Sắp xếp câu là một trong những nội dung bài tập giờ Anh mang đến trẻ em nên học. Phần lớn dạng bài xích tập thu xếp câu giờ Anh lớp 5 sẽ giúp các em học tập tiếng Anh lớp 5 ôn luyện các dạng bài tập này tác dụng hơn.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 5

Bạn sẽ xem: bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 5

Sắp xếp câu xuất xắc viết lại câu yên cầu các em cần phải nắm vững một lượng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh duy nhất định. Vày vậy, đều dạng bài tập sắp xếp câu giờ Anh lớp 5 bên dưới đây để giúp các em củng nắm ngữ pháp, tự vựng với ôn luyện giỏi hơn phần nhiều dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh này.

Bài tập thu xếp câu giờ Anh lớp 5

Để học xuất sắc bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5, các em cần chú ý nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 thuộc chương trình học giờ Anh đến trẻ em. Phần đông dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ em sẽ giúp đỡ các em vừa học thêm những kiến thức mới, vừa ôn luyện những kỹ năng cũ hiệu quả.


*

I. Thu xếp để chế tạo thành câu trả chỉnh

1. In / spring / What / like / is / the / weather / ?

..........................................................................................

2. Isn't / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

..........................................................................................

3. Is / it / here / your / house / How far / from / lớn / ?

..........................................................................................

4. Straight / Go / turn / & / ahead / right / .

..........................................................................................

5. The / swimming pool / is / Where / ?

..........................................................................................

6.was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.

............................................................................

7.usually/ badminton/ in/ play/ I/ summer.

............................................................................

8.weather/ in/ what's/ the/autumn/ like/ ?

............................................................................

9.month/ We/ last/ visited/ weekend/ Tuan Chau Island.

............................................................................

10.National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow.

............................................................................

11.did/ yesterday/ you/ what/ do/ ?

............................................................................

II. Chuẩn bị xếp những câu sau thành câu gồm nghĩa

1. Name/ your/ what/ is?

2. Am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. Today/ how/ you/ are?

5. Thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. Is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

9. Eighteen/ they/ old/ years/ are.

10. Not/ he/ is/ today/ fine.

III. Thu xếp lại câu sẽ được câu trả chỉnh

friends/ chat/ with/ yesterday/ I.

..........................................................................................................

you/ play/ Did/ last/ hide and seek/ Sunday?

..........................................................................................................

on TV/ watch/ cartoons/ Mai/ week/ last.

..........................................................................................................

have/ We/ at/ drink/ nice food/ at/ last/party/ Sunday/ Mai's.

..........................................................................................................

did/ What/ do/ in/ yesterday/ they/ the park?

..........................................................................................................

go/ He/ cinema / last night / to/ parents/ with/ his.

..........................................................................................................

Wednesday/ she/ book/ buy/ a/ at/ comic/ bookshop/ last.

..........................................................................................................

Last/ festival/ have/ school/ sports/ my/ Friday.

..........................................................................................................

Hoa/ in/ the sea/ swim/ yesterday.

..........................................................................................................

I/ Phu Quoc/ holiday / be / island/ last/

..........................................................................................................

IV. Xếp những câu sau thành các câu hoàn chỉnh

1. Date/is/today/what/the/? ...................................................

2. August/is/It's/26th.. ...................................................

3. Unit 2/Let's/at/look. ...................................................

4. Am/I/student/a/Le Hong Phong /School/at/Primary. ...............................................................................

Xem thêm: Xem Nhiều 3/2022 # Bài Tập Về Will Và Be Going To Co Dap An, Bài Tập Về Will Và Be Going To Có Đáp Án

5. To/Happy/you/birthday. Gift/you/for/this/is. ...................................................

Có rất nhiều những bài tập giờ Anh lớp 5, bài học tiếng Anh lớp 5 cho trẻ nhỏ tại khansar.net. Các bạn hãy đến trẻ học ngay những bài học tiếng Anh thiếu nhi phù hợp với chương trình học tiếng Anh của các em. Tại khansar.net, những bài bác học giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ em thường xuyên được update và giúp những em có nhiều tài liệu học tiếng Anh hơn. Hãy cho trẻ học tập ngay tại khansar.net nhé!