Hướng dẫn giải bài bác 32. Ankin sgk hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 145 sgk chất hóa học 11 bao hàm đầy đầy đủ phần triết lý và bài xích tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… tất cả trong SGK sẽ giúp các em học viên học giỏi môn hóa học 11, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 145


LÍ THUYẾT

1. Khái niệm

– Ankin là hiđrocacbon ko no mạch hở, vào phân tử có một liên kết ba

– CTTQ của dãy đồng đẳng ankin là: (C_nH_2n-2 (ngeqslant 2))

2. Đồng phân

C2H2 với C3H4 không tồn tại đồng phân ankin, các chất từ C4 trở đi bao gồm đồng phân vị trí links ba và từ C5 gồm đồng phân mạch C.

3. Danh pháp

– thương hiệu thường: tên gốc ankyl link với nguyên tử C của links ba + axetilen

– Tên vắt thế: số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + số chỉ vị trí liên kết ba + in

4. đặc thù vật lí


– nhiệt độ sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy, cân nặng riêng tăng mạnh theo chiều tăng của phân tử khối

– Ankin khối lượng nhẹ hơn nước, không tan vào nước

5. đặc điểm hóa học

a) phản nghịch ứng cộng

– cùng hiđro: CnH2n-2 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) CnH2n + 2

– cùng brom, clo: CnH2n + 2Br2 → CnH2nBr4

– cộng HX( với X là OH, Halogen,…): CnH2n-2+ 2HX → CnH2nX2

b) phản nghịch ứng đime hóa và trime hóa


– Đime hóa:

(2CH equiv CHxrightarrowt^o,xtCH_2 = CH – C equiv CH) (Vinyl axetilen)

– Trime hóa:

*

c) bội nghịch ứng thế bởi ion kim loại

(CH equiv CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 o CAg equiv CAg downarrow + NH_4NO_3)

Lưu ý: Chỉ có những ank – 1 – in có phản ứng trên giống như như axetilen, nên fan ta cần sử dụng phản ứng này để nhận thấy ank – 1 – in với những ankin không giống và các hiđrocacbon khác.


d) phản nghịch ứng oxi hóa

– Ankin cháy trong ko khí ra đời CO2 và H2O cùng tỏa nhiều nhiệt.

– Ankin cũng làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 tựa như như anken.

6. Điều chế

– Trong phòng TN axetilen điều chế bằng phương pháp cho CaC2 tính năng với nước.

(CaC_2 + H_2O o C_2H_2 + Ca(OH)_2)


– trong công nghiệp thì axetilen được điều chế từ metan.

(2CH_4xrightarrow1500^oC,LLNC_2H_2 + 3H_2)

7. Ứng dụng

– Axetilen được sử dụng làm đèn xì để hàn, cắt kim loại.

– Là nguyên liệu đặc biệt để điều chế nhiều chất hữu cơ.

BÀI TẬP

Dưới đó là phần khuyên bảo Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 145 sgk hóa học 11 tương đối đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:


1. Giải bài xích 1 trang 145 hóa 11

a) Viết công thức cấu tạo và điện thoại tư vấn tên các ankin bao gồm công thức C4H6 với C5H8.

b) Viết công thức kết cấu của những ankin mang tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in.

Bài giải:

a) Viết công thức kết cấu và call tên các ankin tất cả công thức C4H6 cùng C5H8.

♦ $ C_4H_6$:

$CH_3-CH_2-C equiv CH: but-1-in$

$CH_3-C=C-CH_3: but-2-in$

♦ $ C_5H_8$:

$CH_3-CH_2-CH_2-C equiv CH: pent-1- in$

$CH_3-CH_2-C equiv C- CH_3: pent-2-in$

$eginmatrix CH_3-CH-C equiv CH \ ^| \ CH_3 endmatrix eginmatrix : 3-metyl pent – 1- in \ \ endmatrix$

b) Viết công thức kết cấu của các ankin có tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in.

♦ $ pent-2-in$:

$CH_3-CH_2-C equiv C – CH_3$

♦ $3-metylpent-1-in$:

$eginmatrix CH_3 – CH – C equiv CH \ ^| \ CH_3 endmatrix$

♦ $2,5- đimetylhex-3-in$:

$eginmatrix CH_3 – CH-C equiv C – CH – CH_3 \ ^| ^| \ CH_3 CH_3 endmatrix$

2. Giải bài xích 2 trang 145 hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a) hiđro bao gồm xúc tác Pd/PbCO3.

b) hỗn hợp brom (dư).

c) dung dịch bội nghĩa nitrat vào amoniac.

d) hiđro clorua gồm xúc tác HgCl2.

Bài giải:

a) làm phản ứng thân propin cùng hiđro tất cả xúc tác Pd/PbCO3.

(CH_3-Cequiv CH + H_2 xrightarrow< > Pd, PbCO_3 CH_3-CH=CH_2)

b) làm phản ứng giữa propin với dung dịch brom (dư).

(eginmatrix \ \ CH_3 – C equiv CH + 2Br_2 xrightarrow< > \ \ endmatrixeginmatrix Br Br \ ^| ^| \ CH_3-C-CH \ ^| ^| \ Br Br endmatrix)

c) phản nghịch ứng thân propin cùng dung dịch bạc nitrat vào amoniac.

