Đề cương cứng ôn tập Toán 8 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích, tóm tắt toàn cục các dạng bài xích tập Toán 8 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn toán


Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Toán 8 năm 2021 - 2022

A. Phần đại số

I- NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

*

*

*

*

*

Bài 2: Tìm x, biết:

a) 3 x(x+1)-2 x(x+2)=-1-x

b) 4 x(x-2019)-x+2019=0

*

*

*

*

II- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

*

*

*

*

e) x3+ y3+ z3 – 3xyz

f) 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2.

g) x3– x + 3x2y + 3xy2+ y3 – y

h) x2 + 7x – 8

i) x2+ 4x + 3.

j) 16x – 5x2– 3


k) x4+ 4

l) x3– 2x2 + x – xy2.

III- CHIA ĐA THỨC đến ĐƠN THỨC, phân tách HAI ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 1: Làm tính chia:

a) (6x5y2- 9x4y3 + 15x3y4) : 3x3y2

b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60) : (x - 5)

c) (6x3– 7x2– x + 2) : (2x + 1)

d) (x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)

Bài 2: tìm a, b sao cho:

a) Đa thức x4– x3+ 6x2 – x + a phân tách hết đến đa thức x2 – x + 5

b) Đa thức 2x3– 3x2+ x + a phân tách hết cho đa thức x + 2.

c) Đa thức 3x3+ ax2+ bx + 9 phân tách hết mang lại x + 3 với x – 3.

Bài 3: Tìm quý hiếm nguyên của n

a) Để quý hiếm của biểu thức 3n3+ 10n2– 5 phân tách hết mang đến giá trị của biểu thức 3n+1.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Tả Ngoại Hình Của Một Người Bạn Của Em, Viết Đoạn Văn Ngắn Tả Hình Dáng Người Bạn Của Em

b) Để quý giá của biểu thức 10n2+ n – 10 phân chia hết mang lại giá trị của biểu thức n – 1 .