Chuyên đề: Hidrocacbon no

Với chăm đề: Hidrocacbon no Hoá học tập lớp 11 tổng hợp những dạng bài bác tập, bên trên 200 bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, lấy một ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Hidrocacbon no từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Chuyên đề: hidrocacbon no

*

Tổng hợp định hướng chương Hidrocacbon no

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Dạng bài xích tập về đồng phân, hotline tên Ankan, Xicloankan

A. Bài xích tập từ luận

Bài 1: Số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với phương pháp phân tử C5H12 là

Hướng dẫn:

*

⇒ 3 đồng phân

Bài 2: Số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử C6H14 là

Hướng dẫn:

*

⇒5 đồng phân

Bài 3: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

Hướng dẫn:

2- metylpentan

Bài 4: Viết CTCT các chất có tên gọi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhexan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-điclo-3-metylbutan

d) 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn:

a. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3

b. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3

c. CH2Cl-CHCl-CH(CH3)-CH3

d. CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-CH2-CH3

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Công thức tổng thể của ankan là

A. CnHn+2 B. CnH2n+2 C. CnH2n D. CnH2n-2.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: hàng nào dưới đây chỉ gồm các chất thuộc hàng đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu trúc mạch hở có công thức phân tử C5H12?

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: Ankan X gồm công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoClo. Tên thường gọi của X là

A. 2,2-đimetylprotan B. 2- metylbutan

C. pentan D. 2- đimetylpropan

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 5: Ankan X gồm công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 sản phẩm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan B. 2- metylpentan

C. hexan D. 3- metylpentan

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 6: CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3

B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3

D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Hợp hóa học hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức kết cấu của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2

B.CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl

D.CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan

B. 2,2,4,4-tetrametytan

C. 2,4,4-trimetyltan

D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Lời giải:

Đáp án: A

Phản ứng nhằm hidro hóa với cracking ankan

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

- Dưới công dụng của nhiệt độ độ, xúc tác, ankan rất có thể phản ứng theo rất nhiều hướng:

Phản ứng crackinh: ANKAN −tº, xt→ ANKAN KHÁC + ANKEN (làm mất color dd brom)

Phản ứng đề hydro hóa: ANKAN −tº, xt→ ANKEN + H2

Ví dụ:

C3H8 −tº, xt→ CH4 + C2H4 (CH2=CH2)

C3H8 −tº, xt→ C3H6 (CH2=CH–CH3) + H2

Đặc biệt, vào điều kiện tương thích phản ứng còn có thể:

+ tạo ra ankin: Ví dụ: 2CH4 −1500ºC, lln→ CH≡CH + 3H2

+ tạo thành cabon với hydro: Ví dụ: CH4 −tº, xt→ C (rắn) + 2H2

- phản nghịch ứng ko làm chuyển đổi khối lượng lếu hợp:

mtrước phản bội ứng = msau phản bội ứng ⇒ Mđ/Ms = ns/nđ

hàm lượng C và H trước với sau phản bội ứng là như nhau ⇒ đốt cháy các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng được qui về đốt cháy tất cả hổn hợp trước phản nghịch ứng.

- phản nghịch ứng luôn làm tăng số mol khí: nsau > ntrước ⇒ Psau > Pđầu ⇒ Mtb sau tb đầu (vì mđầu = msau)

Ví dụ: C3H8 −tº, xt→ CH4 + C2H4 ⇒ nsau = 2. Nđầu

- Số mol anken hình thành : nanken = ns – nđ; công suất phản ứng: H = (ns- nđ)/nđ .100%

Ví dụ minh họa

Bài 1: Crackinh butan chiếm được 35 mol hh A gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8 với C4H10 dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có trăng tròn mol khí đi thoát khỏi bình (biết rằng chỉ tất cả C2H4, C3H6, C4H8 làm phản ứng cùng với Br2 và đều theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1). Nếu đốt cháy trọn vẹn A thì thu được a mol CO2.

a. Tính công suất phản ứng sản xuất hh A.

b. Tính giá trị của a.

Hướng dẫn:

a. Phương trình bội nghịch ứng:

C4H10 −tº, xt→ CH4 + C3H6

C4H10 −tº, xt→ C2H6 + C2H4

C4H10 −tº, xt→ H2 + C4H8

Số mol anken thu được: nanken= 35 - đôi mươi = 15mol

Số mol butan thuở đầu là: nđ = nbutan = ns - nanken = 35 – 15 = trăng tròn mol

Hiệu suất cracking butan là H = (ns- nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%

b. Đốt cháy tất cả hổn hợp A là đốt chay butan:

C4H10 + 11/2O2 → 4CO2 + 5H2O

20 80 mol

Vậy số mol CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol

Bài 2: Craking m gam n-butan thu được vừa lòng A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A chiếm được 9 gam H2O cùng 17,6 gam CO2. Cực hiếm của m là

Hướng dẫn:

nbutan = nH2O – nCO2 = 9/18 - 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1.58 = 5,8 gam

Bài 3: Crackinh propan thu được 67,2 lít (đktc) hỗn hợp X tất cả H2, C3H6, CH4, C2H4, C3H8. Dẫn toàn cục X vào trong bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy gồm 160 gam brom phản ứng (biết rằng chỉ bao gồm C2H4, C3H6 phản bội ứng với Br2 và phần lớn theo tỉ lệ số mol 1:1). Vậy % propan đã phản ứng là:

Hướng dẫn:

nX = 67,2/22,4 = 3 mol; nanken = nBr2 = 160/160 = 1 mol; npropan = 3-1 = 2 mol; H = (3-2)/2.100% = 50%

Bài 4: Đề hidro hóa tất cả hổn hợp A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10. Sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hiadro hóa là:

Hướng dẫn:

MA/MB = 1,75 ⇒ H = (MA- MB)/MB .100% = (1,75-1)/1 .100% = 75%

Bài 5: Một hỗn hợp X bao gồm hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X thu được 22,4 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken và H2, tỉ khối khá của Yđối với H2 là 8,2. Vậy phương pháp phân tử với số mol của A, B theo lần lượt là:

Hướng dẫn:

MY/MX = nX/nY = 50% ; MY = 8,2.2 = 16,4; MX = 16,4.2 = 32,8 = 14ntb + 2 ⇒ ntb = 2,2

CTPT của A cùng B lần lượt là: C2H6 ; C3H8; nA/nB = 4/1 = 0,4/0,1

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: khi crackinh trọn vẹn một thể tích ankan X thu được tía thể tích tất cả hổn hợp Y (các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 12. Bí quyết phân tử của X là:

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

Lời giải:

Đáp án: D

Nhận xét: Trong làm phản ứng cacking M(trước) = M(sau).

Vậy: M(X) = 3M(Y). D(Y/H2) = 12 ⇒ M(Y) = 24 ⇒ M(X) = 72.

Bài 2: Craking 8,8 gam propan thu được các thành phần hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một trong những phần propan không bị craking. Biết công suất phản ứng là 90%. Cân nặng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: a = 0.18, b = 0.02 (a là số mol C3H8 phản bội ứng, b là số mol C3H8dư).

số mol A = 2a + b = 0.38

Mtb = 8.8/0.38 = 23.16

Bài 3: Craking 2,24 lít butan thu được tất cả hổn hợp A có H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 C3H6, C4H8, C4H10. Hỗn hợp khí A bội phản ứng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp Br2 0,2 M. Công suất phản ứng cracking butan là:

A. 80%. B. 75%. C. 25%. D. 20%.

Lời giải:

Đáp án: D

nanken = nBr2 = 0,02 mol; nbutan = 2,24/22,4 = 0,1 mol; mãng cầu = 0,1 + 0,02 = 0,12 mol;

H = (0,12-0,1)/0,1=20%

Bài 4: Crackinh 8,8 gam propan nhận được hh A có H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan không bị crackinh. Biết % propan bội phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6 B. 23,16 C. 2,315 D. 3,96.