(CH_3-C equiv CH + AgNO_3 + NH_3xrightarrow< > CH_3-C equiv CAg downarrow + NH_4NO_3)

d) phản nghịch ứng giữa propin với hiđro clorua bao gồm xúc tác HgCl2.

(eginmatrix CH_3 – C equiv CH + HCl xrightarrow< > HgCl_2 \ \ endmatrix eginmatrix CH_3-C=CH_2 \ ^| \ Cl endmatrix)

3. Giải bài 3 trang 145 hóa 11

Trình bày cách thức hóa học:

a) phân biệt axetilen cùng với etilen.

b) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen.

Bài giải:

a) Cho chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư, chất nào tạo nên kết tủa thì đó là axetilen, chất nào không chế tác kết tủa do đó etilen.

Phương trình bội nghịch ứng:

(CH≡CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 → AgC≡CAg↓ + 2NH_4NO_3)

b) rước từ 3 bình các mẫu nhỏ tuổi để phân biệt.

– thứu tự dẫn những mẫu khí qua hỗn hợp AgNO3/NH3, chủng loại nào làm dung dịch xuất hiện thêm kết tủa thì đó là axetilen.

(CH≡CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 → AgC≡CAg↓ + 2NH_4NO_3)

– theo thứ tự dẫn 2 mẫu mã khí còn sót lại qua dung dịch brom, mẫu khí nào làm phai màu nước brom là etilen.

$CH_2=CH_2 + Br_2 → BrCH_2=CH_2Br$

– Mẫu còn lại là metan.

4. Giải bài bác 4 trang 145 hóa 11

Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in với axetilen. Kết luận nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 hóa học đều có công dụng làm mất màu dung dịch brom

B. Gồm 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bội bạc nitrat vào amoniac

C. Có ba chất có khả năng làm mất màu hỗn hợp brom

D. Không tồn tại chất làm sao làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat

Bài giải:

A. Sai vày metan không làm mất đi màu hỗn hợp nước brom.

B. Sai bởi vì chỉ bao gồm axetilen tạo được kết tủa với dd AgNO3 vào NH3

C. Đúng. 3 chất đó là etilen, but-2-in và axetilen.

D. Sai, có 3 chất làm phai màu dung dịch kali pemanganat là etilen, but-2-in với axetilen.

Phương trình hóa học:

(CH_2 = CH_2 + B mr_2 o CH_2B mr – CH_2B mr)

(CH_3 – C equiv C – CH_3 + 2B mr_2 o CH_3 – CB mr_2 – CB mr_2 – CH_3)

(CH equiv CH + 2B mr_2 o CHBr_2 – CHB mr_2)

(CH equiv CH + 2 mAgNO_3 + 2NH_3 o AgC equiv CAg ↓ + 2NH_4NO_3)

⇒ Đáp án: C.

5. Giải bài xích 5 trang 145 hóa 11


Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A tất cả propin và etilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 thấy còn 0,840 lít khí bay ra và có m gam kết tủa. Những thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc.

a) Tính xác suất thể tích etilen vào A.

b) Tính m.

Bài giải:

a) Chỉ tất cả axetilen công dụng với dung dịch AgNO3 vào NH3 còn etilen thì không tác dụng

⇒ Khí thoát ra là khí etilen: $V_etilen = 0,84 (lít)$

Do đó:

(\% V_C_2H_4 = dfracV_C_2H_4V_hh.100\% = dfrac0,843,36.100\% = 25\% )

Vậy gồm $25\%$ etilen trong hỗ hợp khí $A$.

b) Ta có:

(n_C_3H_4 = dfrac3,36 – 0,8422.4 = 0,1125,(mol))

Phương trình phản ứng:

(CH≡C-CH3 + mAgNO_3 + NH_3 o AgC equiv CAg ↓ + NH_4NO_3)

$0,1125 (mol) → 0,1125 (mol)$

Vậy trọng lượng kết tủa là:

$m↓ = 0,1125.147=16,5375 (g)$

6. Giải bài bác 6 trang 145 hóa 11

Trong số các ankin bao gồm công thức phân tử C5H8 bao gồm mấy chất tính năng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. 1 chất.

B. 2 chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

Bài giải:

Công thức phân tử C5H8 gồm 3 đồng phân ankin:

(1) $CH equiv C – CH_2 – CH_2 – CH_3$

(2) $CH_3-C equiv C – CH_2 – CH_3$

(3) (eginmatrix CH≡C -CH-CH_3 \ ^| \ CH_3 endmatrix)

Công thức (1) cùng (3) có liên kết ba đầu mạch nên bao gồm phản ứng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3.

(CH≡C-CH_2-CH_2-CH_3 + AgNO_3 + NH_3 → AgC≡C-CH_2-CH_2-CH_3↓ + NH_4NO_3)

(eginmatrix CH≡C -CH-CH_3 \ ^| \ CH_3 endmatrix + AgNO_3 + NH_3 → eginmatrix AgC=C-CH_2-CH_2-CH_3 \ ^| \ CH_3 endmatrix + NH_4NO_3)

⇒ tất cả 2 chất.

Xem thêm: 4 Mẫu Cảm Nhận Khổ Thơ Thứ 2 Tràng Giang Của Huy Cận, Phân Tích Khổ 2 Tràng Giang Hay Nhất (9 Mẫu)

⇒ Đáp án: B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 145 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn hóa học 11 xuất sắc nhất!