Theo điều khoản tạiĐiều 79 hình thức Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, member Hội đồng thành viên vày chủ sở hữu doanh nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 mang lại 07 thành viên với nhiệm kỳ không thực sự 05 năm.

Bạn đang xem: Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe

Theo đó, Hội đồng member có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- Nhân danh chủ mua công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu công ty

- Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của người có quyền lực cao hoặc Tổng giám đốc

- phụ trách trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc tiến hành các quyền và nhiệm vụ được giao

Đặc biệt, chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu chỉ định hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán.

Ngoài ra, các cuộc họp của Hội đồng thành viên có thể được ghi âm hoặc ghi và giữ giàng dưới bề ngoài điện tử không giống và bắt buộc làm xong, trải qua ngay trước khi xong xuôi cuộc họp.

Những lưu ý khi lập Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên

1. Phần đa nội dung một mực phải tất cả trong Biên phiên bản họp HĐTV

- Thời gian, địa điểm họp

- Mục đích, lịch trình họp

- bọn họ tên của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp với không dự họp

- vụ việc được thảo luận, biểu quyết, tóm tắt các ý kiến phát biểu của thành viên về các vấn đề thảo luận

- toàn bô phiếu biểu quyết phù hợp lệ, chưa phù hợp lệ; tán thành, không tán thành so với từng sự việc biểu quyết

- những quyết định được thông qua

- Họ, tên, chữ cam kết của bạn ghi biên phiên bản và công ty tọa cuộc họp

Theo đó, tín đồ ghi biên bạn dạng và công ty tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính đúng chuẩn và trung thực của câu chữ biên bản họp Hội đồng thành viên

2. Điều kiện để cuộc họp được tiến hành

- cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có tối thiểu hai phần ba tổng số member dự họp

- nghị quyết của Hội đồng member được tiến hành khi bao gồm hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành.

- vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức triển khai lại công ty, gửi nhượng một trong những phần hoặc tổng thể vốn điều lệ của người tiêu dùng phải được tối thiểu ba phần bốn số member dự họp tán thành

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được trải qua hoặc từ thời điểm ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường vừa lòng Điều lệ công ty có vẻ ngoài khác.

CÔNG TY TNHH (1) ......Số: ……………….

*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

………, ngày ……. Mon ……… năm ………..


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH (1) ......(V/v: (2) ……………………………………………….)

Hôm nay, vào hồi ……….., tại ………………………………………………..

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: (3) .................... Vì Sở planer và chi tiêu ................ đăng ký lần đầu ngày .............................................................................

Trụ sở công ty: ........................................................................................................

Người đại diện theo luật pháp Bà ................... – Chức vụ: ....................................

B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

…………………………………………………………………………………….

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên tất cả mặt:

STT

Tên thành viên

Giá trị phần vốn góp (VND)

Tỷ lệ (%)

1

2


2. Các thành viên vắng vẻ mặt: Không

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng thành viên công ty thực hiện phiên họp nhằm bàn luận và thông qua việc …………………………………………………………………………………………., vẫn thống nhất một trong những điều với văn bản như sau: (4)

1. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Biểu quyết

Tán thành: ……… % (tương đương ……….. % bên trên tổng khoản vốn điều lệ)

Không tán thành: ko (tương đương 0% trên tổng khoản vốn điều lệ)

4. Biên bạn dạng này sẽ được các thành viên Hội đồng thành viên duy nhất trí trải qua tại buổi họp HĐTV Công ty, phù hợp với qui định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thực thi thi hành từ ngày ký.

Biên phiên bản này được lập thành …….. (……) bản chính có mức giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN trong HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN

GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký tên và đóng dấu) (ký, ghi rõ chúng ta tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA

Ghi chú

(2) Nêu rõ tại sao để tổ chức cuộc họp này

(3) Ghi theo Giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanh. Thường sẽ có được số đăng ký, ngày tháng đăng ký, nếu có đăng ký biến đổi thì ghi số lần đổi khác và tháng ngày năm nuốm đổi.

(4) phần đa nội dung sẽ thống nhất:

- Ủy quyền đến ai đứng ra ký kết kết những giấy tờ

- Có chấp nhận với nội dung cuộc họp không

- Có ý kiến đóng góp gì không

Ví dụ ví dụ cách lập mẫu Biên phiên bản họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc********

Tỉnh C, ngày thứ nhất tháng 01 năm 2019


Hôm nay, vào hồi 08h00', trên trụ sở chính công ty XXX, SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh giấc C.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Trụ sở công ty: SN 123 phường D, tp E, tỉnh C

Người đại diện theo lao lý Bà Nguyễn Thị C – Chức vụ: Giám đốc

B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Thông tin ví dụ như sau:

Tờ phiên bản đồThửa đấtHọ tên người tiêu dùng đấtLoại đấtDiện tích (m2)
1123Hộ ông Lê Văn A2L500
1124Hộ bà Nguyễn Thị BLúa900

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ1. Các thành viên có mặt

STTTên thành viênGiá trị phần vốn góp (VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Bà Nguyễn Thị C900.000.00050
2Ông Nguyễn Văn D900.000.00050

2. Các thành viên vắng mặt: Không

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng thành viên công ty triển khai phiên họp nhằm đàm đạo và thông qua việc Nhận ủy quyền quyền thực hiện đất nông nghiệp để tạo xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B, sẽ thống nhất một số trong những điều với câu chữ như sau:


1. Đồng ý với lời khuyên của Giám đốc công ty về việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nntt để xây dừng xưởng sản xuất giày da tại làng A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B.

Xem thêm: Em Gái Cưng Của Đại Cô Em Gái Quý Giá Của Công Tước Phản Diện

2. Ủy quyền mang lại bà Nguyễn Thị C (Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty giao dịch, ký kết hợp đồng đưa nhượng, các văn phiên bản liên quan mang lại việc ủy quyền trên.

- Trong quy trình giao dịch, bà Nguyễn Thị C phải tuân hành các quy định của pháp luật và chỉ thực hiện quyền và nhiệm vụ trong phạm vi ủy quyền.

3. Biểu quyết

Tán thành: 100% (tương đương 100% bên trên tổng khoản vốn điều lệ)

Không tán thành: không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

4. Biên bạn dạng này vẫn được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐTV Công ty, cân xứng với nguyên tắc tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày ký.

Biên bạn dạng này được lập thành 03 (ba) bản chính có mức giá trị pháp luật như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN trong HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN

GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký tên với đóng dấu) (ký, ghi rõ bọn họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA (ký, ghi rõ chúng ta tên)