Câu đk trong giờ đồng hồ Anh (mệnh đề If một số loại 1, một số loại 2 và các loại 3) là câu nói bàn thảo về các trường hợp giả định và kết quả của chúng. Từ bây giờ chúng ta đang cùng khám phá công thức, cấu trúc, bài tập vận dụng câu điều kiện phổ biến trong tiếng anh khi học hay gặp mặt phải.

Bạn đang xem: Cách phân biệt câu điều kiện loại 1 và 2


*
Lý thuyết câu điều kiện
TypeIf ClauseMain ClauseUsage
1If + Present simple (Present continuous, Present perfect)Future simpleCó thật ở hiện tại tại
2If + Past simple (Past continuous)Would/Could/Should (not) + V (inf)Không gồm thật ở hiện tại tại
3If + Past perfect (Past perfect continuous)Would/Could/Should (not) + Have + V3/edKhông gồm thật trong thừa khứ

Điều kiện có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.


NHẬP MÃ TUHOC5TR - NHẬN tức thì 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui miệng nhập tên của công ty
Số điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không nên
Đặt hứa
× Đăng ký thành công

Đăng ký thành công. Shop chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


Cấu trúc – bí quyết câu đk loại 1: If + Present simple, Future simple

Nói cách khác, ngơi nghỉ câu đk loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì lúc này đơn, mệnh đề chủ yếu dùng thì tương lai đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính rất có thể đứng trước xuất xắc sau hồ hết được.

Ex: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, con chó của mình sẽ gặm anh đó.)

Cách sử dụng câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại 1 còn rất có thể được gọi là câu đk hiện tại có thể có thật. Ta thực hiện câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện hoàn toàn có thể thực hiện tại được trong lúc này và nêu kết quả rất có thể xảy ra.

Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2: Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại.

Điều kiện không thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước mong muốn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Cấu trúc câu đk loại 2: If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu đk loại 2, hễ từ của mệnh đề điều kiện chia ở bàng thái biện pháp (past subjunctive), cồn từ của mệnh đề thiết yếu chia sinh sống thì điều kiện hiện trên (simple conditional.)

Chú ý: Bàng thái biện pháp (Past subjunctive) là bề ngoài chia rượu cồn từ đồng nhất như thì vượt khứ đơn, riêng rượu cồn từ “to be” thì dùng “were” cho toàn bộ các ngôi.

Ex: If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một trong những con chim, tôi sẽ tương đối hạnh phúc.) (Thực tế tôi tất yêu là chim được)

Câu đk loại 3

Khái niệm về câu điều kiện loại 3: Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không tồn tại thực trong vượt khứ.

Điều kiện không thể xảy ra trong vượt khứ, chỉ mang tính chất ước ao ước trong vượt khứ, một giả thiết trái ngược với hoàn cảnh ở vượt khứ.

Cấu trúc câu đk loại 3: If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu đk loại 3, cồn từ của mệnh đề đk chia ngơi nghỉ quá khứ phân từ, còn đụng từ của mệnh đề thiết yếu chia sinh hoạt điều kiện xong xuôi (perfect conditional.)

Ex: If he had come to see me yesterday, I would have taken him khổng lồ the movies. (Nếu trong ngày hôm qua nó cho thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi coi phim rồi.)

Ngữ pháp rất quan lại trọng vào tiếng Anh vì thế bạn cần nắm ngữ pháp thật vững, để học tốt bạn có thể tham khảo sách Sách 25 siêng đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc Sách tổng ôn ngữ pháp giờ đồng hồ anh cô trang anh. Đây đều là những sách ngữ pháp tiếng Anh hay, dễ hiểu, nếu còn e ngại thì đề nghị tham khảo reviews sách tại trang Tài liệu IELTS và tải Ebook về xem trước.

3. Bài xích tập câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện loại 1

EXERCISE 1: Put the verbs in the brackets in the correct tenseIf I (to study) ______________, I (to pass) ______________the exams.If the sun (to shine) ______________, we (to walk) ______________into town.If he (to have) ______________a temperature, he (to see) ______________the doctor.If my friends (to come) ______________, I (to be) ______________very happy.If she (to earn) ______________a lot of money, she (to fly) ______________to New York.If we (to travel) ______________to London, we (to visit) ______________the museums.If you (to wear) sandals in the mountains, you (to slip) ______________on the rocks.If Rita (to forget) ______________her homework, the teacher (to give) ______________her a low mark.If they (to go) ______________to the disco, they (to listen) ______________to loud music.If you (to wait) ______________a minute, I (to ask) ______________my parentsIf you (eat) _____________an ice-cream, I (have) _____________a hot chocolate.If she (need) _____________a computer, her brother (give) _____________her his computer.If we (have / not) _____________time this afternoon, we (meet) _____________He (talk)_____________to her if you (want / not) _____________to bởi vì it.You (win / not) _____________the trò chơi if you (know / not) _____________the rules.EXERCISE 2: Using the given information, make conditional sentences using “IF”Go to lớn Corfu. You will lượt thích it.

