Mẫu biên phiên bản họp hội đồng thành viên

*
Mẫu biên phiên bản họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc********

Địa danh, ngày ….. Tháng …. Năm …….

Bạn đang xem: Biên bản một cuộc họp

Hôm nay, vào hồi….., tại trụ sở chủ yếu công ty. Hội đồng thành viên doanh nghiệp ………… (GCN đăng ký marketing số: …………. Bởi phòng đăng ký marketing – Sở chiến lược và Đầu tư ………. Cấp cho ngày:…………) triển khai phiên họp nhằm đàm luận và thông qua việc đổi khác nội dung đăng ký sale của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên gồm mặt:

STT Họ với tên Sô vốn góp (đồng) tỷ lệ vốn góp (%)1 2 Tổng: 2. Những thành viên vắng vẻ mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chủ tọa cùng thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng member công ty thực hiện phiên họp nhằm đàm luận và trải qua phương án …………………………

Sau khi quản trị Hội đồng thành viên đọc tuyên ba khai mạc cuộc họp, lắng nghe những nội dung yêu cầu thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được bàn luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết trái biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung đề xuất trao đổi, những thành viên doanh nghiệp tiến hành trao đổi để trải qua các nội dung tất cả liên quan. Những thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không tồn tại thành viên làm sao có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp theo đúng mức sử dụng của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời khắc thực hiện:

Cuộc họp hoàn thành ………..cùng ngày. Biên phiên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. Bản có giá chỉ trị pháp lý như nhau.

Chữ ký những thành viên:Thành viên mới:

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

*

Mẫu biên phiên bản họp về khẳng định góp vốn điều lệ

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v: giai đoạn góp vốn điều lệ Công ty)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Nhà tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng sủa lập, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư cam kết cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng sủa lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng sủa lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị ban đầu vào dịp 9h30’. Công tác họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Những thành viên nhất trí góp vốn vào công ty với tổng số vốn liếng như đã đăng ký là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với tổ chức cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm phần ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chỉ chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm phần ……….% vốn điều lệ;

2. Những thành viên sáng sủa lập độc nhất trí triển khai góp vốn có tác dụng … lần với khoản đầu tư góp mỗi lần là:

a/ Đợt 1: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các member góp vốn theo tiến trình sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên tạo nên góp dịp 1;

Ngày …../…../….. , những thành viên tạo nên góp dịp 2;

Ngày …../…../….. , những thành viên gây dựng góp dịp 3;

Ngày …../…../….. , những thành viên sáng lập góp lần 4.

Sau lúc bàn bạc, đàm đạo và gọi lại một lượt Biên bạn dạng này, các thành viên tham dự buổi tiệc nghị phần nhiều nhất trí với văn bản và xác thực tính chủ yếu xác, chân thực của Biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Mẫu biên phiên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ……………… (V/v: bổ nhiệm Giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản lí trị)

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ tại trụ sở công ty Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên doanh nghiệp gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: sau khoản thời gian thoả thuận, các cổ đông doanh nghiệp ……………. Với mọi người trong nhà thoả thuận với nhất trí:

1. Chỉ định Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

Dân tộc: gớm Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc công ty ……………………………………………………………………..………..

2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc: gớm Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm quản trị Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..

* Mọi nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ………………………. Cùng Ông ……………………..……. được giải quyết trên cơ sở lý lẽ doanh nghiệp với Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bản đã được hiểu lại cho những thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý loài kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Mẫu biên bạn dạng họp chi bộ đề nghị kết hấp thụ Đảng viên

*

Mẫu biên phiên bản họp chi bộ kiến nghị kết hấp thụ Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKINH TẾ QUỐC DÂNCHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. Tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNCăn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cộng sản việt nam ;

Ngày……… tháng…….. Năm…….., bỏ ra bộ vẫn họp để xét, ý kiến đề nghị kết nạp quần chúng nó vào Đảng.

Tổng số đảng viên của đưa ra bộ là ………. đảng viên, trong các số đó chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v thiết yếu thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong những số ấy chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau lúc nghe report và thảo luận, chi bộ bao gồm những chủ kiến đóng góp như sau (ghi rõ chủ ý của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Định Nghĩa Hai Đường Thẳng Song Song, Hai Đường Thẳng Song Song Là Gì

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với lao lý của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chủ yếu thức đống ý kết nạp quần chúng……………………………………vào Đảng…….. đồng minh (đạt …..%) so với tổng số đảng viên bao gồm thức. Số đảng viên thừa nhận không tán thành…… đồng minh (….. %) với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1