Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 ai đang xem: hóa học nào dưới đây có link ion


Bạn đang xem: Chất nào sau đây có liên kết ion

*

Câu 1: Hợp chất nào tiếp sau đây có link ion? 

A. KCl.

B. HCl.

C. NH3.

D. H2O. 

Câu 2: Hợp hóa học nào dưới đây có liên kết ion? 

A. HCl.

B. H2.

C. MgO.

D. H2O. 

Câu 3: Liên kết chất hóa học được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion sở hữu điện tích trái dấu call là 

A. liên kết cộng hóa trị gồm cực.

B. liên kết kim loại. 

C. liên kết cùng hóa trị ko cực.

D. liên kết ion. 

Câu 4: Liên kết ion tạo thành thân hai nguyên tử 

A. kim các loại điển hình.

B. phi kim điển hình. 

C. kim các loại và phi kim.

D. kim loại điển hình và phi kim điển hình. 

Câu 5: Chỉ ra câu chữ sai khi nói về ion: 

A. Ion là thành phần mang điện. 

B. Ion âm điện thoại tư vấn là cation, ion dương hotline là anion. 

C. Ion có thể phân thành ion 1-1 nguyên tử và ion nhiều nguyên tử. 

D. Ion được có mặt khi nguyên tử dường hay nhận electron. 

Câu 6: Nguyên tử của yếu tắc clo tất cả 7 electron ở phần bên ngoài cùng, lúc tham gia links với những nguyên tố khác, oxi gồm xu hướng: 

A. nhận thêm một electron.

B. nhường đi 2 electron. 

C. nhận thêm 2 electron.

D. nhường đi 6 electron. 

Câu 7: Phân tử KCl được có mặt do 

A. sự phối kết hợp giữa nhì nguyên tử K và Cl.

B. sự kết hợp giữa hai ion K+ và Cl2-. 

C. sự kết hợp giữa nhì ion K- với Cl+.

D. sự phối hợp giữa hai ion K+ với Cl-. 

Câu 8: Nhóm hợp hóa học nào sau đây đều là hợp chất ion? 

A. H2S, Na2O.

B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.

D. SO2, KCl. 

Câu 9: Hợp chất nào tiếp sau đây có chứa links ion trong phân tử: 

A. Na2O; KCl; HCl.

B. K2O; BaCl2; CaF.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11 Pdf, Tải Sách Lớp 11 Link Google Drive Pdf

D. CO2; K2O; CaO. 

Câu 10: Có 2 thành phần X (Z = 19); Y (X = 17) hợp hóa học tạo vì X với Y bao gồm công thức và kiểu link là: