hệ số công suất (cos varphi = R over sqrt R^2 + Z_C^2 )


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

+ Hệ số năng suất của mạch (cos varphi = R over sqrt R^2 + Z_C^2 leftrightarrow 1 over sqrt 2 = 10 over sqrt 10^2 + Z_C^2 o Z_C = 10,,Omega )


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : Điện áp nhị đầu mạch RLC mắc tiếp nối (có R là phát triển thành trở) là u = U0cosωt. Khi R = R1 = 100 Ω, thì hiệu suất mạch điện cực đại Pmax = 100 W. Liên tiếp tăng giá trị đổi thay trở đến giá trị R = R2 thì hiệu suất của mạch là 80 W. Lúc ấy R2 có giá trị là

A 50 Ω. B 120 Ω.C 200 Ω.D 95 Ω.

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

+ khi (R = R_1 = 100,,Omega ), năng suất tiêu thụ vào mạch là rất đại

 

( o left{ matrix = R_1 = 100 hfill cr P_max = U^2 over 2R_1 = 100 hfill cr ight. o left{ matrix Z_L - Z_C ight ight..)

+ hiệu suất tiêu thụ của mạch ứng cùng với R2 là:

 (P = U^2R_2 over R_2^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2 o R_2^2 - 250R_2 + 10000 = 0.)

 Phương trình trên mang lại ta nhị nghiệm (R_2 = 200,,Omega ) hoặc (R_2 = 50,,Omega ) .


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 23 : Điện áp luân phiên chiều giữa 2 đầu mạch điện và loại điện vào mạch gồm biểu thức là: (U = 100sqrt 2 cos left( 100pi t + pi over 6 ight)V,,i = 4sqrt 2 cos left( 100pi t - pi over 6 ight),A). Năng suất tiêu thụ của mạch là :

A p = 400 W. B  P = 200 W. C p. = 800 W. D p. = 600 W.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

áp dụng bí quyết tính công suất tiêu thụ của mạch điện


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

+ công suất tiêu thụ của mạch (P = U_0I_0 over 2cos varphi = 100sqrt 2 .4sqrt 2 over 2cos left( pi over 3 ight) = 200W.)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Đặt một năng lượng điện áp (u = 120sqrt 2 cos left( 100pi t ight)V) vào nhị đầu một cuộn dây thì công suất tiêu thụ là 43,2 W với cường độ chiếc điện đo được bằng 0,6 A. Cảm phòng của cuộn dây là :

A 186 Ω.B 100 Ω. C 180 Ω.D 160 Ω.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

+ Tổng trở của mạch (Z = U over I = 120 over 0,6 = 200Omega )

 Điện trở của cuộn dây (R = P over I^2 = 43,2 over 0,6^2 = 120Omega )

→ Cảm phòng của cuộn dây (Z_L = sqrt Z^2 - R^2 = sqrt 200^2 - 120^2 = 160Omega )


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : Điện năng tại một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thay 2kV, công suất của quá trình truyền download điện là H = 80%. Muốn năng suất của quá trình truyền mua tăng mang lại 95% thì ta phải:

A tăng hiệu điện thế lên đến mức 4kV. B tăng hiệu điện thế lên tới 8kV.C sút hiệu điện cụ xuống còn 1kV. D bớt hiệu điện vắt xuống còn 0,5kV.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hiệu suất truyền tải: (H = P - Delta P over P = 1 - P^2R over U^2c mo ms^2varphi over P = 1 - P^2R over U^2c mo ms^2varphi Rightarrow P^2R over U^2c mo ms^2varphi = 1 - H)


Lời giải chi tiết:

Theo bài ra ta có: 

(left{ matrix P^2R over U_1^2c mo ms^2varphi = 1 - H_1 hfill cr P^2R over U_2^2c mo ms^2varphi = 1 - H_2 hfill cr ight. Rightarrow U_2 over U_1 = sqrt 1 - H_1 over 1 - H_2 = sqrt 1 - 0,8 over 1 - 0,95 Leftrightarrow U_2 over 2 = 2 Rightarrow U_2 = 4kV)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = 100sqrt 2 cos left( 100pi t ight)(V))vào nhị đầu một quãng mạch bao gồm điện trở thuần R = 25Ω, cuộn cảm thuần cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Lúc ấy điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần gồm biểu thức (u_L = 200cos left( 100pi t + fracpi 2 ight),(V)). Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

 

A 1200WB 400 WC 100 WD 800 W

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp : Áp dụng đk có cộng hưởng điện trong mạch điện xoay chiều


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

Cách giải :

Khi đó năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn cảm thuần bao gồm biểu thức (u_L = 200cos left( 100pi t + fracpi 2 ight),(V)). Trong mạch xảy ra hiện tượng cùng hưởng điện cho nên vì vậy UL = UC; UR = U = 100Ω. Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là (P = fracU_R^2R = frac100^225 = 400W)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : mang đến đoạn mạch điện xoay chiều gồm: một biến đổi trở R mắc thông suốt với cuộn dây thuần cảm bao gồm cảm chống 50 Ω cùng tụ điện gồm dung kháng 100 Ω. Đặt vào nhì đầu mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có biểu thức (u = 220sqrt 2 cos100pi t) (V). đến R tăng từ (50sqrt 3 ) Ω thì hiệu suất trong mạch sẽ

A Tăng mang đến một giá bán trị cực to sau kia giảm.B giảm đến một quý hiếm nào đó rồi tăng lên.C Tăng lên.D 1. Giảm dần

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Khảo gần kề hàm số hiệu suất theo R


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có công thức tính công suất:

(egingathered p. = I^2.R = fracU^2Z^2.R = fracU^2R^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2.R = fracU^2R + fracleft( Z_L - Z_C ight)^2R = fracU^2y hfill \ y = R + fracleft( Z_L - Z_C ight)^2R geqslant 2.left| Z_L - Z_C ight|(BDToperatornamecosi ) hfill \ endgathered )

Vậy phường đạt cực lớn khi y cực tiểu. Theo bất đẳng thức Cosi y đạt cực tiểu khi (R = frac(Z_L - Z_C)^2R = > R = left| Z_L - Z_C ight| = 50Omega )

Ta rất có thể lập bảng xét sự biến đổi thiên của phường như sau:

*

Vậy từ giá trị R = (50sqrt 3 Omega ) trở lên thì p giảm dần.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : một đoạn mạch luân chuyển chiều có 3 thành phần mắc nối tiếp: điện trở thuần R, cuộn dây tất cả (r, L) với tụ điện tất cả điện dung C. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp luân phiên chiều, khi ấy điện áp ngay tắp lự ở nhị đầu cuộn dây với hai đầu tụ năng lượng điện lần lượt là: (u_d = 80sqrt 6 .cos left( omega t + fracpi 6 ight)V,u_C = 40sqrt 2 .cos left( omega t - frac2pi 3 ight)V) , năng lượng điện áp hiệu dụng ở hai đầu năng lượng điện trở R là (U_R = 60sqrt 3 V). Hệ số công suất của mạch bên trên là:

A 0,862.B 0,908.C 0,664.D 0,753

Đáp án: B


Phương pháp giải:

sử dụng giản đồ vec to và định vẻ ngoài Ôm


Lời giải đưa ra tiết:

Dựa vào biểu thức điện áp tức thời của cuộn dây cùng tụ, ta thấy udsớm pha (fracpi 6 + frac2pi 3 = frac5pi 6) so với uC . Ta vẽ được giản vật vecto như sau

*
 

Từ giản đồ gia dụng vecto thấy góc lệch thân ud và uClà: (alpha + fracpi 2 = frac5pi 6 = > alpha = fracpi 3)

 Từ phương trình điện áp ta bao gồm (U_d = 80sqrt 3 V;U_C = 40V)

Từ giản đồ vật vecto, ta có:

 

(eqalign & U_r = U_d.cos alpha = 80sqrt 3 .cos pi over 3 = 40sqrt 3 V cr & U_L = U_d.sin alpha = 80sqrt 3 .sin pi over 3 = 120V cr )

Ta có:

(egingathered U_AB^2 = (U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2 = left( 60sqrt 3 + 40sqrt 3 ight)^2 + left( 120 - 40 ight)^2 hfill \ U_AB approx 190,78V hfill \ endgathered )

Hệ số hiệu suất được khẳng định bởi:

