Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (84.5 KB, 5 trang )


Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 8 Unit 1: Leisure activities

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm rất nhiều hành vi xào nấu vì mục đích thương mại

Exercise 1: Give the correct size of the verbs in brackets1. My mother likes __________ (cook) when she is free.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 unit 1 leisure activities

2. I am a little busy. Would you mind __________ (wait) a little longer?

3. I have enjoyed ___________ (meet) you. Hope ___________ (see) you again soon.4. Linda wants ____________ (learn) Vietnamese because she is interested in__________ (visit) Vietnam.


5. Tonight I’d like ___________ (go) out, but I have to vì my homework.6. My brother enjoys __________ (visit) the zoo.

7. I hate ___________ (tell) lies because it’s very bad.

8. Mobile games are great, but I don’t like ___________ (play) them for too long.

9. He started ___________ (surf) the net hours ago. Has he stopped ___________ (surf)yet?

10. John detests ________ (drink) beer.


Exercise 2: Use the gerunds of the verbs in the box khổng lồ complete the sentences

collect bởi vì eat listen play

ride take wash watch write

1. David hates __________ a xe đạp to school on rainy days.2. I prefer __________ DVDs lớn going to the cinema.3. Nam giới detests ___________ the dishes every day.4. We don’t mind __________ lớn classical music.5. The Robinsons adore __________ Vietnamese food.6. My sister enjoys ___________ aerobics in the morning.
7. Lucia fancies _________ emails after dinner.

8. In his không lấy phí time, Hung likes __________ photographs.9. Are you interested in _______________ handball, Peter?


(2)

Exercise 3: Rewrite the sentence by using gerund or to-infinitive after the verbs ofliking và disliking

1. I prefer reading in bed.

I prefer ______________________.2. I love lớn watch cartoons on TV.
I love _______________________.

3. Does Trung hate to do morning exercises?Does _______________________.

4. They love sunbathing và swimming.They love ___________________.

5. Does she prefer lớn watch TV during her meals?Does she ____________________.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. I always enjoy _______ to lớn my grandfather. He always tells me great stories.A. Lớn talk

B. To lớn talking C. TalkingD. Talk

2. Could you help me _______ the kitchen? It’s a real mess!A. Tidy

B. Tidied
C. TidyingD. With tidying

3. Your child needs _______ some weight. Tell him _______ less junk food & moreexercise.


(3)

D. Losing - eat

4. Marlene can’t wait _______ khổng lồ the beach again.A. Lớn go

B. Going
C. For goingD. Go

5. Steven dislikes _______, so he usually takes a bus to lớn work.A. Khổng lồ drive

B. Lớn be driven C. Be drivenD. Driving

Exercise 5: Find the mistake in each sentence


1. It took (A) me a very long time (B) recovering from (C) the shock of (D) her death.2. Money (A) is used lớn (B) buying (C) food và clothes (D).

3. He often (A) lets (B) me lớn use (C) his di động phone (D).-The

end-Đáp án ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 1

Exercise 1: Give the correct khung of the verbs in brackets

1. Cooking/ to cook2. Waiting


3. Meeting - khổng lồ see4. To learn - visiting5. To lớn go

6. Visiting7. Telling/ khổng lồ tell8. Playing/ to play


(4)

10. Drinking

Exercise 2: Use the gerunds of the verbs in the box to complete the sentences1. Riding

2. Watching3. Washing4. Listening5. Eating6. Doing7. Writing8. Taking9. Playing10. Collecting

Exercise 3: Rewrite the sentence by using gerund or to-infinitive after the verbs of
liking và disliking

1. I prefer khổng lồ read in bed.

2. I love watching cartoons on TV.

Xem thêm: Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất Trên Bậc Nhất

3. Does Trung hate doing morning exercises.4. They love khổng lồ sunbath và (to) swim.

5. Does she prefer watching TV during her mealsExercise 4: Choose the correct answer


1. C2. A3. B4. A5. D


(5)

2. C (buying => buy)3. C (to use => use)

Mời những bạn bài viết liên quan nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 8 hay tại:


https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-8

Tài liệu liên quan


*
ôn tập chương II hóa 9 và đề thi tất cả dáp án 33 2 65
*
Đề cương cứng ôn tập môn kinh tế quốc tế (12 câu) gồm đáp án 33 1 10
*
đề cương cứng ôn tập môn kế toán tài chính hành chính vì sự ngiệp bao gồm đáp án cụ thể 21 3 9
*
câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án) 8 4 44
*
đề cưng cửng ôn tập môn thanh toán giao dịch quốc tế trọn bộ có đáp án bỏ ra tiêt 80 3 2
*
26 thắc mắc ôn tập kinh doanh quốc tế 4 tín chỉ gồm đáp án 39 842 5
*
Ôn tập trắc nghiệm môn giao dịch thanh toán quốc tế có đáp án 12 1 2
*
thắc mắc ôn tập trắc nghiệm con đường lối Đảng cộng sản tất cả đáp án 23 836 0
*
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 8 cả năm tất cả đáp án 75 14 48
*
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN 154 10 15
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.54 KB - 5 trang) - sở hữu Ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1: Leisure activities - bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 8 theo Unit bao gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×