PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC cha (20 TIẾT) 1 1 căn bậc nhị 2 Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thức = 3 rèn luyện 2 4 contact giữa phép nhân và phép khai phương 5 luyện tập 6 contact giữa phép phân tách và phép khai phương 3 7 luyện tập 4 8 Bảng căn bậc hai 5 9 chuyển đổi đơn giản biểu thức đựng căn bậc nhị 10 luyện tập 6 11 thay đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc nhị (tiếp) 12 luyện tập 7 13 Rút gọn gàng biểu thức cất căn bậc hai 14 luyện tập 8 15 Căn bậc ba 16 Ôn tập chương I 9 17 Ôn tập chương I (tiếp) 18 soát sổ chương I CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT (12 TIẾT) 10 19 đề cập lại, bổ sung cập nhật các định nghĩa về hàm số 20 rèn luyện 11 21 Hàm số hàng đầu 22 luyện tập 12 23 Đồ thị hàm số y = ax + b 24 luyện tập 13 25 Đường thẳng song song. Đường thẳng giảm nhau 26 luyện tập 14 27 hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0) 28 rèn luyện 15 29 Ôn tập chương II CHƯƠNG II: HỆ hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN (17 TIẾT) 30 Phương trình hàng đầu hai ẩn 16 31 đánh giá học kì I (90' - Đại + Hình) 32 17 33 Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn 34 Giải hệ bằng phương thức thế 18 35 Ôn tập học kì I 36 Trả bài xích kiểm tra học kì I 19 37 Giải hệ bằng cách thức cộng đại số 38 rèn luyện 20 39 luyện tập (tiếp) 40 Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình 21 41 Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp) 42 rèn luyện 22 43 rèn luyện (tiếp) 44 Ôn tập chương III 23 45 Ôn tập chương III (tiếp) 46 khám nghiệm chương III CHƯƠNG IV: HÀM SỐ Y = AX 2 (A 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN 24 47 Hàm số y = ax 2 (a 0) 48 rèn luyện 25 49 Đồ thị của hàm số y = ax 2 (a 0) 50 rèn luyện 26 51 Phương trình bậc hai một ẩn số 52 luyện tập 27 53 phương pháp nghiệm của phương trình bậc hai 54 luyện tập 28 55 Công thức sát hoạch gọn 56 rèn luyện 29 57 Hệ thức Viét và vận dụng 58 rèn luyện 30 59 khám nghiệm 45' 60 Phương trình quy về phương trình bậc nhì 31 61 rèn luyện 62 Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình 32 63 rèn luyện 64 Ôn tập chương IV 33 65 Kiểm tra cuối năm (Đại + Hình) 66 34 67 Ôn tập cuối năm 68 Ôn tập cuối năm 35 69 Ôn tập thời điểm cuối năm 70 Trả bài bác kiểm tra thời điểm cuối năm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 9 NĂM HỌC 2009 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG 1 1 một số trong những hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông 2 2 một vài hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông (tiếp) 3 3 luyện tập 4 rèn luyện 5 Tỉ con số giác của góc nhọn 4 6 Tỉ số lượng giác của góc nhọn (tiếp) 7 rèn luyện 8 Bảng lượng giác 5 9 Bảng lượng giác (tiếp) 10 rèn luyện 6 11 một vài hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông 12 một vài hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông (tiếp) 7 13 rèn luyện 14 rèn luyện 8 15 Ứng dụng thực tiễn các tỉ số lượngg giác của góc nhọn. T.h bên cạnh trời 16 Ứng dụng thực tiễn các tỉ số lượngg giác của góc nhọn. T.h quanh đó trời (tiếp) 9 17 Ôn tập chương I (với sự hỗ trợ của MTBT) 18 Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của MTBT)(tiếp) 10 19 bình chọn chương I CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN (15 TIẾT) đôi mươi Sự xác minh đường tròn. Tính chất đối xứng của con đường tròn 11 21 rèn luyện 22 Đường kính và dây của con đường tròn 12 23 luyện tập 24 tương tác giữa dây và khoảng cách từ trung tâm đến dây 13 25 Vị trí tương đối của mặt đường thẳng và đường tròn 26 các dấu hiệu nhận thấy tiếp tuyến đường của đương tròn 14 27 rèn luyện 28 tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau 15 29 luyện tập 30 Vị trí tương đối của 2 đường tròn 16 31 Vị trí tương đối của 2 con đường tròn (tiếp) 32 luyện tập 17 33 Ôn tập chương II 34 Ôn tập chương II (tiếp) 18 35 Ôn tập học kì I 36 Trả bài xích kiểm tra học tập kì I (phần Hình học) CHƯƠNG II: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN(24 TIẾT) 19 37 Góc sống tâm. Số đo cung 38 luyện tập 20 39 contact giữa cung cùng dây 40 Góc nội tiếp 21 41 luyện tập 42 Góc tạo bởi vì tiếp tuyến và dây cung 22 43 rèn luyện 44 Góc gồm đỉnh ở mặt trong. Góc bao gồm đỉnh ở bên ngoài đường tròn 23 45 rèn luyện 46 cung cất góc 24 47 rèn luyện 48 Tứ giác nội tiếp 25 49 luyện tập 50 Đường tròn nội tiếp. Đường tròn nước ngoài tiếp 26 51 Độ dài mặt đường tròn, cung tròn 52 rèn luyện 27 53 diện tích s hình tròn, hình quạt tròn 54 luyện tập 28 55 Ôn tập chương III (với sự giúp đỡ của MTBT) 56 Ôn tập chương III (với sự giúp đỡ của MTBT)(tiếp) 29 57 kiểm soát chương III CHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN. HÌNH CẦU 58 Hình trụ. Diện tích xung quanh cùng thể tích hình tròn trụ 30 59 luyện tập 60 Hình nón. Hình nón cụt D.t.x.q và thể tích hình nón, hình nón cụt 31 61 luyện tập 62 Hình cầu. Diện tích s mặt mong và thể tích hình cầu 32 63 Hình cầu. Diện tích mặt mong và thể tích hình cầu (tiếp) 64 luyện tập 33 65 Ôn tập chương IV 66 Ôn tập chương IV (tiếp) 34 67 Ôn tập cuối năm 68 Ôn tập cuối năm (tiếp) 35 69 Ôn tập cuối năm (tiếp) 70 Trả bài xích kiểm tra cuối năm (Đại số) . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 9 NĂM HỌC đôi mươi 09 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC cha (20. Năm 70 Trả bài xích kiểm tra cuối năm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 9 NĂM HỌC trăng tròn 09 - 2010 TUẦN TIẾT BÀI DẠY GHI CHÚ CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC

*

48.

Bạn đang xem: Chương trình toán lớp 9 học kì 1

Bảng căn bậc hai Xem trên trang 1 của tài liệu.
*

33.

65 66 Kiểm tra cuối năm (Đại + Hình) 3467 68Ôn tập cuối nămÔn tập thời điểm cuối năm Xem tại trang 2 của tài liệu.
*

9.

Xem thêm: Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 2 Đại Số 10 Ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Ôn Tập Chương 2

NĂM HỌC 2009 - 2010 Xem tại trang 4 của tài liệu.
*

18.

35 36 Ôn tập học kì I Trả bài xích kiểm tra học kì I (phần Hình học) Xem trên trang 5 của tài liệu.