(k = cos varphi = fracR + rZ = fracU_R + U_rU_AB = frac60sqrt 3 + 40sqrt 3 190,78 approx 0,908)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : Để đo công suất tiêu thụ trên điện trở được mắc trên một mạch RLC nối tiếp (chưa lắp sẵn), người ta dùng 1 điện trở; 1 tụ điện; 1 cuộn dây; 1 bảng mạch; 1 nguồn điện xoay chiều; 1 ampe kế luân chuyển chiều; 1 vôn kế chuyển phiên chiều; dây nối rồi thực hiện các bước sau

(a) nối nguồn điện với bảng mạch

(b) lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp bên trên bảng mạch

(c) bật công tắc nguồn

(d) mắc ampe kế luân chuyển chiều nối tiếp với đoạn mạch

(e) mắc vôn kế luân chuyển chiều song song với điện trở

(f) đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế

(g) tính công suất tiêu thụ

Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên

A a, c, b, d, e, f, gB b, d, e, a, c, f, gC b, d, e, f, a, c, gD a, c, f, b, d, e, g

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : giữa hai đầu năng lượng điện trở nếu có điện áp một chiều U thì công suất tỏa sức nóng là P, nếu tất cả điện áp chuyển phiên chiều biên độ 2U thì hiệu suất tỏa nhiệt độ là P". So sánh P và P" ta thấy

A phường = P". B P" = 4P. C P" = 2P. D  P" = 0,5P.

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

+ Ta có p. ~ U2→ cùng với U" = 2U thì P" = 4P.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 31 : Đặt năng lượng điện áp u = U0sinωt vào nhì đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ của toàn mạch đạt cực đại thì khi ấy hệ số công suất của mạch bởi ?

A 1B
*
C
*
D
*

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về bài bác toán đổi khác điện trở để công suất cực đại 


Lời giải bỏ ra tiết:

Công suất tiêu tốn của đoạn mạch RLC được tính theo công thức

 (P = U^2R over R^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2 = U^2 over R + left( Z_L - Z_C ight)^2 over R)

Ta thấy, để Pmax thì (R^2 = left( Z_L - Z_C ight)^2 Rightarrow Z = Rsqrt 2 )

Khi đó hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

 (cos varphi = R over Rsqrt 2 = 1 over sqrt 2 )

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 32 : cho mạch điện bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến R = 30 Ω, L = 0,4 H, C đổi khác được. Đặt vào hai đầu mạch năng lượng điện một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = 120cos(100πt + 0,5π) V. Khi C = C0 thì công suất trong mạch đạt cực hiếm cực đại. Lúc đó, biểu thức năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn cảm L là

A (u_L = 160cos left( 100pi t + pi ight)V)B (u_L = 160cos left( 100pi t + pi over 2 ight)V)C (u_L = 80sqrt 2 cos left( 100pi t + pi ight)V)D (u_L = 80sqrt 2 cos left( 100pi t + pi over 2 ight)V)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Áp dụng điều kiện để sở hữu hiện tượng cộng hưởng


Lời giải chi tiết:

Đáp án A

+ khi C = C0 hiệu suất tiêu thụ vào mạch cực đại → mạch xảy ra cộng hưởng.

→ (u_L = U_o over RZ_Lcos left( 100pi t + pi ight) = 120 over 3040cos left( 100pi t + pi ight) = 160cos left( 100pi t + pi ight)V)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 33 : Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở R cùng cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Lúc đó, cảm phòng của cuộn cảm có giá trị bởi 2R. Hệ số năng suất của đoạn mạch là

A 0,71.B 1C 0,5D 0,45

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính hệ số công suất trong đoạn mạch luân chuyển chiều mắc nối tiếp (cos varphi = R over Z)


Lời giải chi tiết:

Đáp án D

+ Hệ số công suất của đoạn mạch (cos varphi = R over Z = R over sqrt R^2 + left( 2R ight)^2 = 0,45).


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 34 : bóng đèn sợi đốt dân dụng ghi thông số 220V- 45W. Trường hợp mắc đèn vào mạng năng lượng điện xoay chiều có điện áp cực to 310V thì trong một tiếng đèn tiêu thụ năng lượng điện năng bởi bao nhiêu?

A ( approx )45WhB ( approx )64WhC (approx )90WhD ( approx )227Wh

Đáp án: A


Phương pháp giải:

 sử dụng bí quyết tính điện năng tiêu thụ


Lời giải chi tiết:

(egingathered U_0 approx 310V = > U approx 220V = U_dm hfill \ = > p approx 45W hfill \ = > A = P.t approx 45.1h = 45Wh hfill \ endgathered )


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 35 : Đặt điện áp (u = U_0cos left( 100pi t + pi over 6 ight)V) vào nhị đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ loại điện qua mạch là (i = I_0cos left( 100pi t - pi over 12 ight)A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

 

A 0,50 B 0,71 C 0,87 D 1,00

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Hệ số hiệu suất của mạch được xác minh bởi biểu thức:

(cos varphi = cos left( varphi _u - varphi _i ight) = cos left( pi over 6 - left( - pi over 12 ight) ight) = 1 over sqrt 2 approx 0,71)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 36 : Một trang bị tăng áp tất cả số vòng cuộn sơ cấp cho và thứ cấp cho lần lượt là 150 vòng và 1500 vòng. Điện áp với cường độ loại điện ở cuộn sơ cấp là 250V cùng 100A. Bỏ qua mất hao phí năng lượng trong máy. Điện áp từ sản phẩm công nghệ tăng áp được dẫn mang lại nơi tiêu thụ bằng dây dẫn chỉ tất cả điện trở thuần 30 Ω. Điện áp địa điểm tiêu thụ là?

A 220V B 2200V C 22V D 22kV

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Công thức máy biến áp: (N_1 over N_2 = U_1 over U_2 = I_2 over I_1)


Lời giải chi tiết:

Ta có: 

(N_1 over N_2 = U_1 over U_2 = I_2 over I_1 Leftrightarrow 150 over 1500 = 250 over U_2 = I_2 over 100 Rightarrow left{ matrix U_2 = 2500V hfill cr I_2 = 10A hfill cr ight.)

Độ sụt thế: ∆U = I2R = 10.30 = 300V

Điện áp chỗ tiêu thụ: U’ = U2 - ∆U = 2500 – 300 = 2200V


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 37 : một đoạn mạch thông suốt gồm một cuộn dây cùng một tụ điện, điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch, nhì đầu cuộn dây, nhị đầu tụ năng lượng điện đều bằng nhau. Search hệ số công suất cosφ của mạch.

A  0,5 B ($sqrt 3 over 2)C (sqrt 2 over 2)D 1/4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm tính hệ số năng suất của đoạn mạch xoay chiều 


Lời giải đưa ra tiết:

Cuộn dây tất cả điện trở thuần

Ta bao gồm giản trang bị véc tơ sau

 

*

Từ hình vẽ suy ra độ lệch sóng giữa u và i là – π/6 rad

Do kia hệ số hiệu suất của đoạn mạch là (cos varphi = sqrt 3 over 2)

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 38 : Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = 220sqrt 2 cos (100pi t))(V) vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở R = 50Ω, cuộn cảm thuần L và hộp kín đáo X mắc nối tiếp. Khi đó, mẫu điện qua mạch là (i = sqrt 2 cos (100pi t + pi over 3)) (A). Năng suất tiêu thụ trên đoạn mạch X có giá trị

A 60 WB 120 W. C 340 W. D 170 W.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

 Đáp án A

Công suất của mạch: p = UI.cosφ =110W

Công suất của riêng R: PR = RI2 = 50 W

Công suất nên tìm: PX = p. – PR = 60 W


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 39 : Đặt điện áp u = U0cos(wt + φ) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R cùng cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L mắc nối tiếp. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

A (fracRsqrt R^2 + (omega L)^2 )B (fracomega extL extR)C (fracomega Lsqrt R^2 + (omega L)^2 )D (fracRomega L)

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

Hệ số hiệu suất của mạch: (cos varphi = R over Z = R over sqrt R^2 + (omega L)^2 ) chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 40 : Đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng U = 150V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu cuộn cảm là 120V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A 0,6B 0,8C 0,9D 0,7

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Hệ số công suất:

(c mosvarphi = R over Z = U_R over U = sqrt U^2 - U_L^2 over U = sqrt 150^2 - 120^2 over 150 = 0,6)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 41 : Đoạn mạch luân phiên chiều bao gồm điện áp

(u = 120cos (100pi t + fracpi 2)(V))

và cường độ mẫu điện chạy qua

(i = sqrt 2 cos (100pi t + fracpi 3)(A))

. Hiệu suất của đoạn mạch là

A 147WB 73,5W. C 84,9W. D 103,9W.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

áp dung công thức tính công suất


Lời giải chi tiết:

ta có

(P = U.I.cos varphi = frac120sqrt 2 .fracsqrt 2 sqrt 2 .cos left( fracpi 2 - fracpi 3 ight) = 73,5W)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 42 : Đoạn mạch luân chuyển chiều bao gồm cuộn dây mắc thông liền với tụ điện. Điên áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 60v. Hệ số năng suất của đoạn mạch là 0,8 cùng hệ số hiệu suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là

A 45V. B 100V. C 80V. D 106,7V.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

sử dụng định điều khoản Ôm và cách làm tính hệ số công suất


Lời giải đưa ra tiết:

ta có

(egingathered U_AB = 60V;k = cos varphi = fracU_RU = 0,8 = > U_R = 60.0,8 = 48V hfill \ k_cd = 0,6 = fracU_RU_RL = > U_RL = fracU_R0,6 = 80V hfill \ endgathered )


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 43 : Đặt năng lượng điện áp vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R, cuộn dây cùng tụ điện bao gồm điện dung C nối tiếp, cùng với C thay đổi được. Lúc (C = 62,5 over pi mu F) thì mạch tiêu tốn công suất cực to bằng 93,75 W. Khi (C = 1 over 9pi mF) thì điện áp nhì đầu đoạn mạch RC với cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi ấy là

A 90 V.B 75 V. C 120 V. D (75sqrt 2 ,,V)

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

+ lúc (C = C_1 = 62,5 over pi mu F o Z_C1 = 160Omega ) mạch tiêu thụ công suất cực to (  o Z_C1 = Z_L = 160Omega .)

 (P = P_max = U^2 over R + r o R + r = U^2 over P = 150^2 over 93,75 = 240Omega .)

+ khi (C = C_2 = 1 over 9pi mF o Z_C2 = 90Omega ) thì năng lượng điện áp nhì đầu cuộn dây vuông trộn với năng lượng điện áp hai đầu RC.

 ( o Z_L over rZ_C1 over R = 1 o Rr = Z_LZ_C2 = 14400Omega ^2 o R = r = 120Omega .)

+ Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn dây lúc đó là:

 (U_d = UZ_d over Z = 150sqrt 120^2 + 160^2 over sqrt left( 120 + 120 ight)^2 + left( 160 - 90 ight)^2 = 120V.)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 44 : một quãng mạch bao gồm một năng lượng điện trở R = 80Ω mắc tiếp liền vơi một tụ điện gồm điện dung 

(C = frac10^ - 4pi F)

 và một cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm

(L = frac0,4pi H)

. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều

(u = 80sqrt 2 cos 100pi t(V))

. Lúc đó công suất tỏa nhiệt độ trên R là 

A 40WB 80WC 51,2WD 102,4W

Đáp án: C


Phương pháp giải:

áp dụng phương pháp tính công suất


Lời giải đưa ra tiết:

ta có

(eginarraylZ_L = 40Omega ;Z_C = 100Omega ;R = 80Omega \ = > Z = 100Omega \ = > phường = U.I.cos varphi = fracU^2RZ^2 = frac80^2.80100^2 = 51,2Wendarray)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 45 : Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM là một cuộn dây có điện trở thuần mắc nối tiếp với đoạn MB là một tụ điện. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp uAB = U0.cosωt (ω vậy đổi được). Khi tần số dòng điện là 60Hz thì hệ số công suất của đoạn AM và AB lần lượt là 0,8 và 0,6; đồng thời điện áp uAB trễ pha hơn cường độ dòng điện. Để vào mạch có cộng hưởng điện thì tần số của dòng điện là

A 80HzB 75HzC 100HzD 120Hz

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Hệ số công suất cosφ = R/Z


Lời giải đưa ra tiết:

uAB trễ pha hơn i => ZC > ZL

Ta có: 

(left{ matrix c mosvarphi _AM = R over sqrt R^2 + Z_L^2 = 0,8 hfill cr c mosvarphi _AB = R over sqrt R^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2 = 0,6 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix R^2 = 0,64R^2 + 0,64Z_L^2 hfill cr R^2 = 0,36R^2 + 0,36left( Z_L - Z_C ight)^2 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix Z_L = 0,75R hfill cr Z_C = 25 over 12R hfill cr ight.)

