Các em còn ghi nhớ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã share tới những em toàn bộ về kỹ năng và kiến thức của thì vượt khứ đối chọi phải ko nào?

Để học lại con kiến thức kim chỉ nan của thì hiện tại đơn các bạn hãy coi =>> Thì thừa khứ 1-1 (Past Simple) - tổng thể kiến thức về thì thừa khứ solo cần biết. Chúng ta nào nắm vững kiến thức lý thuyết rồi thì giờ sẽ là thời điểm để luyện tập một số bài tập thì thừa khứ đơn cải thiện có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì vượt khứ đối chọi để xong câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to lớn kill Snow white but he couldn’t bởi it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, và she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs và took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change) 9.............herself into a witch & (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. Khổng lồ the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải đam mê đáp án: Đoạn văn thể hiện các hành động xảy ra thường xuyên trong thừa khứ và đã kết thúc

=> Chia tất cả đáp án sinh sống thì bây giờ đơn

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự biệt lập giữa Evil và Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, vấn đề xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): con gái hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai rồng vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: thịt hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi sau này = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc những gì Laure nói tới một ngày thao tác điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock và have a big breakfast. I walk lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vị yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: chia động từ vào ngoặc cho đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The các buổi party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was mở cửa and a bird ..... Into the room (fly)

7. The hotel wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time to lớn phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: chấm dứt đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins khổng lồ find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets lớn make them." 

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ back lớn the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at home all weekend. ( stay) 17. Angela ______ to the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan & Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ khổng lồ Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết lạ câu sau, phân chia động từ sinh hoạt thì vượt khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: áp dụng từ trong ngoặc mang lại đúng thì với hãy vấn đáp những câu hỏi dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, phái mạnh (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, and then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái nam (eat)............ A bowl of noodles & (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ To lớn his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) to lớn his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him to lớn the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back home at 9. 30. Phái mạnh (go)................... To bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did nam get up? ..............................................................................

3. What did he vì chưng after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Rút Chân Hương Ngày Ông Công Ông Táo Ai Cũng Nên Biết, Cách Rút Tỉa Chân Hương Ngày Ông Công Ông Táo

6. What time did nam giới go lớn bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked to lớn work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got home

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went to bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went to lớn the restaurant with a client.We drove around the parking lot for 20 mins lớn find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets lớn make them."The waitress told us khổng lồ come back in two hours.My client and I slowly walked back to lớn the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store và bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.