chat nao sau day la bazo

Đáp án C

KOH là một trong bazo.

Bạn đang xem: chat nao sau day la bazo

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,35 gam alanin nhập hỗn hợp NaOH nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y tính năng vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z lượng muối hạt khan nhận được là

A. 18,825 gam

B. 35,245 gam

C. 24,675 gam

D. 18,675 gam

Câu 2:

Cho 7,4 gam metyl axetat nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đun rét mướt. Sau phản xạ ứng trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4

B. 10,8

C. 12,2

D. 8,2

Câu 3:

Số phù hợp hóa học este mạch hở đem nằm trong công thức phân tử C4H8O2

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: mo bai chiec thuyen ngoai xa thay nhat

D. 2

Câu 4:

Hiđrocacbon nào là sau đó là anken?

A. Metan

B. Axetilen

C. Benzen

D. Etilen

Câu 5:

Cho hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol amino axit X tính năng với vừa phải đầy đủ 500 ml hỗn hợp NaOH 0,4M nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y phản xạ tối nhiều với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn Z nhận được 30,05 gam muối hạt khan. Số vẹn toàn tử hiđro đem nhập phân tử X là

A. 8

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 6:

Cho 6 gam bột Mg nhập 200 ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 14,0

B. 15,6

C. 12,8

Xem thêm: ban cam ket ca nhan

D. 10,8