Amin là hợp chất hữu được làm cho khi thay thế một hay các nguyên tử H vào phân tử NH3 bởi gốc hidrocacbon.

Bạn đang xem: Chương 3 hóa 12

Amino axit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời nhóm

amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH).

- Peptit là hợp chất cất từ 2 ->50 gốc - amino axit liên kết với nhau bởi những liên kết peptit – teo – NH – .

- Protein là các loại polipeptit cao phân tử bao gồm PTK trường đoản cú vài chục nghìn mang lại vài triệu.

CTPT

CH3 – NH2

CH3

CH3 – N – CH3 CH3 – NH – CH3 TQ: RNH2

C6H5 – NH2

(anilin)

H2N – CH2 – COOH

(glyxin)

CH3 – CH – COOH

*

NH2

(alanin)

Tính chất hóa học

- Tính bazơ.

CH3 – NH2 + H2O

- + OH-

Trong H2O không tan, lắng xuống.

- đặc điểm lưỡng tính.

- phản bội ứng hóa este.

- phản bội ứng trùng ngưng.

- làm phản ứng thủy phân.

- làm phản ứng màu biure.

HCl

Tạo muối

R – NH2 + HCl à

+ -

R – NH3 Cl

Tạo muối

Tạo muối

H2N – R – COOH +

HCl àClH3N – R - COOH

Tạo muối bột hoặc thủy phân lúc đun nóng.

Bazơ chảy (NaOH)

Tạo muối

H2N – R – COOH + NaOH ->H2N – R –

COONa + H2O

Thủy phân khi đun nóng.

Ancol ROH/

HCl

Tạo este

Br2/H2O

Kết tủa trắng

t0, xt

ε với ω - amino axit tham gia p/ư trùng

ngưng.

Cu(OH)2

Tạo hợp chất màu tím


PHẦN 2. CÁC DẠNG BÀI TẬP trong ĐỀ THPTQG

DẠNG 1. AMIN

Câu 1. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ bớt dần là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

Câu 2: hóa học nào dưới đây thuộc một số loại amin bâc một?

A. CH3 NH CH3 . B. CH3 CH2 NH CH3 .
C. CH3 NH2 . D. (CH3 ) N .

Câu 3. Tên thường gọi của C2H5NH2 là

A. Etylamin. B. Metylamin.

C. đimetylamin. D. Propylamin.

Câu 4. Số đồng phân amin bâc 1 gồm công thức phân tử C3H9N là

A. 4. B. 2.

C. 3. D. 8.

Câu 5. Chất nào sau đó là amin thơm?

A. Benzylamin. B. Anilin.

C. Metylamin. D. Đimetylamin.

Câu 6. đến 6,75 gam một amin đối chọi chức X (bâc 2) tính năng hết với hỗn hợp HCl hoàn toản thu được dung dịch cất 12,225 gam muối hạt clorua. Công thức kết cấu của X là

A. CH3CH2NHCH2CH3.

B. CH3NHCH3.

C. CH3NHC2H5.

D. C2H5NH2.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn amin X no, 1-1 chức, mạch hở chiếm được 0,2 mol CO2 với 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là

A. C4H9N. B. C4H11N.

C. C2H7N. D. C2H5N.

Câu 8: các thành phần hỗn hợp E đựng 2 amin no mạch hở, một amin no, hai chức, mạch hở cùng hai anken mạch hở. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E trên phải vừa đầy đủ 0,67 mol O2. Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,08 mol N2. Biết trong m gam E số mol amin nhì chức là 0,04 mol. Quý giá của m là:

A. 8,32 B. 7,68

C. 10,06 D. 7,96

Câu 9: Để th-nc 4,5 gam một amin đơn chức X cần dùng vừa đủ 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương pháp phân tử của X là

A. C2H7N. B. C2H5N.

C. CH5N. D. C3H9N.

Câu 10. Số đồng phân amin bâc 3 gồm công thức phân tử C5H13N là:

A. 6. B. 4.

C. 5. D. 3.

Câu 11. Đốt cháy trọn vẹn 4,56 gam tất cả hổn hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin nên dùng 0,36 mol O2. Rước 4,56 gam X công dụng với dung dịch HCl loãng dư chiếm được lượng muối hạt là

A. 9,67 gam. B. 8,94 gam.

C. 8,21 gam. D. 8,82 gam.

Câu 12. Cho 4,5 gam amin X đối kháng chức, bâc 1 tính năng với lượng vùa dùng dung dịch HCl nhận được 8,15 gam muối. Tên gọi của X là:

A. Alanin. B. Đietyl amin.

C. Đimetyl amin. D. Etyl amin.

Câu 13. X là amin no solo chức, mạch hở với Y là amin no 2 chức, mạch hở có cùng số cacbon.

Trung hòa hỗn hợp tất cả a mol X cùng b mol Y cần dung dịch cất 0,5 mol HCl và tạo thành 42,15 gam các thành phần hỗn hợp muối.

