Câu 1: Nung m gam bột sắt trong ôxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết hỗn hợp X bằng HNO3 dư, thu được 0,56 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương pháp bảo toàn electron

*

Câu 2: Hoà tan trọn vẹn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ thành phần mol 1:1) bằng HNO3 thu được V lít các thành phần hỗn hợp khí X gồm NO với NO2 (đktc) cùng dung dịch Y ( chỉ đựng 2 muối với axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Quý giá V lít là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: cho m gam Al tan trọn vẹn dung dịch HNO3 nóng dư thu được 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O có tỉ lệ về số mol tương xứng là 2:1:2. Giá trị m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Câu 4: Để m gam bột sắt xung quanh không khí 1 thời hạn thu được 11,8 gam láo lếu hợp những chất rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tan trọn vẹn hỗnhợp đó bởi dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Cực hiếm m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan trọn vẹn 43,2 gam sắt kẽm kim loại Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, tất cả khí NO thu được đem ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước gồm dòng oxi để chuyển hết thành hỗn hợp HNO3 . V lít khí O2 đktc tham gia vào quy trình trên là:

A. 15,12 lít. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Holland - Giải Mã Tính Cách Và Sự Nghiệp Với

Bài tập tự áp dụng

Bài 1:Cho 3 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít hỗn hợp HNO3 phản bội ứng đầy đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) bao gồm N2 cùng NO2 tất cả tỉ khối tương đối so với He bởi 9,25. Mật độ mol của HNO3 trong dung dịch đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tan trọn vẹn 1,08 gam Al bởi dung dịch HNO3 dư, thành phầm ứng nhận được 0,336 lít khí X (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 , thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2 ) cùng dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Cực hiếm của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam hỗn hợp X tất cả Fe cùng S trong bình kín đáo không gồm không khí, sau một thời gian được hóa học rắn Y. Tổng hợp hết Y trong dung dịch HNO3 đặc, lạnh dư thu được dung dịch Z cùng V lít khí bay ra(đktc). đến Z tác dụng với dung dịch BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 3,136 lít. B. 4,704 lít.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà tan trọn vẹn hỗn đúng theo 7,32 gam gồm 5,4 gam Ag và còn sót lại là Cu cùng dung dịch HNO3 thu đựơc hỗn hợp khí X có NO và NO2 có xác suất số mol tương ứng là 2:3. Thể tích tất cả hổn hợp khí X ở đktc là: