- Áp dụng công thức tính độ tụ hoặc tiêu cự:  (fD m = dfrac1f = (dfracnn_mt - 1)(dfrac1R_1 + dfrac1R_2))

Quy ước: 

+ mặt mong lồi thì (R > 0), mặt cầu lõm thì (R mtlà phân tách suất của môi trường thiên nhiên đặt thấu kính.

Bạn đang xem: Dạng bài tập về thấu kính mỏng lớp 11


II- DẠNG 2: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, ĐỘ LỚN CỦA VẬT VÀ ẢNH.

- Biết vị trí của đồ gia dụng hoặc hình ảnh và số phóng đại:

+ (dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d") suy ra (d" = dfracd.fd - f ), (d = dfracd".fd" - f )

+ áp dụng công thức độ phóng đại: (k = - dfracd"d = dfracff - d = dfracf - d" f)

- Biết địa chỉ của đồ dùng hoặc hình ảnh và khoảng cách giữa vật cùng màn:

+ (dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d")

+ và phương pháp về khoảng chừng cách: L = |d + d’|


*

+ đồ vật và hình ảnh cùng tính chất thì trái lập và ngược lại.

+ vật dụng và ảnh không cùng đặc điểm thì cùng chiều với ngược lại.

+ Thấu kính quy tụ tạo hình ảnh ảo lớn hơn vật thật.

+ Thấu kính phân kỳ tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật dụng thật.


III- DẠNG 3: DỜI VẬT HOẶC THẤU KÍNH THEO PHƯƠNG CỦA TRỤC CHÍNH

- Thấu kính thế định: thiết bị và hình ảnh dời cùng chiều.

+ trước lúc dời vật:(dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d")

+ Dời trang bị một đoạn (Delta d) thì ảnh dời một đoạn (Delta d") thì: (dfrac1f = dfrac1d + Delta d + dfrac1d" + Delta d")

- có thể giải bằng phương pháp khác nếu câu hỏi cho độ cường điệu k1 với k2:

(dfracDelta d"Delta d = - dfracfd_2 - f . dfracfd_1 - f m = - k_1.k_2)

- Vật nạm định, dời thấu kính: bắt buộc tính khoảng cách từ đồ dùng đến ảnh trước và sau khi dời thấu kính để tìm hiểu chiều dời của ảnh.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Về Cây Tre Đẹp, Những Hình Ảnh Cây Tre Đẹp Nhất


IV- DẠNG 4: HỆ nhị THẤU KÍNH GHÉP ĐỒNG TRỤC

- Nếu ta có các thấu kính ghép đồng trục cạnh bên nhau thì ta gồm độ tụ tương tự của hệ là:

(D = D_1 + D_2 + ...D_n)

hay tiêu cự tương đương của hệ: (dfrac1f = dfrac1f_1 + dfrac1f_2 + ... + dfrac1f_n )

Khi kia ta xét bài bác toán tương tự như một thấu kính bao gồm độ tụ D hay tất cả tiêu cự f.

- nếu như hệ thấu kính ghép đồng trục biện pháp nhau một khoảng tầm O1O2 = l

+ Ta có sơ thứ tạo ảnh bởi hệ là:

$ABxrightarrowO_1A_1B_1xrightarrowO_2A_2B_2$

+ Áp dụng bí quyết thấu kính lần lượt cho từng thấu kính ta có:

(left{ eginarrayld_1" = dfracd_1f_1d_1 - f_1\d_2 = l - d_1"\d_2" = dfracd_2f_2d_2 - f_2endarray ight.)

(k = dfracoverline A_2B_2 overline AB = dfracoverline A_2B_2 overline A_1B_1 .dfracoverline A_1B_1 overline AB = k_1.k_2)

+ khoảng cách giữa nhị thấu kính: (O_1O_2 = l) cùng (d_2 = l- m d_1")