Trong tiếp xúc tiếng Anh, nhằm thể hiện những sở thích, ước muốn của phiên bản thân, thay bởi sử dụng cấu tạo I like, I want,…Ở mức cải thiện hơn, chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc would rather. Would rather có không ít cách sử dụng khác nhau trong từng thì hay những thành phần câu. Thuộc Step Up ôn lại các kết cấu và bí quyết dùng would rather nhé!

1. Kết cấu would rather cùng với một chủ ngữ 

1.1. Cấu tạo would rather ở lúc này hoặc tương lai 

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được thực hiện để diễn tả mong mong của người nói về một điều nào đó ở bây giờ hoặc tương lai. Cách dùng này thường xuyên được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc vào văn viết.

Bạn đang xem: Cách dùng rather

Đang xem: Sau rather là gì

Công thức: 

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V 

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ: 

Bill’d rather spend time on the beach.

I’d rather not answer that question.

Would you rather stay at home?

1.2. Cấu tạo would rather nghỉ ngơi thì vượt khứ

Cấu trúc ‘would rather’ hoàn toàn có thể được áp dụng để biểu đạt mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều nào đó đã xẩy ra trong quá khứ.

Công thức: 

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ: 

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)

I would rather not have bought this shirt.

*

Cách dùng would rather trong tiếng Anh

2.2. Cấu trúc ‘would rather’ nghỉ ngơi quá khứ 

Cấu trúc ‘would rather’ hoàn toàn có thể được sử dụng để thể hiện ý muốn muốn, tiếc nuối về một điều gì đấy trong vượt khứ hoặc mang định điều trái chiều với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương tự với cách cấu tạo câu đk loại III.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

I’d rather you hadn’t rung me at work. 

Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.

The teacher would rather that I had gone to lớn class yesterday.

tải về Ebook gian lận Não phương thức – Hướng dẫn giải pháp học giờ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho những người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học tập viên đã vận dụng thành công với lộ trình học thông minh này.  TẢI NGAY

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong số văn phiên bản trang trọng).

Khẳng định (+):

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It would = It’d

You would = You’d

I would = I’d

Phủ định (-):

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not

Tìm phát âm thêm về các cấu trúc câu trong tiếng Anh:

download Ebook thủ thuật Não phương pháp – Hướng dẫn giải pháp học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho tất cả những người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Rộng 205.350 học tập viên đã vận dụng thành công với suốt thời gian học tối ưu này.

4. Bài xích tập về cấu trúc would rather trong giờ Anh

Bài tập 1: phân chia dạng đúng của rượu cồn từ:

1. Jennifer’d rather … (stay) trang chủ for dinner tonight.

2. I think I’d prefer … (play) chess today.

3. Would you rather I … (leave) you alone?

4. I’d rather the students … (study) for their test.

5. Peter prefers … (relax) at trang chủ on the weekend.

Bài tập 2: Điền to, than, or và vị trí trống:

1. Vì you prefer coffee … tea?

2. I think I’d prefer … drive lớn California. 

3. Would you rather go to lớn the club … go to lớn the beach? (asking for a choice)

4. He’d rather work all day … go khổng lồ the beach! (make a specific choice)

5. My friend prefers Japanese food … American food.

Bài tập 3: Chọn lời giải đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) khổng lồ the cinema.

2. I’d rather speak to lớn him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 

3. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 

4. I would rather you (go/went/had gone) home now.

5. I don’t want khổng lồ go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.

6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.

7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.

Xem thêm: Báo Cáo Kiểm Điểm Tập Thể Lãnh Đạo Trường Học, Báo Cáo Kiểm Điểm Cấp Ủy

9. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. Stay 2. To play 3. Left 4. Study 5. Relaxing/to relax

Bài tập 2:

1.to 2.to 3.or 4.than 5.to

Bài tập 3

1.go 2.than discuss 3.live in Paris than in London 4.went 5.stay 6.than 7.than stay 8.stayed 9.save/spend 10.didn’t go

 

Trên đấy là các phương pháp dùng thông dụng của kết cấu would rather chúng ta có thể bắt gặp trong những cuộc đàm thoại giờ đồng hồ Anh của bạn nước ngoài. Hãy đọc kỹ và lưu ý lại để chũm được phương pháp dùng would rather bên cạnh đó thực hành tiếp tục để biến kỹ năng đó thành của mình! không tính ra, để cố chắc 90% công ty điểm ngữ pháp thường gặp trong tiếp xúc và thi cử, xem thêm sách gian lận Não Ngữ Pháp và tiện ích bài tập thực hành đi kèm để giờ đồng hồ Anh luôn trở nên thuận tiện nhé!