Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Bội chung của 6 và 8

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

bcnn(6,8)

Đây là bài toán về bội bình thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội bình thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số nguyên tố của 6

*Xem thêm: Ngữ Văn 8 Bố Cục Của Văn Bản, Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản Ngắn Nhất

Sơ đồ vật cây của những thừa số yếu tố của 6: 2 và 3

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: