+ Hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa nhì đầu từng điện đổi thay phần:

(U =U_1+U_2)

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp

a) Điện trở tương đương

Điện trở tương đương của một đoạn mạch gồm các điện trở là năng lượng điện trở rất có thể thay nỗ lực cho đoạn mạch này sao để cho với cùng hiệu điện cố gắng thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

Bạn đang xem: Công thức r tương đương

b) bí quyết tính điện trở tương đương của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng nhị điện thay đổi phần:

(R_tđ=R_1+R_2).

+ Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó:

(dfracU_1U_2=dfracR_1R_2.)

Chú ý:

Ampe kế, dây nối trong mạch thường có mức giá trị rất bé dại so với điện trở của đoạn mạch bắt buộc đo cường độ mẫu điện, buộc phải ta có thể bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối lúc tính điện trở của mạch nối tiếp.

Sơ đồ tứ duy về đoạn mạch mắc tiếp nối - đồ vật lí 9


*

Loigiaihay.com


*

Môn Lý - Lớp 9

Câu hỏi:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, phương pháp nào sau đây là sai?

A U = U1+ U2+ .....+ Un B I = I1= I2= ........= In.C R = R1= R2= ........= RnD R = R1+ R2+ ........+ Rn

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Các phương pháp của đoạn mạch mắc nối tiếp: (left{ eginarraylU = U_1 + U_2 + ... + U_n\I = I_1 = I_2 = ... = I_n\R = R_1 + R_2 + ... + R_nendarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối liền là: (R = R_1 + R_2 + ... + R_n)

Chọn C

Quảng cáo


*

thắc mắc trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - coi ngay


Các câu hỏi tương tự

tóm lại nào sau đấy là đúng khi nói tới hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp?

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch:

A. Bởi hiệu điện chũm giữa nhì đầu mỗi điện đổi thay phần.

B. Bằng tổng hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu mỗi điện phát triển thành phần.

C. Bằng những hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu từng điện đổi thay phần.

D. Luôn bé dại hơn tổng các hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu từng điện trở nên phần.

Phần I. Trắc nghiệm

Kết luận làm sao sau đó là đúng khi nói tới hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch mắc nối tiếp?

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch:

A. Bằng hiệu các hiệu điện chũm giữa nhì đầu mỗi điện đổi mới phần.

B. Bằng tổng hiệu điện cầm giữa nhì đầu mỗi điện vươn lên là phần.

C. Bằng những hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu từng điện đổi mới phần.

D. Luôn nhỏ hơn tổng những hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu mỗi điện đổi thay phần.

trong đoạn mạch nối tiếp, kí hiệu R là năng lượng điện trở, U là hiệu điện thế, I là cường độ cái điện, cách làm nào sau đó là sai?

A. R = R 1 + R 2 + . . . + R n

B. I = I 1 = I 2 = . . . = I n

C. R = R 1 = R 2 = . . . = R n

D. U = U 1 + U 2 + . . . + U n

phương pháp nào sau đó là công thức tính năng lượng điện trở mạch mắc nối tiếp.

A. R = 1 R 1 + 1 R 2

B. R = R 1 + R 2

C. 1 R = 1 R 1 + 1 R 2

D. R = R 1 R 2 R 1 + R 2


Công thức như thế nào sau đấy là công thức tính điện trở mạch mắc nối tiếp.

A.R=1R1+1R2

B.R=R1+R2

C.1R=1R1+1R2

D.R=R1R2R1+R2


Giải khoa học tự nhiên 9 - tập 1Giải khoa học tự nhiên 9 - tập 2


Quảng cáo

Đáp án: đôi mươi Ω

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ trang bị hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp

Áp dụng phương pháp tính năng lượng điện trở tương đương

Rtđ = R1 + R2 = 10 + 10 = trăng tròn (Ω)

Bài 2: Đoạn mạch bao gồm 3 điện trở R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 7Ω mắc nối tiếp. Hãy vẽ sơ vật dụng mạch điện cùng tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch.

Đáp án: 13 Ω

Hướng dẫn giải:

Sơ thứ mạch điện:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là :

Rtd = R1 + R2 + R3 = 2 + 4 + 7 = 13 (Ω).

Bài 3: cho n năng lượng điện trở như là nhau có giá trị r (Ω) mắc nối tiếp. Hãy xác minh điện trở tương đương của đoạn mạch.

Đáp án: n.r (Ω)

Hướng dẫn giải:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là

Quảng cáo

Bài 1: trong khúc mạch nối tiếp, kí hiệu R là năng lượng điện trở, U là hiệu năng lượng điện thế, I là cường độ mẫu điện, công thức nào sau đấy là sai?

A. R = R1 + R2 + … + Rn

B. I = I1 = I2 = … = In

C. R = R1 = R2 = … = Rn

D. U = U1 + U2 + … + Un

Hiển thị đáp án

Bài 2: Hai năng lượng điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương có mức giá trị

A. 45 Ω B. 18 Ω

C. 14 ΩD. 2 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 3: Đặc điểm của hai điện trở mắc thông suốt là:

A. Chỉ bao gồm chung một đầu

B. Tháo bỏ một năng lượng điện trở thì mạch hở

C. Cường độ loại diện qua mỗi điện trở bởi nhau.

D. Cả A, B, C hầu hết đúng.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Điện trở tương tự của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc thông suốt bằng 100 Ω. Biết rằng một trong hai năng lượng điện trở có giá trị lớn gấp 3 lần năng lượng điện trở kia. Quý hiếm mỗi điện trở là:

A. 20 Ω, 60 Ω B. 20 Ω, 90 Ω

C. 40 Ω, 60 Ω D. 25 Ω, 75 Ω

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Bài 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng 60 Ω. Biết rằng một trong những hai năng lượng điện trở có mức giá trị béo điện trở cơ 10 Ω. Giá trị mỗi năng lượng điện trở là:

A. 40 Ω, trăng tròn ΩB. 50 Ω, 40 Ω

C. 25 Ω, 35 ΩD. Trăng tròn Ω, 30 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 6: đến hai năng lượng điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 1 Ω mắc tiếp liền với nhau. Tính điện trở tương đương R12.

A. 6 ΩB. 21 Ω

C. 3 ΩD. 4 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 7: Cường độ mẫu điện trong đoạn mạch nối tiếp:

A. IAB = I1 = I2 = … In

B. IAB = I1 + I2 + … + In

C. IAB = 2I1 = I2 = … In

D. Chủ ý khác

Hiển thị đáp án

Bài 8: mang lại đoạn mạch như hình vẽ. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 12 Ω, R4 = 24 Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch điện.

Tóm tắt:

Đoạn mạch nối tiếp. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 12 Ω, R4 = 24 Ω.

Tính Rtd

Hiển thị đáp án

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 + R4 = 4 + 10 + 12 + 24 = 50Ω.

Đáp án: 50 Ω


Bài 9: Cho ba điện trở mắc tiếp nối với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính điện trở tương tự của mạch.

Tóm tắt:

Đoạn mạch nối tiếp. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính Rtd

Hiển thị đáp án

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 35 = 60Ω.

Đáp án: 60 Ω

Bài 10: cho hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc thông suốt với nhau.

a) Tính năng lượng điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R = 30 Ω vào tiếp liền hai điện trở trên. Tính điện trở tương tự của toàn mạch. đối chiếu điện trở tương tự toàn mạch với mỗi điện biến chuyển phần.

Tóm tắt:

R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc nối tiếp với nhau. Kiếm tìm R12

Mắc tiếp liền thêm R = 30 Ω, tìm Rtd. đối chiếu Rtd với những đt thành phần.

Hiển thị đáp án

a) Điện trở R1 nối tiếp điện trở R2 cần R12 = R1 + R2 = 15 + 10 = 25Ω.

b) Mắc thêm R = 30 Ω, nối tiếp, điện trở tương đương lúc này là

Rtd = R12 + R = 25 + 30 = 55 Ω.

Xem thêm: Jeep Says Its New Electric Wrangler Suv Concept Is As, What Is 0^0

Điện trở tương đương của đoạn mạch thông suốt luôn to hơn các điện trở thành phần.