zenith·peak·top·culmination·extreme·maxima·orgastic·paroxysm·paroxysmal·pinnacle·ulmost·vertex·vertices
Cuộc ấu đang đi đến cực điểm thì các cái xẻng nhưng mà hai tín đồ đang mang được sử dụng làm vũ khí tiến công nhau.

Bạn đang xem: Cực điểm


Thời kỳ này bắt đầu vào năm 1914 là “thời kỳ cuối-cùng” mà trong số đó mọi diễn biến sẽ tiến dần mang lại cực điểm.
This period, beginning in 1914, is the “End Time” during which events progressively move forward khổng lồ their culmination.
khansar.netệc thanh tẩy và đóng ấn vị Đức Thánh Linh hứa Hẹn tạo thành các giai đoạn cực điểm trong quy trình được sinh lại.
Purifying & sealing by the Holy Spirit of Promise constitute the culminating steps in the process of being born again.
Máy cất cánh không thể đậu ở đây, shop chúng tôi ở cực điểm nguy hiểm, theo đúng nghĩa, khi cơ hội cửa hàng chúng tôi được cứu hết sức nhỏ.
Planes can"t land here, so we were at the most risk, technically, when we had the slimmest chance of being rescued.
Để tò mò từng câu vào sách Khải-huyền, xin coi sách Revelation—Its Grand Climax At Hand! (Khải-huyền gần đến cực điểm khansar.netnh quang!).
For a verse-by-verse consideration of the book of Revelation, see Revelation —Its Grand Climax At Hand!
Về phần bàn thảo lời tiên tri này, xin xem sách Khải huyền gần đến cực điểm khansar.netnh quang! (Revelation—Its Grand Climax At Hand!), chương 27, trang 184-186.
For a discussion of this prophecy, see the publication Revelation —Its Grand Climax At Hand!, chapter 27, pages 184-186.
Cực điểm của giáo vụ trần thế của Đấng cứu Rỗi là sự Phục Sinh với Sự Chuộc Tội của Ngài mang lại tội lỗi của vắt gian.
The culmination of our Sakhansar.netor’s mortal ministry was His Resurrection và His Atonement for the sins of the world.
Cuối cùng mọi khansar.netệc lên đến cực điểm khi Đức Giê-hô-va quyết định được cho phép sự khansar.netệc chỉ tiếp tục trong vòng 120 năm nữa thôi.
Things were ekhansar.netdently coming to a head when Jehovah determined that he would allow the situation to lớn continue just another 120 years.
Và ở giải pháp chia nhỏ tuổi nhất, tôi chia nhỏ ra theo tôn giáo có tất cả 72 nhóm tôn giáo trên thế giới -- cực điểm của năng lực chia nhỏ.
And most granularly, I break them down by religion where there are 72 categories of religions in the world -- so an extreme cấp độ of granularity.
Điểm cực bắc của bán hòn đảo Ungava, Mũi Wolstenholme, cũng là điểm cực bắc của bán đảo Labrador và của tỉnh giấc Québec.
The northernmost point of the Ungava Peninsula, Cape Wolstenholme, also serves as the northernmost point of the Labrador Peninsula và of the prokhansar.netnce of Quebec.

Xem thêm: ©️ Đang Tung Tăng Trên Trời Đạp Mây Xanh Xuống Chơi, Đang Tung Tăng Trên Trời Đạp Mây Xanh Xuống Chơi


Các bạn đã nghe nói tới những hiện tượng EI Nion này nhưng đấy là cực điểm mà penguin trên toàn quả đât phải ham mê ứng với
You"ve heard about these El Ninos, but this is the extreme that penguins all over the world have khổng lồ adapt to.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M