toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của h2s

*

*

Công thức kết cấu của :

SO3

*

H2S

*

H2SO3

*

CO2

*

NH4NO3


Hãy viết công thức cấu trúc của các hợp hóa học : co 2 , C 2 H 6 , C 3 H 8 , HCHO

Hãy cho thấy cộng hoá trị của cacbon trong những hợp chất đó.


Cho một số trong những hợp chất: H 2 S , H 2 S O 3 , H 2 S O 4 , N a H S , N a 2 S O 3 , S O 3 , K 2 S , S O 2 . Dãy các chất trong đó lưu huỳnh gồm cùng số lão hóa là

B. H 2 S O 3 , H 2 S O 4 , N a 2 S O 3 , S O 3


Cho một số trong những hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong những số ấy lưu huỳnh tất cả cùng số thoái hóa là

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

D. H2S, NaHS, K2S


Cho một số hợp chất: H 2 S , H 2 S O 3 , H 2 S O 4 , N a H S , N a 2 S O 3 , S O 3 , K 2 S , S O 2 . Dãy các chất trong số đó lưu huỳnh gồm cùng số lão hóa là

B. K 2 S O 3 , H 2 S , C a S


Câu 2: Xác định số oxi hoá của những nguyên tố có trong các ion sau OH-, CO32-, PO43-, MnO4-, HCO3-, ClO-, Cr2O72-Câu 3: Xác định số oxi hoá của S có trong các chất và ion sau: S, SO2, SO3, H2S, H2SO3, H2SO4, Na2SO4, SO32-, SO42-Câu 4: Xác định số oxi hoá của N có trong các chất cùng ion sau:N2, NO, NO2, N2O, N2O5, HNO3, NH4+, NO3-, Fe(NO3)3, NH4NO3mình đề xuất gấp ạ


Hãy viết công thức kết cấu của những hợp chất: CH 4 , teo 2 , C 2 H 6 , C 2 H 2 ,  C 2 H 4

Trong các hợp hóa học trên, cacbon rất có thể tham gia mấy link cộng hoá trị ? lý do ?
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Overlap Là Gì ? Giải Nghĩa “Overlap” Chuẩn Ngữ Pháp

Số lão hóa của lưu giữ huỳnh trong những phân tử H 2 SO 3 , S 8 , SO 3 , H 2 S thứu tự là

A, + 6 , + 8 , + 6 , - 2

B, + 4 , 0 , + 6 , - 2

C, + 4 , - 8 , + 6 , - 2

D,  + 4 , 0 , + 4 , - 2


Viết cách làm electron công thức cấu tạo của các phân tử sau và khẳng định cộng hoá trị của những nguyên tố trong những hợp . HCl, N2,NH3,CO2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2