Lời giải:

Đáp án: B

npropan = 8,8/44 = 0,2 mol; H = (nA- npropan)/npropan .100% ⇒ mãng cầu = 0,38 mol ⇒ MA = 8,8/0,38 =23,16 g/mol

Bài 5: khi crackinh trọn vẹn V lit ankan X chiếm được 3V lit hh Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 12. CTPT của X là:

A. C6H14 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12

Lời giải:

Đáp án: D

VX/VY = nX/nY = 1/3 ; MY = 12.2 = 24; ta có nX/nY = MY/MX = 1/3 ⇒ MX = 24.3 = 72 ⇒ CTPT của X: C5H12

Bài 6: lúc crackinh hoàn toàn một thể tích hexan (X) thu được bốn thể tích tất cả hổn hợp Y(các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi d. Quý giá của d là

A. 10,25 B. 10,5. C. 10,75. D. 9,5.

Lời giải:

Đáp án: C

VX/VY = nX/nY = 1/4; nX/nY = MY/MX = 1/4 ⇒ MY = 86/4 = 21,5 ; dY/H2 = 21,5/2 = 10,75

Bài 7: Nung một lượng butan vào bình kín đáo (cố xúc tác mê thích hợp) thu được các thành phần hỗn hợp X tất cả ankan với anken. Tỉ khối của X đối với khí hiđro là 21,75. Thành phần xác suất thể tích của butan vào X là:

A. 25,00 B. 66,67 C. 50,00 D. 33,33.

Lời giải:

Đáp án: C

MX = 21,75.2 = 43,5. Lựa chọn số mol tất cả hổn hợp X là 1 trong mol

C4H10 → CnH2n+2 + CmH2m

a mol a mol a mol

BTKL:

⇒ a = 1 – 0,75 = 0,25 mol ⇒ C4H10 còn dư: 0,75 – 0,25 = 0,5 mol

⇒ % thể tích C4H10 vào X là 50%

Bài 8: Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một trong những phần propan không bị craking. Biết năng suất phản ứng là 90%. Trọng lượng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.

Lời giải:

Đáp án: B

Ta bao gồm số mol chất sản phẩm n sp = nC3H8 dư + 2.nC3H8 bội nghịch ứng = 0,02 + 2.0,18 = 0,38⇒ M = 8,8 : 0,38 = 23,16

Các dạng bài tập về Xicloankan

A. Bài bác tập từ luận

Bài 1: chất khí A là một xicloankan. Lúc đốt cháy 672 ml A(đktc), thì thấy cân nặng CO2 tạo nên thành các hơn khối lượng nước tạo thành thành 3,12 g.

a. xác định công thức phân tử.

b. Viết công thức cấu trúc và tên những xicloankan ứng với bí quyết phân tử tìm được.

c. Cho chất A qua hỗn hợp brom, color của hỗn hợp mất đi. Khẳng định công thức cấu tạo đúng của hóa học A.

Hướng dẫn:

Số mol khí A là: na = 0,672/22,4 = 0,03 mol; đốt cháy xicloankan: nCO2 = nH2O = x

Khối lượng CO2 to hơn trọng lượng H2O là 3,12 gam: mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 26x = 3,12 ⇒ x = 0,12 mol.

a. Phương trình đốt cháy:

*

n = 0,12/0,03 = 4

Vậy CTPT của xicloankan là: C4H8

b. những đồng phân cấu trúc xicloankan của C4H8 là:

*

c. hóa học A làm mất đi màu dung dịch nước brom. Vậy CTCT của A là

*

Bài 2: Số đồng phân xicloankan ứng cùng với CTPT C5H10:

Hướng dẫn:

*

Bài 3: Oxi hóa trọn vẹn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X nhận được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất đi màu dd brom. X là:

Hướng dẫn:

CTPT X là CnH2n ; n = 0,04/0,01 = 4 ⇒ CTCT của X là :

*

Bài 4: Đốt cháy trọn vẹn một xicloankan A thu được các thành phần hỗn hợp khí với hơi. Dẫn cục bộ hỗn hợp đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo thành 9,85 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau phản nghịch ứng tăng hay giảm từng nào gam?

Hướng dẫn:

nH2O = nCO2 = nBaCO3 = 9,85/197 = 0,05 mol ⇒ mH2O = 0,05.18 = 0,9 gam; mCO2 = 0,05.44 = 2,2 gam; mgiảm= 9,85 – (0,9 + 2,2) = 6,75.

