Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (718.14 KB, 4 trang )

nhiều người đang xem: Đề thi học kì 2 môn giờ anh lớp 4

Trường TH Quảng Thành Thứ…….ngày…….tháng 5 năm 2020Họ và tên:………………………...Lớp: 4.… Kiểm tra cuối năm Môn Tiếng Anh ĐiểmNhận xét của giáo viên……………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………Part 1 Listening (10 phút – 4 điểm) …………Question 1 Nghe và viết T hay F. (1 điểm)T1. Rosy and Tim were in the park.....................2. It’s ten thirty now. ....................3. This month is June. ....................4. A goose is quieter than a hen.....................5. Dad is taking lots of photos. ....................Question 2 Nghe và nối. (1 điểm) Hello, my name’s Rosy. Look at our family’s photo.a. A yellow dress.1. Grandma is wearing b. A red shirt2. Dad is wearingc. Black boots.3. Billy is wearingd. A black skirt.4. Mom is wearinge. A red scarf.5. And I am wearingQuestion 3 Nghe và đánh dấu ü (1 điểm) 1.2. 4. 3. 5. Question 4 Nghe và khoanh vào đáp án đúng. (1 điểm)Lan Mai Kim1. My name’s ________. Today is my cousin’s wedding. 2. My mom is _________ lots of photos.taking making playing3. My dad is __________ the new car.eating washing brushing4. My brother is ________ a big chocolate talking drinking eatingcake.5. My sister is _________ her hair.dancing wearing brushing Part 2 Speaking (2 điểm) ………Part 3 Reading and writing (30 phút ­ 4 điểm) ...........Question 5 Nối tranh thích hợp với từ. (1 điểm) 1 2 3 4 5 neatloudbridehorsebrush my hairQuestion 6 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 điểm) louder quieter faster slower bigger biggerLook at the photo. The cow is (1) ……........ than the sheep. The goose is (2)………….than the hen, “honk, honk, honk” says the goose. And the cow is (3) ………….. than the sheep, “clop, clop, clop” goes the cow. The hen is (4)……………. than the goose, “cluck, cluck, cluck” says the hen. The sheep is (5)…………than the cow. It’s fun to see this photo.Question 7 Sắp xếp từ tạo thành câu đúng. (1 điểm) 1. I / an / have / apple. /I have an apple. ………………………………………………………… 2. Mom’s / cakes / for / the / making / wedding./ ………………………………………………………… 3. In / an / airport? / he / Does/ work/ ………………………………………………………… 4. The / cow / slow / on / is / farm. / the/ ………………………………………………………… 5. babies / The/ sad. / weren’t / They/ hungry./ were/ …………………………………………………………Question 8 Sắp xếp chữ cái tạo thành từ đúng. (1 điểm)van 1. vna ­> ……… 2. Dnoeyk> ……….. 3. mysse ­> …………….. 4. anviittino­> …………….. 5. sacfr­> ………….. Part 2 SpeakingPart 1 Listen and repeat: T reads or plays the CD, st repeats Part 2 Point , ask and answer: T points and asks , st answers Part 3 Listen and comment : ( Yes or No) T points and says , st replies Part 4 Interview. + T asks sts to work in pairs. + Sts ask and answer:TranscriptQuestion 1. Listen and write true or false.1. Rosy and Tim were in the park.2. It’s twelve thirty now.3. This month is June and it’s my birthday.4. A goose is louder than a hen.5. What’s dad doing? He’s taking lots of photos. Question 2 Listen and match. Hello, my name’s Rosy. Look at our family’s photo.1. Grandma is wearing a black skirt.2. Dad is wearing black boots.3. Billy is wearing a red scarf.4. Mom is wearing a red shirt.5. And I am wearing a yellow dress.Question 3 Listen and check 1. What time is now? It’s eleven fifteen. 2. He was outside. He was very wet.3. It’s five thirty and the weather is windy outside.4. It was Billy’s birthday. He was very happy.5. The babies weren’t sad. They were happy.Question 4 Listen and circle the correct word.1. My name’s Mai. Today is my cousin’s wedding.2. My mom is taking lots of photos. 3. My dad is washing the new car.4. My brother is eating a big chocolate cake.5. My sister is brushing her hair. KEYPart 1 ListeningQ1. F T F T Q2. 2c 3e 4b 5a Q3. 2 wet; 3 5:30 4 birthday 5 happyQ4. 2 taking; 3 washing; 4 eating; 5 brushingPart 3 Reading and writing.Q5. 1 horse; 2 brush; 3 bride; 4 loud; 5 neatQ6. 2. louder; 3. slower ; 4. quieter; 5. fasterQ7. 2. Mum’s making cakes for the wedding. 3. Does he work in an airport?4. The cow is slow on the farm. 5. The babies weren’t sad. They were hungry.Q8. 2. donkey; 3. messy; 4. invitation; 5. scarf.
Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 4 tiếng anh

*

*Xem thêm: Cách Đăng Ký Sổ Liên Lạc Điện Tử Vnedu, Đăng Ký Dịch Vụ Slllđt

Đề luyện thi cuối học kì 2 môn tiếng Việt lớp 4 năm học tập 2014-2015 trường tiểu học bạn dạng Cầm, lào cai 8 972 2