Công thức, phương pháp tính Đạo hàm theo có mang và mối contact giữa đạo hàm cùng tính liên tục - Toán lớp 11

Đạo hàm là nội dung đặc biệt quan trọng vì nó xuất hiện thêm trong nhiều dạng toán giải tích ở công tác toán phổ thông. Vày vậy, nắm rõ khái niệm về đạo hàm sẽ giúp đỡ các em dễ tiếp thu các bài học sau này.

Bạn đang xem: Đạo hàm tại một điểm


Trong bài xích này bọn họ cùng mày mò về đạo hàm, cách làm và phương pháp tính đạo hàm theo định nghĩa, mối tương tác giữa đạo hàm với tính tiếp tục của hàm số. Đồng thời áp dụng giải một số trong những dạng bài xích tập như viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm, xuất xắc viết phương trình tiếp tuyến đường biết hệ số góc k,... để hiểu rõ hơn.

I. Nắm tắt lý thuyết về đạo hàm

1. Định nghĩa đạo hàm trên một điểm

Định nghĩa: mang đến hàm số  xác định trên khoảng (a;b) với x0 ∈ (a;b), nếu như tồn tại giới hạn (hữu hạn):

 

*

thì giới hạn này được gọi là đạo hàm của hàm số  tại điểm x0 và ký hiệu là f"(x0) (hoặc y"(x0)), tức là:

 

*

* Chú ý:

 Đại lượng Δx = x - x0 được call là số gia của đối số tại x0.

 Đại lượng Δy = f(x) - f(x0) = f(x0 + Δx) - f(x0) được call là số gia tương xứng của hàm số, lúc đó:

*

• Hàm số y = f(x) được gọi là có đạo hàm trên khoảng M ví như nó tất cả đạo hàm tại những điểm x0 ∈ K.

2. Mối contact giữa đạo hàm cùng tính liên tục

• Hàm số y = f(x) bao gồm đạo hàm trên x0 ⇒ f(x) thường xuyên tại x0

3. Công thức, phương pháp tính đạo hàm theo định nghĩa

Để tính đạo hàm theo định nghĩa tiến hành như sau:

- bước 1: Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) với Δx là số gia của đối số trên x0

- bước 2: lập tỉ số 

- bước 3: Tìm 

II. Các dạng bài xích tập tính đạo hàm theo định nghĩa

° Dạng 1: Tính đạo hàm theo định nghĩa

* Phương pháp:

- bước 1: Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) = f(x) - f(x0)

- cách 2: lập tỉ số 

- cách 3: Tính 

- Khi ráng x0 bởi x, ta tính được đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm x ∈ (a;b).

* lấy ví dụ (Bài 3 trang 156 SGK Đại số 11): Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của từng hàm số tại những điểm đang chỉ ra:

a) y = x2 + x tại x0 = 1

b) 

*
 tại x0 = 2

c) 

*
 tại x0 = 0

° giải thuật ví dụ (Bài 3 trang 156 SGK Đại số 11): 

a) Ta có:

 Δx = x - x0 = x - 1 ⇔ x = Δx + 1

 Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) = f(1 + Δx) - f(1)

- phương diện khác:

 f(1 + Δx) = (1 + Δx)2 + (1 + Δx)

 f(1) = (12 + 1) = 2

- Nên Δy = (1 + Δx)2 + (1 + Δx) - 2

 = 1 + 2Δx + (Δx)2 + 1 + Δx - 2

 = Δx(Δx+3)

*

*

- Vậy f"(1) = 3.

b) Ta có:

 Δx = x - x0 = x - 2 ⇔ x = Δx + 2

 Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) = f(2 + Δx) - f(2)

- khía cạnh khác:

 

*
 ; 
*

- Nên 

*

 

*

*
 
*

- Vậy

*

c) Ta có:

 Δx = x - 0 = x ⇔ x = Δx

 Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) = f(Δx) - f(0)

 

*
 
*

*

*
 
*

- Vậy f"(0) = -2.

° Dạng 2: contact giữa đạo hàm cùng tính liên tục của hàm số

* Phương pháp:

1> Hàm số bao gồm đạo hàm trên điểm x0 thì liên tục tại đặc điểm này (điều trái lại không đúng).

2> Để chứng mình hàm số không tồn tại đạo hàm tại điểm x0 ta tiến hành như sau:

- hội chứng minh 

*
 không tồn tại.

- Hoặc minh chứng hàm số không liên tiếp tại x0.

* lấy một ví dụ 1 (Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số:

 

*
 
*

 

*

*

⇒ Hàm số y = f(x) ngăn cách tại x = 0

⇒ Hàm số không có đạo hàm trên điểm x = 0.

• Xét trên điểm x = 2:

 

*

 

*
 
*

⇒ Hàm số y = f(x) tất cả đạo hàm trên x = 2 với f"(2) = 2.

* lấy một ví dụ 2: Cho hàm số 

*

 

*

*
 nên hàm số thường xuyên tại x = 0.

Chứng minh hàm số không có đạo hàm trên x = 0.

 

*
 
*

 

*
 
*

*

 Nên ko tồn tại 

*
, vậy hàm số không tồn tại đạo hàm trên x = 0.

* lấy ví dụ 3: Cho hàm số: 

*
 
*

*

*
(*)

- Mặt khác ta có:

*

 

*
 
*

*

  (do thay a+b=1 vào)

- vậy nên để hàm f(x) có đạo hàm thì:

*
 (**)

- từ (*) và (**) ta có: 

*

° Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến ở 1 điểm M0(x0;f(x0)) ∈ (C).

* Phương pháp:

1) Tính  

 hoặc 

*

2) thông số góc của tiếp con đường với vật dụng thị (C) trên M0 là k = f"(x0).

3) Phương trình tiếp đường với đồ gia dụng thị (C) tại điểm M0 là:

 y=f"(x0)(x - x0) + f(x0).

* lấy một ví dụ 1 (Bài 5 trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến phố cong y=x3.

a) trên điểm (-1; -1);

b) tại điểm tất cả hoành độ bằng 2; 

° giải mã ví dụ 1 (Bài 5 trang 156 SGK Đại số 11):

• Ta có:

 

*
 
*

 

*

*

a) Tiếp tuyến của y = x3 tại điểm (-1; -1) có dạng:

 y = y’(-1)(x + 1) + y(1)

- mà y"(1) = 3.(-1)2 = 3; y(1) = -1 nên:

 y = 3(x + 1) – 1 =3x + 2

b) tại điểm có hoành độ x0 = 2; 

⇒ y0 = f(x0) = f(2) = 23 = 8;

⇒ f’(x0) = f’(2) = 3.22 = 12.

- Vậy phương trình tiếp đường của y = x3 tại điểm gồm hoành độ bởi 2 là:

 y = 12(x – 2) + 8 = 12x – 16.

* Ví dụ 2 (Bài 6 trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến phố hypebol y = 1/x.

a) tại điểm (1/2; 2);

b) trên điểm bao gồm hoành độ bằng -1;

° giải thuật ví dụ 2 (Bài 6 trang 156 SGK Đại số 11):

• Ta có:

 

*
 
*

*

a) Ta có: 

*

- cần phương trình tiếp con đường của mặt đường công tại điểm (1/2;2) là:

 

*

b) b) tại điểm có hoành độ x0 = -1;

⇒ y0 = -1 ⇒ f’(x0) = -1.

- Vậy phương trình tiếp đường của đường cong y = 1/x tại điểm bao gồm hoành độ -1 là:

 y = -1(x + 1) – 1 = -x – 2.

° Dạng 4: Viết phương trình tiếp tuyến với vật thị (C) khi biết hệ số góc k

* Phương pháp:

1) Gọi điểm M0(x0; y0) ∈ (C) là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ dùng thị (C)

2) Tính 

3) Giải phương trình k = f"(x0) kiếm tìm x0 rồi kiếm tìm được y0 = f(x0).

4) Phương trình tiếp tuyến đường với vật dụng thị (C) có thông số góc k tất cả dạng:

 y = k(x - x0) + y0

* Chú ý:

- Nếu hai tuyến phố thẳng tuy vậy song với nhau thì tất cả cùng thông số góc k.

- Nếu hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng nhau thì tích của hai hệ số góc k1, k2 bởi -1 (tức là k1.k2 = -1).

* lấy ví dụ 1 (Bài 5 trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến phố cong y=x3.

c) Biết thông số góc của tiếp tuyến bằng 3.

° giải mã ví dụ 1 (Bài 5 trang 156 SGK Đại số 11):

• Biết hệ số góc của tiếp tuyến k = 3.

- Ta có: f’(x0) = 3 ⇔ 3x02 = 3 ⇔ x02 = 1 ⇔ x0 = ±1.

- cùng với x0 = 1 ⇒ y0 = 13 = 1

 ⇒ Phương trình tiếp tuyến: y = 3.(x – 1) + 1 = 3x – 2.

- Với x0 = -1 ⇒ y0 = (-1)3 = -1

⇒ Phương trình tiếp tuyến: y = 3.(x + 1) – 1 = 3x + 2.

- Vậy gồm hai phương trình tiếp đường của con đường cong y = x3 có thông số góc bởi 3 là:

 y = 3x – 2 và y = 3x + 2.

* Ví dụ 2 (Bài 6 trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến phố hypebol y = 1/x.

c) Biết rằng thông số góc của tiếp tuyến bởi -1/4.

Xem thêm: An Nhiên Hay An Yên, An Nhiên Tự Tại Là Gì ? An Yên Là Gì

° lời giải ví dụ 2 (Bài 6 trang 156 SGK Đại số 11):

• Biết rằng hệ số góc của tiếp đường k=-1/4.

- Ta có: 

 

*
 
*

- Với 

*
 nên phương trình tiếp con đường là:

 

*

- Với 

*
 nên phương trình tiếp tuyến là:

 

*

- Vậy bao gồm hai phương trình tiếp đường của hypebol y=1/x có thông số góc bằng -1/4 là: