Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào

A. Phát triển ghê tế nông nghiệp – công thương nghiệp

B. Nông nghiệp – công nghiệp – quân sự

C. Cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế

D. Ngoại thương – quân sự - giao thông thủy bộ

Đáp án Đúng là C

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp tập trung vào cướp ruộng đất, lập đồn điền, khai thác mỏ, giao thông, thu thuế.

Bạn đang xem: Cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của thực dân pháp

Để thực thi chế độ khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân Pháp tiến hành xây dựng bộ vật dụng nhà nước để bắt tay vào khai thác, phát hành các cơ chế kinh tế, chinh sách xã hội với mục tiêu vơ vén ruộng đất của dân, lập những đồn điền, tiến hành khai quật mỏ, giao thông, thu thuế cao và nặng. Cùng Top lời giải tìm kiếm hiểu bí quyết thực dân Pháp xây dựng bộ sản phẩm và bao gồm sách ban hành để thực hiện mục tiêu khai thác thuộc địa lần thứ nhất:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897– 1914)

1. Tổ chức bộ lắp thêm Nhà nước

- sau khoản thời gian đàn áp chấm dứt những cuộc đấu tranh của quần chúng. # Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay vào khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914). Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp.

- Tổ chức bộ đồ vật nhà nước từ bên trên xuống vì chưng Pháp bỏ ra phối. Việt nam bị chia thành 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau: nam Kì (thuộc địa), Trung Kì (bảo hộ), Bắc Kì (nửa bảo hộ). Xứ và những tỉnh đều bởi vì viên quan liêu người Pháp cai trị.

- Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, thôn xã.

=> nhìn bao quát bộ máy thiết yếu quyền từ trung ương đến địa phương đều bởi vì thực dân Pháp bỏ ra phối nhằm tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, để tiến hành khai quật Việt Nam, làm giàu đến tư bản Pháp.

*

* Nhận xét

- cơ chế của Pháp vào việc tổ chức bộ thiết bị nhà nước cực kì chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

- Kết hợp giữa thực dân cùng phong kiến cai trị.

2. Chính sách kinh tế để phục vụ khai thác thuộc địa lần thứ nhất

- Nông nghiệp:

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất. Ở Bắc Kì đến năm 1902, có tới 182.000 hécta ruộng đất bị Pháp chiếm.

Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” mang đến chúng. Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470 000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.

+ phát canh thu tô.

- Công nghiệp: khai thác mỏ than và kim loạiđể xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ như: sản xuất xi măng, gạch ngói, xay xát gạo, giấy, diêm...

- giao thông vận tải:xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường tách bóc lột với đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân.

*

Cầu long biên (1898 - 1902)

- Thương nghiệp:độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng vào sản phẩm & hàng hóa nước ngoài, trong những lúc đó sản phẩm & hàng hóa Pháp bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế.

- Pháp lại tăng thêm các loại thuế, thuế mới chồng thuế cũ, đặc biệt là thuế rượu, muối, thuốc phiện.

- Tác động tiêu cực:

+ khoáng sản vơi cạn.

+ Nông nghiệp dẫm chân tại chỗ, không có sự phân phát triển.

+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

+ Việt nam trở thành thị trường cung cấp nguyên – nhiên liệu với thị trường độc chiếm của Pháp.

- Tác động tích cực:

+ Phương thức sản xuất TBCN bước đầu được du nhập vào Việt Nam, nó sẽ mang lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến⇒đưa tới sự chuyển biến cơ bản về bộ mặt tởm tế tại một số khu vực vực (ví dụ: Hà Nội, dùng Gòn,...).

3. Chế độ văn hoá, giáo dục để phục vụ khai thác thuộc địa lần thứ nhất

- bảo trì nền giáo dục phong kiến.

- Mở một số trường học với cơ sở y tế, văn hoá, đưa tiếng Pháp vào chương trình học bắt buộc ở bậc Trung học.

=>Những chế độ của thực dân Pháp đã tạo ra tầng lớp tay sai, giam cầm nhân dân.

4. Những chuyển biến về làng mạc hội thời kỳ pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất

- Giai cấp địa chủ phong kiến: Từ thọ đã đầu hàng, có tác dụng tay sai mang lại thực dân Pháp. Tuy nhiên, gồm một bộ phận nhỏ gồm tinh thần yêu nước.

- Giai cấp nông dân: số lượng đông đảo nhất, họ bị áp bức bóc lột nặng nề, cuộc sống của họ khổ cực, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, gia nhập cuộc đấu tranh giành được độc lập với ấm no.

- Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX xuất hiện nhiều đô thị mới: Hà Nội, Hải Phòng, tp sài thành – Chợ Lớn…

- Tầng lớp tư sản: Là những nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ thương hiệu buôn bán… bị thiết yếu quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

- Tiểu tư sản thành thị: Là chủ những xưởng thủ công nhỏ, cơ sở mua sắm nhỏ, viên chức cấp thấp cùng những người làm nghề tự do.

- Công nhân: Xuất thân từ nông dân, có tác dụng việc ở đồn điền, hầm mỏ, bên máy, xí nghiệp, lương thấp cần đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ để cải thiện điều kiện có tác dụng việc với đời sống.

=> Từ một nước phong kiến, Việt nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Nhì mâu thuẫn cơ bản trong thôn hội Việt Nam: nông dân với phong kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp, ngày càng sâu sắc.

Xem thêm: Cách Đánh Nhịp 3 4 Là Gì ? Cho Ví Dụ Nhịp Và Phách Trong Bản Nhạc

Trong bối cảnh đó đã xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.