*Bạn đang xem: Bài tập hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ

*

*

*

*

*
m- > p- vày –I bớt theo chiều nhiều năm mạch CKhả năng hút (-I) hay đẩy (+C) năng lượng điện tử của..." data-index="27" src="https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-320.jpg?cb=1346411345" srcset="https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-320.jpg?cb=1346411345 320w, https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-728.jpg?cb=1346411345 638w, https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-1024.jpg?cb=1346411345 1024w" loading="lazy" id="slide-image-26" />
*
F3C-CH2-COOH > F3C-CH2..." data-index="31" src="https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-320.jpg?cb=1346411345" srcset="https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-320.jpg?cb=1346411345 320w, https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-728.jpg?cb=1346411345 638w, https://image.khansar.netcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-1024.jpg?cb=1346411345 1024w" loading="lazy" id="slide-image-30" />
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Xem thêm: Get It Korean Grammar Kyunghee Korean Grammar 3 Intermediate Level