Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập những thì trong giờ AnhMột số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập tách biệt thì hiện tại tại tiếp diễn và thì bây giờ đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập tách biệt thì hiện nay tại tiếp tục và thì lúc này đơn

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp cho bạn ôn tập với hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Trước khi có tác dụng Bài tập sáng tỏ thì hiện tại tiếp nối và thì bây giờ đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo trên chương: Phân biệt thì hiện nay tại tiếp nối và lúc này đơn trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm dứt bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập tách biệt thì hiện nay tại tiếp nối và thì bây giờ đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn bấm vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to open the door of your car......
4Can you hear those people? What bởi vì they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go khổng lồ work by car......
8"Hurry up! It"s time to lớn leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How vì you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting khổng lồ work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) khổng lồ the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six to lớn earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place khổng lồ live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Vị you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vị your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother vị ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có ứng dụng khansar.net trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Thiết lập ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Hạt Nêm Tiếng Anh Là Gì - 60 Từ Vựng Về Gia Vị Trong Tiếng Anh

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/khansar.netteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.khansar.net để liên tiếp theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.