" class="title-header">Trong Word để sản xuất bảng, ta thực hiện: A. Insert → Table B. Table → Insert → Table C. Insert → Insert → Table D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Trong Word để tạo nên bảng, ta thực hiện:A. Insert → TableB. Table → Insert → TableC. Insert → Insert → TableD. Tools → Insert → Table
*

Đáp án : BGiải mê thích :Trong Word để sản xuất bảng, ta thực hiện chọn lệnh Table → Insert → Table hoặc nhấn vào nút lệnh Insert Table trên thanh vẻ ngoài chuẩn.