Để có tác dụng được bài tập về năng lượng điện lượng các bạn đọc phải ghi nhận được phương pháp tính tích phân. Dạng bài bác tập này không khó, chỉ việc bạn đọc nắm được lý thuyết.

Bạn đang xem: Công thức tính điện lượng

Tải Full bài xích Tập

ĐIỆN LƯỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN

*

A. Cách thức :

+Điện lượng qua máu diện S trong thời hạn t là q với : q = i.t

+Điện lượng qua máu diện S trong thời gian từ t1 đến t2 là Δq : Δq=i.Δt

(Rightarrow q=int_t_1^t_2i.dt)

Chú ý :Bấm laptop phải nhằm ở chính sách rad.

B.Áp dụng :

Câu 1 :Dòng năng lượng điện xoay chiều i=2sin100πt(A) sang 1 dây dẫn . Điện lượng chạy qua tiết diện dây vào khoảng thời hạn từ 0 cho 0,15s là :

A.0 B.4/100π(C) C.3/100π(C) D.6/100π(C)

*

Chọn B

Câu 2 : (Đề 23 cục khảo thí )Dòng năng lượng điện xoay chiều tất cả biểu thức (i=2cos100pi t(A)) chạy qua dây dẫn . điện lượng chạy qua một tiết điện dây trong khoảng thời gian từ 0 cho 0,15s là :

A.0 B. (frac4100pi (C)) C. (frac3100pi (C)) D.(frac6100pi (C))

*

chọn A

Câu 3 : Dòng năng lượng điện xoay chiều hình sin chạy sang 1 đoạn mạch bao gồm biểu thức bao gồm biểu thức độ mạnh là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ dịp t=0(s) , năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời hạn bằng nửa chu kì của cái điện là

A.0 B. (frac2I_0omega ) C. (fracpi sqrt2I_0omega ) D.(fracpi I_0sqrt2omega )

*

Câu 4: Một loại điện chuyển phiên chiều tất cả cường độ hiệu dụng là I gồm tần số là f thì điện lượng qua tiết diện của dây trong thời hạn một nửa chu kì kể từ lúc dòng điện bằng không là :

A. (fracIsqrt2pi f) B. (frac2Ipi f) C. (fracpi fIsqrt2) D.(fracpi f2I)

Câu 5: loại điện luân chuyển chiều hình sin chạy qua 1 đoạn mạch có biểu thức độ mạnh là (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) , I0 > 0. Điện lượng chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời gian bằng chu kì của loại điện là

A. 0. B.(fracpi sqrt2I_0omega ) . C.(fracpi I_0sqrt2omega ). D.(frac2I_0omega ).

Câu 6: mẫu điện xoay chiều hình sin chạy sang một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ thời điểm t=0 , năng lượng điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn của đoạn mạch kia trong thời hạn bằng nửa chu kì của mẫu điện là

A.0 B. (fracpi sqrt2I_0omega ) C.(fracpi I_0sqrt2omega ) D.(frac2I_0omega )

Câu7 : Hãy xác minh đáp án đúng .Dòng năng lượng điện xoay chiều i = 10 cos100πt (A),qua điện trở R = 5Ω.Nhiệt lượng lan ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Câu 8: dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω tất cả biểu thức (i=2cos(120pi t)(A)) , t tính

bằng giây (s). Nhiệt độ lượng Q toả ra trên năng lượng điện trở trong thời hạn t = 2 min là :

A. Q = 60 J. B. Q = 80 J. C. Q = 2 400 J. D. Q = 4 800 J.

Câu 9: Một mẫu điện luân chuyển chiều trải qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt độ lượng toả ra

trên điện trở là Q = 6 000 J. độ mạnh hiệu dụng của dòng điện xoay chiều này là

A. 2 A. B. 3 A. C. (sqrt2) A. D. (sqrt3) A.

Câu10:Một dòng điện luân phiên chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời hạn 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của cái điện luân chuyển chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D.(sqrt2) A.

Câu 11: Khi có một chiếc điện chuyển phiên chiều hình sin (i=I_0cos(omega t)) chạy sang 1 điện trở thuần R trong thời gian t khá phệ ( (tgg frac2pi omega )) thì nhiệt độ lượng Q toả ra trên điện trở R trong thời hạn đó là

A. (Q=I_0R^2t) B. (Q=(I_0sqrt2)^2Rt) C. (Q=I_0^2Rt) D. (Q=I_0R^2t)

Câu 12: Xét về tác dụng toả nhiệt độ trong một thời hạn dài thì cái điện luân chuyển chiều hình sin (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) tương đương với một cái điện không đổi tất cả cường độ bằng :

A. (sqrt2Io) B. 2Io C. (fracsqrt22Io) D.(frac12Io)

Câu 13: Cho chiếc điện chuyển phiên chiều i = I0sin (frac2pi Tt)(A) chạy sang một dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện của dây theo một chiều trong một phần hai chu kì là

A. (fracI_0Tpi ) . B.(fracI_0T2pi ) . C.(fracI_0pi T) . D.(fracI_02pi T) .

Câu 14: Một mẫu điện chuyển phiên chiều chạy qua điện trở R = 10Ω. Biết nhiệt lượng toả ra vào 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ mẫu điện là

A. 5(sqrt2)A. B. 5A. C. 10A. D. 20A.

Câu 15: Phát biểu nào sau đấy là đúng? A. Có mang cường độ loại điện hiệu dụng được kiến thiết dựa vào tác dụng hoá học của chiếc điện. B. Quan niệm cường độ chiếc điện hiệu dụng được xây dựng vào công dụng nhiệt của dòng điện. C. định nghĩa cường độ cái điện hiệu dụng được sản xuất vào công dụng từ của cái điện. D. Khái niệm cường độ loại điện hiệu dụng được phát hành dựa vào công dụng phát quang của dòng điện.

Câu 16: Câu nào dưới đây đúng khi nói về dòng năng lượng điện xoay chiều ?

A. Có thể dùng loại điện xoay chiều để mà lại điện, đúc điện.

B. Điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện của dây dẫn vào một chu kì chiếc điện bởi 0.

C. Điện lượng chuyển sang tiết diện của dây dẫn trong rất nhiều khoảng thời gian bất kì bằng 0.

D. Năng suất toả nhiệt liền trên một quãng mạch có mức giá trị cực đại bằng công suất toả nhiệt trung bình nhân với (sqrt2) .

Câu 17.

Xem thêm: Download Foxit Reader - 16 Phần Mềm Đọc File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất

Điện áp luân phiên chiều thân hai đầu điện trở R = 100Ω tất cả biểu thức: u = 100(sqrt2) cos ωt (V). Nhiệt lượng tỏa ra trên R vào 1phút là

A. 6000 J B. 6000(sqrt2) J

C. 200 J D. Chưa thể tính được vì chưa chắc chắn w.

Câu 18: Một chiếc điện luân phiên chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời hạn 2 phút thì nhiệt độ lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của loại điện luân phiên chiều là