Các em còn lưu giữ trong bài học trước cô đã chia sẻ tới những em toàn bộ về kỹ năng của thì thừa khứ solo phải ko nào?

Để học tập lại kiến thức định hướng của thì bây giờ đơn các bạn hãy xem =>> Thì thừa khứ đơn (Past Simple) - toàn cục kiến thức về thì vượt khứ đối kháng cần biết. Chúng ta nào nắm rõ kiến thức định hướng rồi thì giờ vẫn là thời điểm để luyện tập một số trong những bài tập thì quá khứ đơn nâng cấp có đáp án nhé.Bạn sẽ xem: bài bác tập thì thừa khứ đối kháng và hiện nay tại kết thúc violet


*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì vượt khứ 1-1 để dứt câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet

The evil queen (order) 3............. A hunter to kill Snow trắng but he couldn’t vì it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, và she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs và took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow white was still alive. She (change) 9.............herself into a witch and (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. Lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman và tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White và the prince (be) 14.............married and lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải say mê đáp án: Đoạn văn biểu lộ các hành vi xảy ra liên tục trong quá khứ cùng đã kết thúc

=> Chia tất cả đáp án sống thì bây giờ đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự biệt lập giữa Evil cùng Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, câu hỏi xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): cô bé hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi sau đây = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc các gì Laure nói về một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock và have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t bởi yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get to lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: phân tách động từ trong ngoặc cho đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was open and a bird ..... Into the room (fly)

7. The hotel wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time to phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: kết thúc đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins lớn find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets khổng lồ make them." 

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ back lớn the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

Xem thêm: Tủ Đông Đứng Mặt Kính Sanden Intercool Snr Là Gì, Snr — Các Tín Hiệu Và Chỉ Báo

14. I (love) ______ him but no more.

16. I _____ at home all weekend. ( stay) 17. Angela ______ to the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan và Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ lớn Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think)