Bài 5: các thành phần hỗn hợp khí A đựng một ankan và một monoxicloankan. Tỉ khối của A đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy trọn vẹn 2,58 g A rồi hấp thụ hết thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 35,46 g kết tủa. Bí quyết phân tử của các chất trong các thành phần hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

nCO2 = nBaCO3 = 35,46/197 = 0,18 mol; nA= 2,58/51,6 = 0,05 mol; mH = 2,58 – 0,18.12 = 0,42 gam ⇒ nH2O = 0,21 mol; nankan = 0,21 – 0,18 = 0,03 mol ⇒ nxicloankan = 0,02 mol;

CTPT của ankan cùng xicloankan thứu tự là: CnH2n+2 cùng CmH2m; ta có: 0,02n + 0,03m = 0,18 ⇔ 2n + 3m = 18 ⇒ n = 3 và m = 4.

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Oxi hóa trọn vẹn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X nhận được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất màu dd brom. X là:

A. Metylxiclobutan B. xiclopropan

C. xiclobutan D. Metylxiclopropan.

Lời giải:

Đáp án: D

CTPT X là CnH2n ; n = 0,04/0,01 = 4 ⇒ CTCT của X là :

*

Bài 2: gồm có chất sau : xiclopropan, xiclobutan, metylxiclopropan, xiclopentan . Hồ hết chất nào có chức năng làm mất màu nước brom ở đk thường .

A. xiclopropan cùng metylxiclopropan

B. xiclopropan và xiclobutan

C. xiclopropan

D. xiclopropan, xiclobutan với Metylxiclopropan.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 3: Khi mang lại Metylxiclopentan chức năng với clo ( askt) hoàn toàn có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Lời giải:

Đáp án: A

những vị trí rất có thể tham quyền năng clo được trình diễn như sau:

*

Bài 4: Đun tất cả hổn hợp khí A có propan cùng xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng lạ nào dưới đây :

A. màu sắc của hỗn hợp nhạt dần, không tồn tại khí thoát ra.

B. color của hỗn hợp nhạt dần dần và tất cả khí bay ra.

C. màu của dung dịch mất hẳn, không thể khí thoát ra.

D. color của dung dịch không đổi.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 5: Xicloankan (chỉ tất cả một vòng) A có tỉ khối đối với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, khẳng định công thức kết cấu cuả A?

Lời giải:

Đáp án: A

MA = 3.28 = 84 = 14n ⇒ n = 6 ⇒ CTCT của A

Bài 6: hỗn hợp B bao gồm một ankan với 1 xicloankan. Dẫn m g B qua bình chứa nước brom dư thì trọng lượng bình tăng 4,2 gam. Đốt cháy trọn vẹn m gam B nhận được 11,2 lit CO2 (đktc) cùng 10,8 gam H2O. Thành phần % cân nặng ankan vào B là?.

A. 41,67% B. 34,36% C.

Xem thêm: Mô Tả Công Việc Content Marketing Chi Tiết Nhất 2020, Mô Tả Công Việc Content Marketing

52,81% D. 29,28%

Lời giải:

Đáp án: A

trọng lượng bình brom tăng là trọng lượng của xicloankan: mxicloankan = 4,2 gam

nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol; nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol

mB = mC + mH = 0,5.12 + 0,6.2 = 7,2 gam

⇒ mankan = 7,2 – 4,2 = 3 gam

⇒ %(m)ankan = 3.110%/7,2 = 41,67%

Bài 7: Xicloankan (chỉ bao gồm một vòng) A gồm tỉ khối đối với nitơ bởi 3. A chức năng với clo gồm chiếu sáng sủa chỉ cho 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, xác minh công thức cấu tạo cuả A?

Lời giải:

Đáp án: A

MA = 3.28 = 84 = 14n ⇒ n = 6 ⇒ CTCT của A

Bài 8: Xicloankan A làm phản ứng với Cl2 ánh nắng thu được dẫn xuất monoclo B (trong đó clo chỉ chiếm 34% về khối lượng). Biết B tất cả 4 đồng phân. Tên gọi của hợp chất A là: