Bài bao gồm đáp án. Bộ bài xích tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì (P1). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, gồm phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: cho hàm số f(x) = $x^2$ − |x| .Khẳng định nào sau đây là đúng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 2

A. F(x) là hàm số lẻB. F(x) là hàm số chẵnC. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua gốc tọa độD. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành

Câu 2: cho hàm số y = f(x) = a$x^2$ + bx + c. Rút gọn gàng biểu thức f(x + 3)– 3f(x + 2) + 3f(x + 1) ta được:

A. A$x^2$ – bx – cB. A$x^2$ + bx – cC. A$x^2$ – bx + cD. A$x^2$ + bx + c

Câu 3: mang lại hai điểm A, B thõa mãn hệ phương trình $left{eginmatrix x_A + y_A - 1 = 0 \ x_A + y_A - 1 = x_B + y_B - 1 = 0 endmatrix ight.$ tra cứu m để đường thẳng AB giảm đường trực tiếp y = x + m tại điểm C gồm tọa độ thỏa mãn $y_C = x^2_C$.

A. M = 2 B. M = 1C. M = 0 D. M = 2 ± $sqrt5$

Câu 4: khi nuôi cá xem sét trong hồ, một đơn vị sinh học thấy rằng: nếu trên mỗi 1-1 vị diện tích s của phương diện hồ gồm n nhỏ cá thì vừa đủ mỗi bé cá sau một vụ khối lượng P(n) = 360 − 10n (gam). Hỏi cần thả bao nhiêu con cá bên trên một đối kháng vị diện tích để cân nặng cá sau đó 1 vụ thu được không ít nhất?

A. 12B. 18C. 36D. 40

Câu 5: Viết phương trình của Parabol (P) biết rằng (P) đi qua những điểm A(0; 2), B(−2; 5), C(3; 8)

A. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x − 2B. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x + 2C. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x − 2D. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x + 2

Câu 6: Hàm số y = $fracx+1x-2m+1$ xác minh trên <0; 1) khi:

A. M B. M $geq$ 1C. M D. M $geq$ 2 hoặc m

Câu 7: xác minh các thông số a với b để Parabol (P) : y = $ax^2 + 4x - b$ gồm đỉnh I(−1; −5).

A. $left{eginmatrix a = 3\ b = −2endmatrix ight.$B. $left{eginmatrix a = 3\ b = 2endmatrix ight.$C. $left{eginmatrix a = 2\ b = 3endmatrix ight.$D. $left{eginmatrix a = 2\ b = −3endmatrix ight.$

Câu 8: tìm kiếm m để hàm số y = $x^2$ − 2x + 2m + 3 có giá trị nhỏ dại nhất bên trên đoạn <2 ; 5> bởi -3.

A. M = −3qB. M = −9C. M = 1D. M = 0

Câu 9: kiếm tìm điểm M(a; b) với a A. 3B. −1C. −11D. 1

Câu 10: cho hàm số bậc nhất có thứ thị là con đường thẳng d. Tìm hàm số đó biết d trải qua A(1; 3), B(2; −1)

A. Y = −4x + 2B. Y = −2x + 3C. Y = −4x + 5D. Y = −4x + 7

Câu 11: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ dại nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2$ − 4x + 3 bên trên đoạn <−2; 1> .

A. M = 15; m = 1 B. M = 15; m = 0C. M = 1; m = −2D. M = 0; m = −15

Câu 12: Tìm những giá trị thực của thông số m nhằm hàm số y = $fracx+m+2x-m$ khẳng định trên (−1; 2).

A. $left{eginmatrix m ≤ −1\ m ≥ 2endmatrix ight.$B. M ≤ −1 hoặc m ≥ 2C. M 2D. −1

Câu 13: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x) = $x^2$ − 4x + 5 trên khoảng tầm (−∞; 2) và trên khoảng chừng (2; +∞). Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến chuyển trên (−∞; 2), đồng biến trên (2; +∞).B. Hàm số đồng biến hóa trên (−∞; 2), nghịch trở nên trên (2; +∞).C. Hàm số nghịch trở nên trên những khoảng (−∞; 2) và (2; +∞).D. Hàm số đồng biến trên những khoảng (−∞; 2) cùng (2; +∞).

Câu 14: tìm kiếm m ∈ Z để hai đường thẳng y = mx + 1 (d1) với y = 2x + 3 (d2) cắt nhau tại một điểm tất cả tọa độ nguyên.

A. M = 2 B. M ∈ 0; 1; 3; 4C. M ∈ 0; 2 D. M ∈ ±1; ±2

Câu 15: cho hàm số y = f(x) có bảng trở thành thiên như sau: 

*

Với quý hiếm nào của thông số m thì phương trình |f(x) − 1| = m có bốn nghiệm phân biệt.

A. M = 1B. 1 C. 0 D. M ≥ 3

Câu 16: Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?

*

A. Y = 2x − 2B. Y = x − 2C. Y = −2x − 2 D. Y = −x − 2

Câu 17: mang lại parabol (P) : y = $x^2$ − 4x + 3 và con đường thẳng d : y = mx + 3. Tìm tất cả các quý hiếm thực của m nhằm d cắt (P) tại hai điểm tách biệt A, B làm sao cho diện tích tam giác OAB bằng $frac92$.

A. M = 7B. M = −7C. M = −1, m = −7 D. M = −1

Câu 18: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên marketing xe thêm máy các loại. Bây giờ doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với ngân sách mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán đi với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì con số xe mà người sử dụng sẽ tải trong 1 năm là 600 chiếc. Nhằm mục đích mục tiêu tăng nhanh hơn nữa lượng tiêu thụ đời xe đang ăn khách này, công ty dự định ưu đãi giảm giá bán và cầu tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi cái xe thì con số xe đẩy ra trong một năm là sẽ tăng lên 200 chiếc. Vậy công ty lớn phảiđịnh giá cả mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được đang là cao nhất.

Xem thêm: De Thi Tiếng Anh Lớp 4 Kì 2 Năm 2021 (15 Đề), Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2020

A. 30 triệu đồngB. 29 triệu đồngC. 30,5 triệu đồngD. 29,5 triệu đồng

Câu 19: mang lại điểm A (1; 1) và hai tuyến phố thẳng (d1) : y = x − 1; (d2) : y = 4x − 2 . Viết phương trình con đường thẳng (d) đi qua điểm A với cắt các đường trực tiếp (d1), (d2) tạo ra thành một tam giác vuông.

A. Y = 2x – 1 B. Y = –2x + 3C. Y = -x + 2 hoặc $y = frac-14x + frac54$D. Không khẳng định được

Câu 20: mang đến đường trực tiếp d : y = (m − 1) x + m và d′: y = (m2 − 1) x + 6. Search m để hai tuyến phố thẳng d, d′ tuy nhiên song với nhau