→ If you _____________________________________________

Don’t hurry. You will not make mistakes.

→ Unless you _____________________________________________

Will you see her? Say hello to lớn her.

→ If you _____________________________________________

Be careful. You will not fall down.

→ Provided that _____________________________________________

You mustn’t panic. You will manage it.

→ If you _____________________________________________

She can’t give it up. She will succeed.

→ In case _____________________________________________

Bài tập câu đk loại 2

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct form. Use conditional I with would in the main clause.

If he (start) __________ at once, he (arrive)__________ there by midday.Tom (be)__________ sick if he (eat) __________ all those chocolates.If I (lose)__________ my glasses, I (not be) __________ able to lớn read.You (become)__________ ill if you (forget)__________ your jacket.If the weather (get)__________ colder, I (buy)__________ a new coat.If we (have)__________ a yacht, we (sail)__________the seven seas.If he (have)__________more time, he (learn)__________karate.If they (tell)__________their father, he (be)__________very angry.She (spend)__________a year in the USA if it (be)__________easier to get a green card.If I (live)__________on a lonely island, I (run)__________around naked all day.We (help)__________ you if we (know)__________ how.My brother (buy)__________a sports oto if he (have)__________the money.If I (feel)__________better, I (go) __________to the cinema with you.If you (go)__________by xe đạp more often, you (be / not) __________so flabby.She (not / talk) __________to you if she (be)__________mad at you.If I (be) __________you, I (get) __________a new job.If he ___________(be) younger, he (travel)__________ more.If we (not/ be) __________ friends, I (be) __________angry with you.If I (have) __________enough money, I (buy)__________a big house.If she (not/ be) __________always so late, she (be) __________promoted.If we (win) __________the lottery, we ___________ (travel) the world.If you (have)__________ a better job, we (be)__________ able lớn buy a new carIf I (speak)__________ perfect English, I (have) __________a good job.If we (live)__________ in Mexico, I (speak) __________Spanish.If she (pass)__________ the exam, she __________ (be) able khổng lồ enter university.She (be)__________ happier if she (have)__________ more friends.We (buy)__________ a house if we (decide)__________ khổng lồ stay here.They (have)__________ more money if they __________ (not / buy) so many clothesWe (come)__________ to lớn dinner if we __________ (have) time.She (call)__________ him if she (know)__________ his number.They (go)__________ khổng lồ Spain on holiday if they (like)__________ hot weather.She (pass) __________the exam if she __________ (study) more.I (marry)__________ someone famous if I (be)__________ a movie star.We never (be)__________ late again if we (buy)__________ a new car.You (lose)__________ weight if you (eat)__________ less.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội (Chi Tiết)

Bài tập câu điều kiện loại 3

If you ______________ (not / be) late, we ______________ (not / miss) the bus.If she ______________ (study), she ______________ (pass) the exam.If we ______________ (arrive) earlier, we ______________ (see) John.If they ______________ (go) khổng lồ bed early, they ______________ (not / wake) up lateIf he ______________ (become) a musician, he ______________ (record) a CD.If she ______________ (go) khổng lồ art school, she ______________ (become) a painter.If I ______________ (be) born in a different country, I ______________ (learn) to lớn speak a different language.If she ______________ (go) to lớn university, she ______________ (study) French.If we ______________ (not / go) to the party, we ______________ (not / meet) them.If he ______________ (take) the job, he ______________ (not / go) travelling.He ______________ (be) happier if he ______________ (stay) at home.She ______________ (pass) the exam if she ______________ (study) harder.We ______________ (not / get) married if we ______________ (not / go) to the same university.They ______________ (be) late if they ______________ (not / take) a taxi.She ______________ (not / meet) him if she ______________ (not / come) to lớn London.He ______________ (take) a xe taxi if he ______________ (have) enough money.I ______________ (call) you if I ______________ (not / forget) my phone.We ______________ (come) if we ______________ (be) invited.She ______________ (not / do) it if she ______________ (know) you were ill.He ______________ (be) on time if he ______________ (leave) earlier.