$$eginalign(1) & Leftrightarrow frac-sin x sin x - cos x cos xsin^2 x \& Leftrightarrow frac-sin^2 x - cos^2 xsin^2 x \& Leftrightarrow frac- left( sin^2 x + cos^2 x ight)sin^2 x \& Leftrightarrow frac-1sin^2 x \& Leftrightarrow -frac1sin^2 xendalign$$

Kết trái được suy ra từ cách làm lượng giác,

$$sin^2 x + cos^2 x = 1$$
Bạn đang xem: Cotx đạo hàm


Mr. Miệt Zườn
đã đăng 3.9 năm kia bởi
*
Mr. Miệt Zườn • 320
đã bổ sung 3.9 năm trước bởi
*
Zootopia ♦ 60
Không quanh quéo anh như Hải Phòng
thêm bình luận...
1
Hiếu Khanh • 30 đã đăng:

Áp dụng công thức,

$$cot x = frac1 an x$$

Tính đạo hàm của $cot x$ tương đương tính đạo hàm của $frac1 an x$ như sau,

$$eginaligny" và = left < frac1 an x ight>" \& = frac1" cdot an x - 1 cdot ( an x)" an^2 x \& = frac left( frac-1cos^2 x ight) an^2 x \& = frac left( frac-1cos^2 x ight) left( fracsin^2 xcos^2 x ight) \& = frac-1cos^2 x cdot fraccos^2 xsin^2 x \& = frac-1sin^2 xendalign$$Hiếu Khanh
đã đăng 3.9 năm ngoái bởi
*
Hiếu Khanh • 30

đã bổ sung 3.9 năm kia bởi
*
Hiếu Khanh • 30
thêm bình luận...
các bạn chưa đăng nhập, vui vẻ đăng nhập nhằm thêm câu trả lời.
nhiều người đang thắc mắc? Ghi thắc mắc của bạn và đăng ở cơ chế cộng đồng (?)
chứng minh đạo hàm cos2x=-2sinx
chứng tỏ đạo hàm của $a^x$ bằng $a^x ln(a)$?
minh chứng đạo hàm của sin x bởi cos x?
Làm núm nào để chứng minh công thức đạo hàm của hàm hợp?
chứng minh đạo hàm của $sec(x)$ bởi $sec(x) an(x)$?
minh chứng công thức đạo hàm $(ln u)' = fracu'u$?
Đạo hàm của 0 là gì?
Làm cố kỉnh nào để minh chứng $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ với $a + b + c = 0$?
× nhấp chuột ngoài hành lang cửa số để nghe ở chính sách nền hoặc lựa chọn dấu × để ra khỏi
NỘI DUNG
GIÚP ĐỠ
khansar.net


Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ, Diện Tích Xung Quanh Và Toàn Phần Hình Trụ Tròn

sử dụng nội dung bên trên website đồng nghĩa tương quan với việc bạn chấp nhận Chính sách bảo mật và Điều khoản của chúng tôi. © 2019 - khansar.net