Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp tổ quốc một trong những tài liệu học tiếng Anh lớp 5 nâng cao cho những em học sinh.Bạn vẫn xem: Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 5 cung cấp quốc giaHọc giờ đồng hồ Anh lớp 5qua hầu hết đề thi giờ đồng hồ Anh Olympic sẽ giúp đỡ các em học tiếng Anh lớp 5 một cách công dụng hơn.

Bạn đang xem: Đề thi hsg tiếng anh lớp 5 cấp tỉnh có đáp án

Tuy nhiên, với những đề thi tiếng Anh lớp 5 Olympic này không hẳn các em học tiếng Anh lớp 5 nào cũng đều có thể ngừng được. Bởi đó là chương trình giờ đồng hồ Anh nâng cao, giờ Anh của những kỳ thi cung cấp quốc gia, đều đề thi giờ đồng hồ Anh này các bạn hãy nên để cho trẻ làm quen và học một bí quyết dần dần.

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp giang sơn

Trong quy trình học tiếng Anh lớp 5 hầu như đề thi giờ Anh thứ hạng này sẽ giúp đỡ các em nâng cấp hơn kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của mình. Để học và xong xuôi những bài xích thi này những em cần nắm rõ những kiến thức tiếng Anh lớp 5 với những bài bác tập giờ đồng hồ Anh thuộc lịch trình học nghỉ ngơi trường các em đề xuất hoàn thành.

Bài 1: Tìm câu trả lời đúng

1. Choose the oddone out

A. Great

B. Interesting

C. Good

D. Travel

2. When vị you have Maths?- I have Maths classes ........ Thursday và Friday.

A. In

B.on

C.at

D. From

3. Chidren should ...... Their teeth before going khổng lồ bed.

A. To lớn brush

B. Brush

C. Brushing

D. Brushes

4. My father likes coffee, but my mother .......

A. Don't

B. Doesn't

C. Don'tlike

D. Doesn't like

5. What .... Khổng lồ Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. Vày you say

B. Are you say

C. Does she say

D. Are you saying

6. Which thể thao do you play?- I play ........

A. Table-tennis

B. Swim

C. Sports

D. Games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Drink

B. Favourite

C. Cooking

D. Nine

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Teach

B. Watch

C. School

D. Match

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Sugar

B. Sandwich

C.summer

D. Sorry

10. He ..... Goes for a walk in the morning

A. Never

B. Not

C. Doesn't

D. Isn't

Bài 2: Hãy giúp con khỉ xong xuôi bài tập theo tín hiệu dưới đây


*

Bài 3: Hãy góp ong tìm kiếm mật

1. We have English ________ Friday.

2. ______old are you? - I'm seven years old.

3. Thank you ______ much

4. W_______is Mary from?

5. _______color is it? - It's red

6. ______are you? - I'm fine. Thanks.

7. There are four people ______ my family.

8. ________time bởi vì you go lớn bed?

9. There _____ one living room và one kitchen in my house.

10. Why vị you want to _____to the bookshop?

11. My brother is a factory _______. He works in a factory.

12. We like going lớn the zoo _____much.

13. After dinner, my mother checks my homework b_______bedtime.

14. My sister takes vegetables _____ the market.

15. Sometimes, I go out ______ my friends.

16. I'd like _______orange, please.

17. My father w_______hard everyday.

18. They are farmers. They work o_ a farm.

19. The museum _____behind the park.

20. Let's go out _________a walk.

21. Alan wants khổng lồ be a taxi d___________.

22. I like _____play the piano, too.

23. Tom ___________born on October 24th.

24. There are _________people in my family: my parents, my brother & me.

25. What __________ your father do? - He is a farmer.

26. My brother is ____ engineer.

27. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P_____________ school.

28. I want to lớn be a singer b__________I lượt thích to sing.

29. The cinema is between the park _______the post office.

Xem thêm: Viết Bài Văn Ngắn Ghi Lại Ấn Tượng Của Em Trong Buổi Đến Trường Khai Giảng Lần Đầu Tiên

Bài 4: LEAVE ME OUT

1. CHEASS 11. WATEER

2. TELERPHONE 12. MABLE

3. BIANGO 13. IDEAR

4. DOWIN 14. BUSTY

5. FINEISH 15. ENODUGH

6. FIVELD 16. PLANKE

7. NEPAR 17. LESMON

8. EXCIATING 18. SABD

9. PICANIC 19. CANODLE

10. CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp quốc gia có rất nhiều theo năm, trên đấy là những dạng bài xích tập nhưng mà khansar.net tinh lọc trong kỳ thi tiếng Anh cấp nước nhà năm học tập 2011-2012 cho những em ôn tập và làm cho quen. Để có thêm những tài liệu học tập tiếng Anh kết quả các em hãy học ngay tại khansar.net - trang web học tiếng Anh online mang đến trẻ em hiệu quả.