Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (243.73 KB, 5 trang )


gmail.com 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ

Mở đầu:

Bài toán CO2 công dụng với hỗn hợp bazơ là dạng bài xích tập thường gặp gỡ trong

các đề thi đh cao đẳng. Tất cả thể tạo thành ba dạng như sau:

Dạng 1: việc của CO2 công dụng với những dung dịch MOH(M là kim loại kiềm)

Dạng 2: việc của CO2 tác dụng với những dung dịch R(OH)2 (M là sắt kẽm kim loại kiềm thổ như Ca, Ba, Sr)

Dạng 3: việc của CO2 công dụng với dung dịch tất cả hổn hợp MOH + R(OH)2

Sau đây vẫn xét từng trường hợp cố thể:

Dạng 1: câu hỏi của CO2 tác dụng với các dung dịch kiềm MOH (M là kim loại kiềm).

Lấy ví dụ phản nghịch ứng của CO2 với dung dịch NaOH các phương trình bội phản ứng rất có thể xảy ra như sau:

(1) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O

(2) CO2 + NaOH NaHCO3

Sinh ra sản phầm như thế nào là phụ thuộc vào tỉ trọng mol của NaOH và CO2.
Cụ thể ta gồm sơ đồ vật sau:

1 2

Na2CO3NaHCO3

NaOH

CO2

n

n

= D- CO2 Sinh ra cả 2 muối D- NaOH

Na2CO3 và NaHCO3Nhỡn vo s trang bị trên ta có:

Nếu tỉ lệ thành phần mol NaOH : CO2 ≤ 1 thì chỉ ra đời muối axit NaHCO3. Giả dụ tỉ lệ mol NaOH : CO2 ≥ 2 thì chỉ xuất hiện muối trung hồ.

Nếu tỉ trọng mol NaOH : CO2 lớn hơn 1 nhưng nhỏ dại hơn 2 thì tạo thành cả 2 muối. Chú ý: nếu dư CO2 thì chỉ có mặt muối axit.

giả dụ dư NaOH thì chỉ xuất hiện muối trung hồ.

Ví dụ 1: Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tính nồng độ mol của những chất gồm trong dung dịch thu được. Coi thể tích hỗn hợp khơng cố gắng đổi.

Bạn đang xem: Co2 naoh tỉ lệ 2 3


Giải

Ta tất cả tỉ lệ molNaOH / CO2 =1,33 => CO2 chức năng với dung dịch NaOH tạo ra 2 muối hạt Na2CO3 và NaHCO3

(1) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O x mol 2x mol x mol

(2) CO2 + NaOH NaHCO3

y mol y mol y mol

Lập và giải hệ phương trình: x+y=0,15 với 2x+y=0,2 ta được x = 0,05 mol y=0,1 mol nồng độ mol của Na2CO3 = 0,05/0,2=0,25M


(2)
gmail.com 2 lấy một ví dụ 2:
Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đem vào 60 gam dung dịch NaOH 20%. Xác định

nồng độ % của muối hạt trong hỗn hợp thu được. Giải

Số mol NaOH = 0,3 mol Số mol của CO2 = 0,2 mol

Ta có tỉ lệ molNaOH / CO2 =1,58 => CO2 tính năng với dung dịch NaOH tạo thành 2 muối Na2CO3 và NaHCO3

(1) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O x mol 2x mol x mol


(2) CO2 + NaOH NaHCO3

y mol y mol y mol

Ta có: x+y=0,2 với 2x+y=0,3 => x = y = 0,1 mol mNa2CO3= 106.0,1=10,6 gam

mNaHCO3 = 84.0,1 = 8,4 gam

áp dạng định dụng cụ bảo toàn khối lượng ta có:

Khối lượng CO2 + trọng lượng dung dịch NaOH trọng lượng dung dịch muối hạt =>0,2.44 + 60 = mdung dịch muối =>mdung dịch muối bột = 68,8 gam

Nồng độ % các muối:

C% Na2CO3 = 15,41% C% NaHCO3 = 12,21%

Chú ý kinh nghiệm: ví như tỉ lệ mol NaOH : CO2 =1,5 thì số mol 2 muối cân nhau Dạng 2: việc của CO2 tác dụng với những dung dịch R(OH)2 (M là kim loại kiềm thổ như Ca, Ba, Sr)

Lấy ví dụ bội nghịch ứng của CO2 với hỗn hợp Ba(OH)2 các phương trình bội phản ứng có thể xảy ra như sau:

(1)CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O nếu như sau phản bội ứng (1) CO2 cịn dư thì kết tủa bị hồ tan:

(2)CO2 + BaCO3 + H2O Ba(HCO3)2

Tuy nhiên để đơn giản và dễ dàng nếu sản phẩm phản ứng hình thành muối trung hồ và axit thì ta viết 2 phương trình sau:

(1)CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O (2)2CO2 + Ba(OH)2 Ba(HCO3)2

Lưu ý: muối bột axit xuất hiện nếu đun nóng sẽ bị nhiệt phân: Ba(HCO3)2 t

0

BaCO3 + CO2 + H2O

Viết phương trình (2) khơng thể hiện thực chất nhưng thuận tiện cho câu hỏi tính tốn. Xuất hiện sản phầm làm sao là nhờ vào vào tỉ trọng mol của CO2 với Ba(OH)2.

Cụ thể ta tất cả sơ vật dụng sau:

1 2

BaCO3 Ba(HCO3)2Ba(OH)2

CO2

n

n

= D- Ba(OH)2 Sinh ra cả hai muối D- CO2


BaCO3 cùng Ba(HCO)2

Cách áp dụng sơ thiết bị này tựa như như trường hợp CO2 + hỗn hợp MOH


(3)
gmail.com 3 lấy ví dụ 3:
Cho 6,72 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, tính cân nặng muối thu được?

Giải Số mol CO2 =0,3 mol

Số mol Ba(OH)2 = 0,2 mol

Ta gồm tỉ lệ mol CO2 : Ba(OH)2 =1,5 => xẩy ra 2 muối bột (1)CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O (2)2CO2 + Ba(OH)2 Ba(HCO3)2

Ta gồm số mol BaCO3 = Số mol Ba(HCO3)2 = 0,1 mol khối lượng các muối:

mBaCO3=197.0,1=19,7 gam mBa(HCO3)2= 259.0,1=25,9 gam

Ví dụ 4: Sục V (lít) CO2 (đktc) vào 200 ml ddịch Ca(OH)2 1M, nhận được 2,5 gam kết tủa. Tính V?

Giải

Với việc này ta khơng tính được tỉ lệ thành phần mol CO2: Ca(OH)2 do đó có thể xét những trường thích hợp sau:

Trường hợp 1: Dư Ca(OH)2 , thành phầm chỉ có muối trung hồ: Khi kia ta gồm phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

Số mol CO2 = số mol CaCO3 = 0,025 mol VCO2=0,56 lít

Trường thích hợp 2: CO2 cùng Ca(OH)2 vừa đủ, sản phẩm có cả muối hạt trung hồ với muối axit Ta gồm 2 phương trình:

(1)CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (2)2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2Theo phương trình (1):

số mol CO2 pư (1)= số mol Ca(OH)2 pư (1) = số mol CaCO3 =0,025 mol Số mol Ca(OH)2 pư (2) = 0,2-0,025=0,175 mol

Theo phương trình (2):

Số mol CO2 pư (2) =0,175.2=0,35 mol

Số mol CO2 = 0,025 + 0,35 = 0,375 mol. VCO2= 8,4 lít

Lưu ý:

- ví như số mol kết tủa

- giả dụ số mol kết tủa


Dạng 3: việc của CO2 tính năng với dung dịch các thành phần hỗn hợp MOH + R(OH)2

Với dạng toán này áp dụng cách viết phương trình ion nhằm tính.Các cách như sau: 1) Tính số mol những ion OH

-; M+; R2+2) kế tiếp tỉnh tỉ lệ mol OH


(4)
gmail.com 4

1 2

CO32-HCO3

-OH-CO2

n

n

= D- CO2 Sinh ra cả 2 muối D- OH

-CO32- với HCO3

-Ví dụ 5 ĐH khối A 2008

Hấp thụ hồn tồn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, có mặt m gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 19,70 B.17,73 C.9,85 D.11,82

Giải Trước hết tính số mol OH

-Số mol NaOH = 0,5.0,1=0,05 mol Số mol Ba(OH)2 = 0,5.0,2=0,1 mol

NaOH Na+ + OH-

0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol

Ba(OH)2 Ba

2+

+ 2OH-0,1 mol -0,1 mol 0,2 mol tổng số mol OH

= 0,25 mol tỉ lệ thành phần mol OH-

: CO2 = 0,25 : 0,2 = 1,25 => sẽ khởi tạo ra 2 loại muối (muối axit với muối trung hoà):

(1)2OH-+ CO2 CO3


+ H2O 2x mol x mol x mol

(2)OH- + CO2 HCO3-y mol -y mol -y mol (3)

Ba2+ + CO32- BaCO3

Ta gồm hệ phương trình x + y = 0,2; 2x + y = 0,25 => x = 0,05 mol y = 0,15 mol Tính theo phương trình (3), Ba2+

sẽ dư, CO32- không còn

Số mol BaCO3= 0,05 => trọng lượng kết tủa mBaCO3=0,05.197=9,85 gam. Đáp án C

Ví dụ 6 mang đến 18,3 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Na và tía vào nước thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít H2 (đktc). Xác minh thể tích CO2 (đktc) cho vô dung dịch Y nhằm thu được kết tủa rất đại?

A. 1,12 lít ≤ V ≤ 6,72 lít B. 2,24 lít ≤ V ≤ 6,72 lít C.

Xem thêm: Nhân Viên Lễ Tân Là Gì? Mô Tả Công Việc Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân )

2,24 lít ≤ V ≤ 4,48 lít D. 4,48 lít ≤ V ≤ 6,72 lít

Giải Trước hết đi kiếm số mol NaOH với Ba(OH)2

(1)Na + H2O NaOH + 1/2H2(2)Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2


Gọi số mol của mãng cầu và cha lần lượt là x với y mol, ta gồm hệ: 23x+137y=18,3

1/2x+y= 0,2

Giải được: x= 0,2; y= 0,1. Số mol NaOH = 0,2 mol; số mol Ba(OH)2 =0,1 mol Trong dung dịch Y có: 0,4 mol OH-; 0,2 mol Na+ cùng 0,1 mol Ba2+

Số mol kết tủa cực đại = số mol Ba2+

=0,1 mol

Do đó để thu được lượng kết tủa cực lớn thì khi đến CO2 phản vào dung dịch Y phải tạo thành 0,1 mol CO3


(5)
gmail.com 5 Ta tất cả 2 ngôi trường hợp:

Trường hợp 1: Chỉ có 1 phản ứng: (1) 2OH-+ CO2 CO3

+ H2O Số mol CO2 = số mol CO3

2-

= 0,1 mol ( OH- dư) VCO2=0,1./22,4=2,24 lít

Trường vừa lòng 2: Có 2 làm phản ứng

(1)2OH- + CO2 CO3

+ H2O 0,2 mol 0,1 mol 0,1 mol

(2)OH- + CO2 HCO3

-0,2 mol -0,2 mol

Số mol CO2 = 0,3 mol. VCO2=0,3.22,4=6,72. Kết hợp 2 trường hòa hợp ta tiện lợi thấy để thu được lượng kết tủa cực đại thì : 2,24 lít ≤ V ≤ 6,72 lít

Các bài bác tập vận dụng

Bài 1: Câu 4 đề 175 ĐH khối A 2009

Cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) chiếu vào 100 ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,06M với Ba(OH)2 0,12M, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

A. 1,182 B.3,940 C.1,970 D.2,364

Bài 2: Dẫn 3,36 l khí CO2 (đo ngơi nghỉ đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch A. Tính nồng độ của các chất trong hỗn hợp A.


Bài 3:

a/ đề xuất đốt chát trọn vẹn bao nhiêu gam cacbon để khi đến khí CO2 tạo ra trong bội nghịch ứng trên tính năng với 3,4 lít dd NaOH 0,5 M ta được hỗn hợp X bao gồm 2 muối, trong những số đó muối hidrocacbonat bao gồm nồng độ mol bằng 1,4 lần mật độ mol của muối hạt trung hoà.

b/ trường hợp thêm một số lượng vừa dùng dung dịch CaCl2 1M vào hỗn hợp X trên thì vẫn thu được từng nào gam kết tủa? Tính thể tích dd CaCl2 1M đề nghị dùng.

c/ Tính trọng lượng kết tủa chiếm được nếu cần sử dụng Ca(OH)2 dư thay vày dùng CaCl2.

Bài 4: mang đến V lít khí CO2 (đktc) bước vào 300 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,4M thì nhận được 6 gam kết tủa trắng với dung dịch A. Mang dung dịch A rước đun nóng thì lại thu thêm được 6 gam kết tủa nữa. Tính thể tích CO2 sẽ dùng.

Bài 5: nhiệt độ phân m gam CaCO3 ở nhiệt độ cao( h= 80%), thu khí cất cánh ra rồi mang đến đi vào 250 ml dd Ca(OH)2 0,4M thì thu được 8 gam kết tủa. Tính m?

Bài 6:Câu 24 đề 182 ĐH khối A năm 2007

Hấp thụ hồn tồn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là: