Ví dụ 1: Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4 cùng 0,1 mol CH4 qua 100 gam hỗn hợp Br2 thấy thoát ra tất cả hổn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với H2 là 9,2. Vậy nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp Br2 là


A. 12%. B. 14%. C. 10%. D. 8%.

Bạn đang xem: Bài tập hidrocacbon không no

Ví dụ 2: Dung dịch đựng 0,15 mol brom tác dụng hết cùng với axetilen chỉ thu được 2 chất M, N là đồng phân của nhau, trong số ấy M có khối lượng là 13,392 gam. Trọng lượng của N là

A. 14,508 gam B. 18,6 gam. C. 13,392 gam. D. 26,988 gam.

Ví dụ 3: hấp thụ hết 4,48 lít buta-1,3-đien (đktc) vào 250 ml dung dịch brom 1M, sinh sống điều kiện tương thích đến lúc brom mất màu hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp lỏng X (chỉ chứa dẫn xuất brom), trong đó cân nặng sản phẩm cùng 1,4 vội 4 lần cân nặng sản phẩm cộng 1,2. Cân nặng sản phẩm cộng 1,2 trong X là:


A. 6,42 gam. B. 12,84 gam. C. 1,605 gam. D. 16,05 gam.


Ví dụ 4: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí X tất cả C2H2 và H2 (có tỉ lệ thành phần thể tích khớp ứng là 2 : 3) đi qua Ni nung rét thu được các thành phần hỗn hợp Y, mang lại Y đi qua dung dịch Br2 dư chiếm được 896 ml tất cả hổn hợp khí Z bay thoát ra khỏi bình dung dịch Br2. Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 4,5. Biết những khí gần như đo sống đktc. Trọng lượng bình Br2 tăng lên là :


A. 1,6 gam. B. 0,8 gam. C. 0,4 gam. D. 0,6 gam.


Ví dụ 5: hỗn hợp X gồm C2H2 cùng H2 (có tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 1 trong những : 2). Rước 10,08 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X nung nóng tất cả xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp Y qua nước brom dư thấy bình brom tăng 3 gam và sót lại V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z không biến thành hấp thụ. Tỉ khối của Z so với hiđro bằng 20/6. Giá trị của V là:


A. 2,80 lít. B. 5,04 lít. C. 8,96 lít. D. 6,72 lít.


Ví dụ 6: Hoà rã hết tất cả hổn hợp rắn có CaC2, Al4C3 cùng Ca vào H2O nhận được 3,36 lít tất cả hổn hợp khí X tất cả tỉ khối so với hiđro bởi 10. Dẫn X qua Ni nấu nóng thu được tất cả hổn hợp khí Y. Thường xuyên cho Y qua chai lọ đựng nước brom dư thì thấy gồm 0,784 lít các thành phần hỗn hợp khí Z cất cánh ra, tỉ khối khá so với He bởi 6,5. Những khí đo ở đk tiêu chuẩn. Khối lượng bình brom tăng là


A. 3,91 gam. B. 3,45gam. C. 2,09 gam. D. 1,35 gam.


  (Đề thi lựa chọn học sinh giỏi tỉnh nam giới Định, năm 2012)


Tìm bí quyết của hiđrocacbon ko no CnH2n+2-2k

Ví dụ 7: Hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với HCl theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, nhận được dẫn xuất Y duy nhất. Vào phân tử Y, clo chiếm 38,38% về khối lượng. Tên thường gọi của X là:

A. Etilen. B. but-1-en. C. but-2-en. D. 2,3-đimetylbut-2-en.

Ví dụ 8: đến 2,24 gam một anken X công dụng với hỗn hợp Br2 dư, nhận được 8,64 gam thành phầm cộng. Công thức phân tử của anken là

A. C3H6. B. C4H8. C. C2H4. D. C5H10.

Ví dụ 9: mang đến hiđrocacbon X bội nghịch ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X làm phản ứng cùng với HBr thì chiếm được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là

A. But-1-en. B. but-2-en. C. propilen. D. propan.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2009)

Ví dụ 10: X là một hiđrocacbon mạch hở. Mang đến 0,1 mol X làm mất đi màu hoàn toản 300 ml dung dịch Br2 1M, tạo thành dẫn xuất Y bao gồm chứa 90,22% Br về khối lượng. X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 chế tác kết tủa. Phương pháp cấu tạo tương xứng của X là :

A. CH3–CH=CH–CºCH. B. CH2=CH–CH2–CºCH.

C. CH2=CH–CºCH. D. CH2=CH–CH2­–CH2–CºCH.

Ví dụ 11: Cho các thành phần hỗn hợp khí X gồm hai anken có cùng thể tích, lội lờ lững qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy trọng lượng bình tăng 12,6 gam và có 48 gam Br2 phản ứng. Số cặp chất thỏa mãn các đk trên của X là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Ví dụ 12*: đến 0,42 lít các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm hai hiđrocacbon mạch hở đi đủng đỉnh qua chai nước brom dư. Sau bội phản ứng hoàn toàn thấy tất cả 0,28 lít khí thoát thoát khỏi bình và gồm 2 gam Br2 vẫn tham gia phản nghịch ứng. Biết tỉ khối tương đối của B so với H2 bởi 19. Các thể tích khí đo sinh sống đktc. Số tất cả hổn hợp B thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại trên là:

A. 5. B. 2. C. 4. D. 1.

phản bội ứng cùng H2

2.1. Phản bội ứng xảy ra hoàn toàn

Tính lượng hóa học trong phản bội ứng

Ví dụ 1: tất cả hổn hợp X tất cả C2H2 và H2, có tỉ khối đối với H2 bởi 5,8. Dẫn X (đktc) qua bột Ni nung nóng cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2 là:

A. 13,5. B. 11,5. C. 29. D. 14,5.

Ví dụ 2: cho 10,08 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm C2H2 và H2 trải qua ống cất xúc tác Ni, nung rét thu được tất cả hổn hợp Y chỉ cất 3 hiđrocacbon. Tỉ khối của Y đối với He là 7,125. Tính phần trăm thể tích của C2H2 trong tất cả hổn hợp X:

A. 36,73%. B. 44,44%. C. 62,25%. D. 45,55%.

Tìm cách làm của hiđrocacbon

Ví dụ 3: hỗn hợp X gồm hiđro với một hiđrocacbon. Nung lạnh 14,56 lít hỗn hợp X (đktc) (có Ni xúc tác) cho đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có trọng lượng 10,8 gam. Biết tỉ khối của Y so với metan là 2,7 cùng Y có chức năng làm mất màu hỗn hợp brom. Phương pháp phân tử của hiđrocacbon là :

A. C3H6. B. C4H6. C. C3H4. D. C4H8.

Ví dụ 4: mang đến 3,12 gam ankin X bội nghịch ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm hai hiđrocacbon. Bí quyết phân tử của X là :

A. C2H2. B. C5H8. C. C4H6. D. C3H4.

(Đề thi tuyển chọn sinh cao đẳng năm 2010)

Ví dụ 5*: hỗn hợp X bao gồm ankin Y và H2 gồm tỉ khối so với H2 là 6,7. Dẫn X trải qua bột Ni nung nóng cho đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp Z tất cả tỉ khối đối với H2 là 16,75. Công thức phân tử của Y là:

A. C4H6. B. C5H8. C. C3H4. D. C2H2.

Ví dụ 6*: hỗn hợp X là hóa học khí ở đk thường có một hiđrocacbon Y mạch hở cùng H2; X tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 4,8. Mang lại X qua ống cất bột Ni rồi cho lên nấu nóng nhằm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối tương đối so cùng với H2 bởi 8. Phương pháp phân tử của Y là :

A. C4H6. B. C3H6. C. C3H4 . D. C4H8.

2.2. Phản bội ứng xẩy ra không hoàn toàn

Tính lượng hóa học trong bội nghịch ứng

Ví dụ 7: các thành phần hỗn hợp X bao gồm H2, C2H4 cùng C3H6 gồm tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một không nhiều bột Ni. Đun lạnh bình một thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng thể mol H2 vẫn phản ứng là

A. 0,070 mol. B. 0,015 mol. C. 0,075 mol. D. 0,050 mol.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2013)

Ví dụ 8: mang lại 22,4 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm CH4, C2H4, C2H2 với H2 có tỉ khối so với H2 là 7,3 đi lờ đờ qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với H2 là 73/6. Số mol H2 đã tham gia phản bội ứng là :

A. 0,5 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,6 mol.

Ví dụ 9: trong một bình kín đáo có thể tích không thay đổi là 2 lít, chứa các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,02 mol CH4, 0,01 mol C2H4, 0,015 mol C3H6 với 0,02 mol H2. Đun nóng bình cùng với xúc tác Ni, những anken phần đa cộng hiđro với hiệu suất 60%. Sau làm phản ứng giữ lại bình sống 27,3oC, áp suất trong bình là:

A. 0,702 atm. B. 0,6776 atm. C. 0,616 atm. D. 0,653 atm.

Ví dụ 10: Trộn tiện tích anken X với tiện tích H2, thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối so với H2 là 7,5. Cho Y vào bình bí mật có cất sẵn một ít bột Ni (thể tích không xứng đáng kể). Nung nóng bình một thời hạn rồi chuyển nhiệt độ lúc đầu thì thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 là 12,5. Xác suất theo thể tích của H2 vào Z là

A. 83,33%. B. 66,67%. C. 33,33%. D. 16,67%.

Ví dụ 11: Một láo hợp gồm 2 ankin có thể tích 15,68 lít. Thêm H2 vào sẽ được hỗn hợp rất có thể tích 54,88 lít. Nung X với xúc tác Ni, thu được tất cả hổn hợp Y có thể tích giảm sút 4/7 lần đối với thể tích của X. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là:

A. 60%. B. 75%. C. 100%. D. 80%.

Ví dụ 12: Trộn nhân tiện tích H2 với tiện tích anken, thu được các thành phần hỗn hợp X gồm tỉ khối đối với He là 3,75. Đun lạnh X cùng với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp Y gồm tỉ khối so với He là 4,6875. Biết các thể tích đo trong và một điều kiện. Thành phần tỷ lệ về trọng lượng của ankan trong Y là:

A. 25%. B. 40%. C. 60%. D. 20%.

Ví dụ 13: các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm H2 với C2H4 bao gồm tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của làm phản ứng hiđro hoá là

A. 40%. B. 25%. C. 20%. D. 50%.

Ví dụ 14: trong một bình kín dung tích 2,24 lít cất một ít bột Ni xúc tác và hỗn hợp khí X tất cả H2, C2H4 và C3H6 (ở đktc); tỉ lệ thành phần số mol của C2H4 với C3H6 là 1 trong : 1. Nung nóng bình một thời gian sau đó có tác dụng lạnh cho tới 0oC, thu được hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y qua bình đựng nước Br2 dư thấy cân nặng bình Br2 tăng 1,015 gam. Biết tỉ khối của X với Y so với H2 theo lần lượt là 7,6 và 8,445. Hiệu suất phản ứng của C2H4 là:

A. 20%. B. 25%. C. 12,5%. D. 40%.

 Tìm phương pháp của hiđrocacbon

Ví dụ 15*: tất cả hổn hợp khí X bao gồm một anken và H2 tất cả tỉ lệ số mol là một : 1, (đo ở 90oC và 1 atm). Nung lạnh X với bột Ni một thời hạn rồi đem lại điều kiện ban sơ được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối khá so với H2 là 23,2. Xác minh công thức phân tử của anken và năng suất phản ứng hiđro hóa:

A. C4H8, H = 54,45%. B. C3H6, H = 75%.

C. C5H10, H = 44,83%. D. C6H12, H = 45%.

III. Phản nghịch ứng cụ Ag

Ví dụ 1: nhiệt phân cấp tốc 3,36 lít khí CH4 (đo sống đktc) làm việc 1500oC, thu được tất cả hổn hợp khí T. Dẫn tổng thể T qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đến phản ứng trả toàn, thấy thể tích khí thu được sút 20% so với T. Năng suất phản ứng nung CH4 là:

A. 40,00%. B. 20,00%. C. 66,67%. D. 50,00%.

Ví dụ 2: các thành phần hỗn hợp X bao gồm propin và ankin A có tỉ lệ mol 1 : 1. Lấy 0,3 mol X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, chiếm được 46,2 gam kết tủa. Thương hiệu của A là

A. Axetilen. B. But-2-in. C. Pent-1-in. D. But-1-in.

Ví dụ 3: hỗn hợp X có 2 ankin tất cả số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu được 0,6 mol Ckhansar.net. Phương diện khác, mang lại 0,2 mol tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư, chiếm được 24,0 gam kết tủa. Vậy 2 ankin trong các thành phần hỗn hợp X là :

A. Propin và but-1-in. B. axetilen với propin.

C. Axetilen với but-2-in. D. axetilen cùng but-1-in.

Ví dụ 4: mang lại 1,12 lít khí hiđrocacbon X (đktc) bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, thu được 8,05 gam kết tủa. Phương pháp của X là

A. CH3-CH2-CCH. B. CH3-CCH.

C. CHCH. D. CH2=CH-CCH.

Ví dụ 5: Đốt cháy hiđrocacbon A, thu được Ckhansar.net và H2O theo tỉ lệ thành phần mol 2 : 1. Rước 1,95 gam A tác dụng với AgNO3/NH3 dư thấy lộ diện 7,3 gam kết tủa. CTPT của A là

A. C2H2. B. C8H8. C. C6H6 . D. C4H4.

Ví dụ 6*: Đốt hoàn toàn 0,5 mol tất cả hổn hợp 2 ankin đồng đẳng kế tiếp, thành phầm cháy lấy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch chứa 0,846 mol Ca(OH)2 thì nhận được kết tủa và thấy khối lượng dung dịch không cố kỉnh đổi. Mặt khác, mang đến 0,5 mol tất cả hổn hợp vào dung dịch AgNO3 dư/ NH3 thì chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:

A. 110,7 gam. B. 96,75 gam. C. 67,9 gam. D. 92,1 gam.

Phản đốt cháy

phương pháp giải

2.1. áp dụng bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố

Tính lượng hóa học trong làm phản ứng

Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn m gam láo hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8, nhận được 1,68 lít khí Ckhansar.net (đktc). Cực hiếm của m là:

1,15. B. 1,05. C. 0,95. D. 1,25.

Ví dụ 2: các thành phần hỗn hợp X tất cả metan, axetilen, propen tất cả tỉ khối đối với H2 là 13,1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X tiếp đến dẫn thành phầm cháy vào trong bình đựng chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, nhận được 38 gam kết tủa trắng. Cân nặng dung dịch sau làm phản ứng đổi khác bao nhiêu gam so với dung dịch Ca(OH)2 là

A. 22,84 gam. B. 16,68 gam. C. 21,72 gam. D. 15,16 gam.

Ví dụ 3: hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken, các thành phần hỗn hợp Y gồm khansar.net cùng O3. Tỉ khối của X và Y đối với H2 tương ứng bằng 11,25 với 18. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít tất cả hổn hợp X đề xuất dùng hoàn toản V lít tất cả hổn hợp Y, chiếm được 6,72 lít Ckhansar.net (các thể tích đo sinh hoạt đktc). Quý hiếm của V là

A. 12,32. B. 10,45. C. 16,8. D. 11,76.

Ví dụ 4: Dẫn tất cả hổn hợp X tất cả 0,05 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 cùng 0,1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng một thời gian, thu được tất cả hổn hợp Y gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho thành phầm cháy hấp thụ hết vào 700 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Tổng cân nặng chất rã trong Z là:

A. 38,2. B. 45,6. C. 40,2. D. 35,8.

Tìm công thức của hiđrocacbon

Ví dụ 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,336 lít một ankađien phối hợp X, tiếp nối tiếp tục dẫn sản phẩm cháy qua 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M, chiếm được 8,865 gam kết tủa. Công thức của X là:

A. C3H4 . B. C4H6.

C. C5H8 . D. C3H4 hoặc C5H8.

Ví dụ 6: Đốt cháy trọn vẹn 3,48 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở đk thường), đem toàn bộ sản phẩm cháy dung nạp hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau những phản ứng chiếm được 29,55 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm sút 13,59 gam. Cách làm phân tử của X là:

A. CH4. B. C2H4 . C. C3H4 . D. C4H10.

Ví dụ 7: Một hợp chất hữu cơ X đựng 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, chiếm được 9m/7 gam H2O. Tỉ khối của X so với không gian nằm trong vòng 2,1 mang đến 2,5. CTPT của X là

A. C4H8. B. C5H10. C. C6H12. D. C6H6.

Ví dụ 8*: vào một bình kín đáo dung tích không đổi chứa hỗn hợp A bao gồm etan và một ankin X (thể khí ở điều kiện thường) tất cả tỉ lệ số mol là một trong những : 1. Thêm oxi vào trong bình thì được các thành phần hỗn hợp khí B gồm tỉ khối đối với hidro là 18. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp B kế tiếp đưa bình về 0oC thấy hỗn hợp khí Z vào bình có tỉ khối đối với hiđro là 21,4665. X là:

A. C2H2. B. C3H4 . C. C4H6. D. C5H8.

2.2. Sử dụng cách thức trung bình

Ví dụ 1: tất cả hổn hợp khí X có propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in tất cả tỉ khối tương đối so cùng với Skhansar.net là 0,75. Đốt cháy trọn vẹn 0,02 mol tất cả hổn hợp X, cho hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 8,3. B. 7. C. 7,3. D. 10,4.

Ví dụ 2: các thành phần hỗn hợp X gồm: C2H6, C2H2, C2H4 tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho thành phầm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng m gam. Quý giá của m là:

A. 62,4. B. 73,12. C. 68,50. D. 51,4.

Ví dụ 3: tất cả hổn hợp Y bao gồm metan, etilen với propin bao gồm tỉ khối đối với H2 là 13,2. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp Y, kế tiếp dẫn thành phầm cháy vào dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tạo thêm m gam. Cực hiếm của m là:

A. 16,88. B. 17,56. C. 18,64. D.

Xem thêm: Các Dạng Toán Giới Hạn Dãy Số 11 Bài 1: Giới Hạn Của Dãy Số, Giới Hạn Của Dãy Số

17,72.

 

Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít tất cả hổn hợp khí có ankin X với hiđrocacbon Y yêu cầu dùng 2,25 lít khí khansar.net, chiếm được 1,5 lít khí Ckhansar.net (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phương pháp phân tử của X và Y theo lần lượt là: