Trong bài bác học lúc này cô Hoa sẽ khuyên bảo cho các bạn về Câu điều kiện loại 2 bao gồm: cấu trúc, biện pháp dùng và bài tập

*

1. Cấu trúc 

Khái niệm: Câu điều kiện loại 2 sử dụng để biểu đạt sự vấn đề hay đk “không thể” xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai. Và thường được biết đến là câu điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại. Điều khiếu nại chỉ là 1 trong giả thiết, một ước mong mỏi trái ngược với hiện tại tại.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 2

If I had a million USD, I would buy a Audi. (Nếu tôi gồm một triệu đô la, tôi sẽ sở hữu chiếc xe pháo Audi.) ⇐ hiện tại tôi không có tiền.

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V-ed /V2

To be: were / weren"t

S + would / could / should + V1 (wouldn"t / couldn"t + V1)


Cách dùng

Ex: If he were here now, the party would be more exciting. (Hiện tại anh ấy không xuất hiện ở bữa tiệc)Ex: If I were you, I would never buy that car. (nếu tôi là bạn tôi đang không khi nào mua chiếc xe đó).

2. đổi thay thể câu điều kiện loại 2

Biến thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

Ex: If I stayed at home, I would be lying on my bed now. (Nếu tôi ở trong nhà thì giờ này tôi đã nằm lâu năm trên giường.)

If + past simple, past simple

Ex: If he were rich, he bought this car. (Nếu anh ta nhiều thì anh ta cài đặt chiếc xe cộ này.)

Biến thể mệnh đề if

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Ex: If you were studying, I wouldn’t disturb you. (Nếu ai đang học bài bác thì tôi sẽ không làm phiền bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Ex: If I hadn’t studied last night, I couldn’t vị the demo well. (Nếu buổi tối qua không không học bài xích thì lúc này tôi bắt buộc làm bài tập tôt.)

3. Bài tập vận dụng

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 39, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 118: Phép Trừ Phân Số

a. Have B. Would have C. Had had D. Should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.a. Would have visited B. Visited C. Had visited D. Visit3. __________more help, I would call my neighbor.a. Needed B. Should I need C. I have needed D. I should need4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.a. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know5. Vị you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?a. Spoke B. Speak C. Had spoken D. Will speak6. If you can give me one good reason for your acting lượt thích this, __________this incident again.a. I will never mention B. I never mentionc. Will I never mention D. I don’t mention7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.a. Didn’t make B. Wouldn’t have madec. Won’t make D. Don’t make8. Unless you __________all of my questions, I can’t vày anything to lớn help you.a. Answered B. Answer C. Would answer D. Are answering9. Had you told me that this was going to happen, I __________it.a. Would have never believed B. Don’t believec. Hadn’t believed D. Can’t believe10. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?a. Doesn’t agree B. Didn’t agree C. Hadn’t agreed D. Wouldn’t agree11. J: “John went lớn the hospital alone”,K: “If __________,I would have gone with him”.a. Had he told me B. He had told me C. He has told me D. He would tell me12. If you __________, I would have brought my friends over khổng lồ your house yesterday to lớn watch T.V, but I didn’t want to lớn bother you.a. Had studied B-studied C. Hadn’t studied D. Didn’t study13. Peter: “Did you need help with your Math last night?”.Mary: “If I had needed, I __________you”.a. Would call B. Called C. Would have called D. Will call14. If someone __________ in lớn the store, smile and say, “May I help you?”a. Comes B. Came C. Come D. Should come15. “Here’s my phone number”.“Thanks. I‘ll give you a điện thoại tư vấn if I __________some help tomorrow”

Đáp án

1.C

2.A

3.B

4.A

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.B

Trên trên đây là toàn bộ kiến thức về câu đk loại 2. Hy vọng đã hỗ trợ ích được cho những em trong quy trình ôn luyện cùng học tập.

Hẹn chạm chán lại các em trong bài học tiếp theo về "câu điều kiện loại 3" nhé!

Nếu ý muốn nhận tư vấn miễn tầm giá về lộ trình học tập giao tiếp cho người mất gốc, những em để lại tin tức tại đây để được hỗ trợ nhé!