toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Biểu thức nào dưới đây đúng khi gửi từ toán học sang Pascal?

A.

Bạn đang xem: Cách viết biểu thức nào sau đây là đúng

(x-y)/3*x 2

B. A*x+b*x+2:c

C. (a+b)*3 / (c+d) 2

D. 15*(4+30+12)


*

*

Câu 1: gửi biểu thức toán học tập sang pascal:

a.

b. 15.(4 + 30 + 12)

c. (a+b)2.(d+e)3

d. Ax2 + bx +2c

 

Câu 2: viết chương trình tính tích 2 số nguyên được nhập tự bàn phím.

Câu 3: viết chương trình tính tổng 2 sô nguyên được nhập từ bỏ bàn phím.

Câu 4: viết lịch trình nhập vào 2 số nguyên a, b tiếp đến in a, b trước và sau khi hoán đổi địa điểm ra màn hình.

Câu 5: viết lịch trình tính tiền hóa đối chọi mua một món hàng, biết phí dịch vụ thương mại của hóa đối kháng là 10.000đ và công thức tính chi phí là:

 

Thành chi phí = đơn giá * số lượng + chi phí dịch

Câu 6: cho biết thêm kết quả của các phép so sánh sau:

a, 2x + 1 = 0

b, x2 – 5 > 4

c, 112 > 100

d, x2  + 3 = 7


Lớp 8 Tin học tập
3
1

Câu 1: trong Pascal, khai báo như thế nào sau đó là đúng?

A. var tb: real; B. const x: real, C. var R=30; D. var 4hs: integer;

Câu 2: Cho biết hiệu quả của biểu thức sau: (21 mod 3) div 2 + (15 div 4)

A. 10 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 3 : Cho biết kết quả trả về của biểu thức sau: đôi mươi mod (3 div 2) + (15 mod 4)

A. 4 B. 10 C. 3 D. 5

Câu 4: Để khai báo biến x thuộc phong cách số thực ta khai báo:

A. Var x: String; B. Var x: Real; C. Var x: Char; D.

Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Viết (Trang 86), Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết

Var x: integer;

(giup mk nhé mk cân nặng gấp ạ)


Lớp 8 Tin học
2
0

Câu 1. Việc tạo ra một chương trình máy vi tính gồm mấy phần?

A) một phần B) 2 phần C) 3 phần D) 4 phần

Câu 2. Trong Pascal, trả sử x là đổi mới kiểu số nguyên. Phép gán nào tiếp sau đây đúng?

A) x:=20.5; B) x:= 30; C) x:= ‘30’; D) x:= ‘Truong THCS’;

Câu 3. Trong cách khai báo phần tên công tác nào tiếp sau đây viết đúng?

A) Program 1dien_tich; B) Program dien_tich 1;

C) Program dien tich; D) Program dientich;

Câu 4. Trong các tên sau đây, tên làm sao là phù hợp lệ trong ngữ điệu Pascal?

A) Tam giac; B) End; C) abc; D) 40hs; 2

Câu 5. Để in thông tin ra màn hình hiển thị nhưng ko đưa bé trỏ xuống dòng tiếp sau ta dùng lệnh:

A) read B) write C) writeln D) readln


Lớp 8 Tin học
1
0

Biểu thức nào sau đây đúng khi chuyển từ toán học sang Pascal?

A. (x-y)/3*x*x

B. A*x+b*x+2:c

C. (a+b)*3/(c+d) 2

D. 15(4+30+12)


Lớp 8 Tin học tập
1
0

Em hãy viết lại những biểu thức toán học tập sang Pascal: x3-7y2+3

A. X^3-4*y2 +3 B. X3-4y2+3

C. X*x*x+7*y*y+3 D. X*x*x-7*y*y+3


Lớp 8 Tin học tập
2
0

1,Đẻ khai báo 2 biến đổi x, y loại số thực em khai báo:

A. Var x,y: Char;

B. Var x,y: Real;

C. Var x,y: Integer;

D. Var x,y: String;

2, gửi biểu thức toán ax2 + bx +c sang xây dựng em viết: A. A.(x*x) + b*x +c.