Trung hòa láo lếu hợp tất cả b mol X với a mol Y bắt buộc dung dịch chứa 0,4 mol HCl và tạo ra p gam tất cả hổn hợp muối. P có giá trị là:

A. 40,9 gam B. 38 gam C. 48,95 gam D. 35,525 gam


Hướng dẫn:

Câu 1. Lựa chọn C.

Câu 2: chọn C Amin bâc 3: (CH3)3N

- Amin bâc 2: CH3NHCH3, CH3CH2NHCH3

- Amin bâc 1: CH3NH3

Câu 3. Lựa chọn A

Câu 4. Lựa chọn B

Câu 5. Lựa chọn B.

Câu 6. Chọn B.

Câu 7. Chọn C.

Câu 8: lựa chọn D

Câu 9: chọn A

Câu 10. Chọn giải đáp D

Các đồng phân amin bâc 3 bao gồm công thức phân tử C5H13N là: (CH3)2NCH2CH2CH3

(CH3CH2)2NCH3 (CH3)2NCH(CH3)2

Vây gồm 3 đồng phân thỏa mãn.

Câu 11. Chọn lời giải B

DẠNG 2. AMINOAXIT

Câu 1: hóa học nào dưới đây thuộc loại amino axit ?

A. Etyl amin B. Anilin

C. Protein D. Glyxin

Câu 2: Để chứng minh tính hóa học lưỡng tính của Glyxin, ta đến Glyxin chức năng với

A. HCl, NaOH. B. HCl, CH3OH.

C. HCl, NaCl. D. NaOH, NaCl.

Câu 3. Axit 2–aminopropanoic tính năng được với tất cả các hóa học trong hàng nào sau đây?

A. HCl, NaOH, C2H5OH có mặt HCl, K2SO4, H2N-CH2-COOH.

B. HCl, NaOH, CH3OH, xuất hiện HCl, H2N-CH2-COOH.

C. HCl, NaOH, CH3OH xuất hiện HCl, H2N-CH2-COOH, Cu.

D. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2N-CH2-COOH, NaCl.

Câu 4: Alanin gồm công thức là

A. NH2C3H5(COOH)2.

B. (CH3)2-CH(NH2)-COOH.

C. NH2CH2COOH.

D. CH3-CH(NH2)-COOH.

Câu 5. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 49,521. B. 49,152.

C. 49,512. D. 49,125.

Muối khan trong Y tất cả H2NC3H5(COONa)2 (0,15 mol) cùng NaCl (0,35 mol) Þm = 49,125 gam. Câu 6. Aminoaxit X phân tử có một đội nhóm amino và một nhóm cacboxyl cất 15,73%N về khối lượng. X sinh sản octapeptit Y. Y tất cả phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586. B. 712.

C. 600. D. 474.

Câu 7. Tất cả hổn hợp X tất cả glyxin, alanin với axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm phần 41,2% về khối lượng). Cho m gam X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 13,1. B. 12,0.

C. 16,0. D. 13,8.

Câu 8. Mang đến 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X có axit glutamic cùng lysin vào 400 ml hỗn hợp HCl 1M thu được hỗn hợp X. Biết Y phản bội ứng toàn vẹn với 800ml hỗn hợp NaOH 1M. Số mol lysin trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 0,15. B. 0,25.

C. 0,1. D. 0,2.

Câu 9: đến m gam các thành phần hỗn hợp X cất Gly, Ala, Val xác suất mol 1:1:1 tan không còn trong 100 ml dung dịch cất HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Cho NaOH toàn vẹn vào Y chiếm được 9,53 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của m là?

A. 8,430 B. 5,620

C. 11,240 D. 7,025


Câu 10: tất cả hổn hợp G có glyxin với axit glutamic. Cho 3,69 gam các thành phần hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M được hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z bội phản ứng toàn diện với 100 ml hỗn hợp KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin cùng axit glutamic trong các thành phần hỗn hợp G lần lượt là:

A. 40,65% cùng 59,35%.

B. 30,49% cùng 69,51%.

C. 60,17% với 39,83%.

D. 20,33% với 79,67%.

Câu 11. Mang lại 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,04M công dụng vừa đầy đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, nhận được dung dịch đựng 5 gam muối. Công thức của X là

A. (H2N)2C4H7-COOH.

B. H2N-C3H6COOH.

C. H2N-C3H5(COOH)2.

D. H2N-C2H4COOH.

Xem thêm: Dv Thanh Sơn Là Ai? Tiểu Sử Diễn Viên Thanh Sơn

Câu 12. Để phản ứng không còn 0,2 mol láo hợp gồm glyxin với axit glutamic đề xuất dung 320 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, nhận được lượng muối hạt khan là

A. 36,32 gam. B. 30,68 gam.

C. 35,68 gam. D. 41,44 gam.

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm 2 chất H2NR(COOH)x cùng CnH2n+1COOH, nhận được 52,8 gam CO2 với 24,3 gam H2O. Khía cạnh khác, 0,1 mol X phản nghịch ứng hoàn toản với dung dịch cất a mol HCl. Cực hiếm của a là