( Rightarrow Z_L over Z_C = 0,75R over 25 over 12R = 0,36 Leftrightarrow omega ^2LC = 0,36 Leftrightarrow 1 over LC = omega ^2 over 0,36 Rightarrow omega _0^2 = omega ^2 over 0,36 Rightarrow f_0 = f over sqrt 0,36 = 60 over sqrt 0,36 = 100Hz)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 46 : Đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm điện trở thuần R, cuộn cảm gồm độ từ bỏ cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C biến hóa được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị (10^ - 4 over 4pi F) hoặc (10^ - 4 over 2pi F) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có mức giá trị như nhau. Giá trị của L bằng:

A (1 over 3pi H)B (3 over pi H)C (2 over pi H)D (1 over 2pi H)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

áp dụng phương pháp tính công suất

Sử dụng lí thuyết mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có C cố đổi


Lời giải bỏ ra tiết:

Khi P1 = P2 thì

(eqalign & U^2 over R^2 + left( Z_L - Z_C_1 ight)^2R = U^2 over R^2 + (Z_L - Z_C_2)^2.R Leftrightarrow left( Z_L - Z_C_1 ight)^2 = (Z_L - Z_C_2)^2 Leftrightarrow Z_L - Z_C_1 = Z_C_2 - Z_L cr & Leftrightarrow 2.Z_L = Z_C_1 + Z_C_2 Leftrightarrow 2.omega L = 1 over omega C_1 + 1 over omega C_2 Rightarrow L = C_1 + C_2 over 2.omega ^2.C_1.C_2 = 3 over pi H cr )


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 47 : Đoạn mạch AB gồm nhị đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 10-3/4π F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng và tần số thì điện áp tức thời ở nhị đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: (u_AM = 50sqrt 2 c extosleft( 100pi t - frac5pi 6 ight)(V);u_MB = 150c extos100pi t(V)). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:

A 0,71B 0,91C 0,26D 0,86

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp: Hệ số công suất cosφ (φ = φu – φi)


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

Ta có: 

(eqalign{ & left matrix u_AM = 50sqrt 2 cos left( 100pi - 5pi over 6 ight) hfill cr u_MB = 150.c mos100pi hfill cr ight.,,, cr & Rightarrow u_AB = u_AM + u_MB = 95,54.c mosleft( 100pi - 0,38 ight)(V) cr )

Độ lệch pha giữa uAM và i: 

(eqalign và an varphi _AM = - Z_C over R = - 4 over 3 Rightarrow varphi _AM = - 0,93rad cr & Rightarrow varphi _i = - 1,69rad cr & Rightarrow varphi = varphi _u - varphi _i = 1,31rad Rightarrow c mosvarphi = 0,26 cr )

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 48 : Đặt điện áp luân chuyển chiều u = U(sqrt 2 )cos2πft (V) vào nhị đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc thông liền nhau. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch khi ấy là k. Khi nối hai đầu cuộn cảm bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và cường độ mẫu điện qua đoạn mạch trong nhị trường hợp lệch sóng nhau một góc . Quý giá của k bằng.

A (sqrt 3 )/2B 2/(sqrt 5 )C 1/3D 1/2

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sử dụng giản đồ vật vecto


Lời giải chi tiết:

Ban đầu mạch gồm RLC mắc nối tiếp, ta gọi những giá trị điện áp bên trên các phần tử là UR; UL; UC.

Lúc sau, mạch được nối tắt qua L, nên chỉ với R C nối tiếp, ta gọi các điện áp bên trên các bộ phận là U’L và U’C.

Xem thêm: Giải Phương Trình Toán Lớp 10, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 10

Biết rằng lúc sau cái điện tức thời lệch sóng π/2 so với cường độ dòng điện thời gian đầu, ta có:

(left{ matrix varphi _i1 = varphi _u - varphi _1 hfill cr varphi _i2 = varphi _u - varphi _2 hfill cr ight. Rightarrow varphi _i1 - varphi _i2 = pi over 2 Rightarrow varphi _2 - varphi _1 = pi over 2)

 Ta vẽ trên thuộc 1 giản thiết bị vecto.

 

*

Ta có:  (varphi _1 + left| varphi _2 ight| = pi over 2;cos varphi _1 = U_R over U_AB = k;cos varphi _2 = U"_R over U_AB = 2.sqrt 2 .U_R over U_AB = 2sqrt 2 .k)

Mặt khác : (varphi _1 + left| varphi _2 ight| = pi over 2 Rightarrow cos varphi _1 = sin varphi _2 Leftrightarrow k = sqrt 1 - (cos varphi _2)^2 = sqrt 1 - 8k^2 Leftrightarrow k^2 = 1 - 8k^2 Leftrightarrow 9k^2 = 1 Leftrightarrow k = 1 over 3)  


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 49 : Đặt điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng 120V, tần số không đổi vào nhị đầu đoạn mạch AB có đoạn mạch AM ghép thông suốt với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R; đoạn mạch MB tất cả cuộn dây không thuần cảm ghép thông suốt với tụ C. Điều chỉnh R mang đến giá trị R0 làm thế nào để cho công suất tiêu tốn trên biến chuyển trở đạt cực to thì thấy điện áp hiệu dụng đoạn mạch MB bởi (40sqrt 3 V) và công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB bởi 90W. Tính năng suất tiêu thụ trên đoạn mạch MB. 

A  30WB 67,5W C 60W D 45W 

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Mạch điện xoay chiều có điện trở nắm đổi


Lời giải bỏ ra tiết:

Điều chỉnh R đến giá trị R0 thế nào cho công suất tiêu hao trên biến trở đạt cực lớn ta có: 

(R_0^2 = r^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2 m (1) o U_R0^2 = U_r^2 + left( U_L - U_C ight)^2 = U_MB^2 o U_R0 = U_MB = 40sqrt 3 V)

Công suất tiêu hao trên đoạn mạch AB bằng 90W nên: 

(P_AB = 90W = U^2 over Z^2(R_0 + r) = 120^2 over (R_0 + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2(R_0 + r)) (2)

Mặt khác từ (1) có: (R_0^2 = r^2 + left( Z_L - Z_C ight)^2 o R_0^2 - r^2 = left( Z_L - Z_C ight)^2 o (R_0 + r)(R_0 - r) = left( Z_L - Z_C ight)^2) (3)

Từ (2) với (3) có: (90 = 120^2.(R_0 + r) over (R_0 + r)^2 + (R_0 - r)(R_0 + r) o R_0 = 80Omega )

Ta có: (I = U_R0 over R_0 = sqrt 3 over 2 o Z = U over I = 120 over sqrt 3 over 2 = 80sqrt 3 Omega )

Xét trở kháng toàn mạch cùng trở phòng mạch MB có:

(left{ matrix (R_0 + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2 = (80sqrt 3 )^2 hfill cr r^2 + (Z_L - Z_C)^2 = (80)^2 hfill cr ight. o r = 40Omega )

Công suất đoạn mạch MB là:(P = I^2r = 30(W))


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 50 : cho đoạn mạch AB có cuộn dây không thuần cảm thông liền với tụ điện có điện dung C biến hóa được. Điện áp đặt vào nhì đầu mạch gồm biểu thức trong các số ấy U với ω không đổi. Biến hóa giá trị của C thì dấn thấy, với C = C1 thì năng lượng điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng 40 V và trễ trộn hơn năng lượng điện áp giữa hai đầu mạch một góc φ1 (0 2 thì dòng điện trong mạch trễ pha rộng so với điện áp một góc φ1, năng lượng điện áp giữa hai đầu tụ khi ấy là trăng tròn V với mạch tiêu thụ năng suất bằng 0,75 công suất cực lớn mà nó hoàn toàn có thể tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch gần nhất quý giá nào dưới đây ?

A 25 VB đôi mươi VC 28 VD 32 V

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Đáp án A

+ khi (C = C_2) mạch tiêu thụ hiệu suất bằng 0,75 hiệu suất cực đại

 ( o cos ^2varphi _1 = 0,75 o varphi _1 = 30^circ )

+ biểu diễn lượng giác năng lượng điện áp hiệu dụng trên tụ khi C rứa đổi

(U_C = U_Cmax cos left( varphi + varphi _0 ight) o left{ matrix U_C1 = U_Cmax cos left( - 60 + varphi _0 ight) = 40 hfill cr U_C2 = U_Cmax cos left( 30 + varphi _0 ight) = 2 hfill cr ight. o varphi _0 = 33,43^circ )

 và (U_Cmax = 44,7V.)

+ Kết phù hợp với (U_Cmax = U over sin varphi _0 o U = U_Cmax sin varphi _0 = 44,7.sin 33,43^circ approx 25V.)