Cuộc thi Olympic giờ đồng hồ Anh tè học là 1 sân chơi sáng làm cho các em học sinh có niềm đam mê ngưỡng mộ và năng khiếu tiếng Anh được trải nghiệm và test thách bản thân. Bài viết này Step Up sẽ trình làng một vài cỗ đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5, trong các số đó có cả đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 bao gồm đáp án, lever của cuộc thi theo quy mô từ non sông đến tỉnh huyện để các bạn có thể tham khảo

Hệ thống đề thi olympic yên cầu các em học viên phải thâu tóm được toàn vẹn về các kiến thức tương quan như từ bỏ vựng tiếng Anh, ngữ pháp, cấu trúc, kĩ năng đọc hiểu thì mới có thể có thể hoàn thành tốt bài bác thi

*

Đề thi olympic giờ Anh lớp 5 cấp quận.

Bạn đang xem: Mẫu đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cho bé

Mỗi một đơn vị đề đều từ nguồn khác biệt và mỗi năm đều sở hữu những bộ đề không giống nhau. Vị vậy các em rất có thể tham khảo bộ đề thi olympic giờ Anh lớp 5 dưới đây để rèn luyện thêm nhé

Section 1: Defeat the Goal Keeper.

Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1. What does Mrs. Smith do?- She’s a ……

A. Farm B. Policeman C. Doctor D. Businessman

2. What …….. Vị you like? – I lượt thích warm weather.

A. Season B. Activity C. Weather D. Sport

3. It usually …….. In March

A.to rain B. Rain C. Raining D. Rains

4. ….. Weather is often cool in Sapa.

A. The B. No C. A D. Some

5. What’s ……..lunch, Ben? – There’s some rice & some fish.

A. At B. In C. Of D. For

6. How does your father often travel to Ninh Binh City? – ………. Train.

A. On B. At C.By D.In

7. What ……. Are her eyes? – Black.

A. Time B. Class C. Colour D. Subject

8. ……… a letter here …….. You.

A. It’s/on B. It’s/for C. There’s/for D. It has/ on

9. She is working in the garden. She looks …..

A.hungry B. Tired C. Interesting D. Thirsty

10. Odd one out

A. Dog B. Cow C. Pig D. String

11. We shouldn’t …… a lot in the evening

A. Eat B. To eat C. Eats D.eating

12. What’s the matter, Danny? – I’m ……

A. Nice B.cold C. Big D. Tall

13 The boy ….. His teacher some beautiful flowers.

A. Like to give B. Lượt thích giving C. Likes gives D. Would like to give

14……… about going to Nha Trang?

A. Why B.What C.Where D. When

15. We have lots of …… in the summer.

A. Rain B. Raining C. Rains D. Rainy

16.There are twelve moths in a ……

A. Week B. Year C. Weekend D. Daily

17. They buy some fruit but …….. Vegetables.

A. Some B. Any C. Little D.no

18. . ……… walk on the grass!

A.No B.Not C. Don’t D. Doesn’t

19.Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Camp B. Table C. Travel D. Match

Section 2: The teacher is coming.

Put the words or letters in the right order lớn make a complete sentence or a complete word.

English/ sing/ tuy nhiên ? /you /Can………………………………………………………….. Name ?/ her/ What is…………………………………………………………………………. Ten/ years/ am/ old . /I………………………………………………………………………… my/ pen friend./ new/ is/  This ……………………………………………………………. Up/ get/ 6.30 ./ I / at…………………………………………………………………………… is/ job?/ What/ your…………………………………………………………………………….. Would/ you/ orange/ juice?/ like/ some ………………………………………………….. Ha Noi./ I /am / from……………………………………………………………………….. Animals like ? does What Nam……………………………………………………………………….. My name/ Hung Quan/ is ………………………………………………………………………..

Section 3: Leave me out.

Take a redundant letter out from each word khổng lồ make it correct

u n i t f o r m → …………………………….

s t o p. R y → …………………………….

a r t m i s t → …………………………….

c o u n a t r y → …………………………….

g r a y s s → …………………………….

w o r e l d → …………………………….

s t a y d i u m → …………………………….

n u m a b e r → …………………………….

p i a g n o → …………………………….

b i s c h u i t → …………………………….

s e n o w → …………………………….

r i g h i t → …………………………….

b o t i t l e → …………………………….

e n g i n f e e r → …………………………….

m o v m e n t → …………………………….

b a s t k e t → …………………………….

l i b r a r e y → …………………………….

Cấu trúc đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cung cấp quốc gia.

*

Là trong những nguồn tài liệu nâng cao trong công tác đề thi olympic giờ Anh lớp 5, giúp những em học sinh có thêm nguồn con kiến thức hỗ trợ phát triển trình độ chuyên môn cũng như cải thiện khả năng tiếng Anh cho bé xuất sắc hơn. Với cấp độ này lượng kiến thức không hề ít và nhiều dạng, yên cầu học sinh phải thâu tóm được lượng kỹ năng và kiến thức khá nhiều, phải có tác dụng ghi nhớ được rất nhiều từ mới cũng tương tự thuộc lòng về cấu trúc ngữ pháp của bậc tiểu học 

Bài 1: Tìm lời giải đúng

1. Choose the oddone out

A. Great B. Interesting C. Good D.travel

2. When do you have Maths?- I have Maths classes …….. Thursday and Friday.

A. In B.on C.at D. From

3. Chidren should …… their teeth before going lớn bed.

A. To brush B.brush C. Brushing D. Brushes

4. My father likes coffee, but my mother …….

A. Don’t B.doesn’t C. Don’tlike D. Doesn’t like

5. What …. To Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. Vày you say B. Are you say C. Does she say D. Are you saying

6. Which sport do you play?- I play ……..

A. Table-tennis B. Swim C. Sports D. Games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Drink B. Favourite C. Cooking D. Nine

8. He ….. Goes for a walk in the morning

A. Never B. Not C.doesn’t D. Isn’t

Bài 2: Hãy giúp bé khỉ xong xuôi bài tập theo tín hiệu dưới đây

 

*

 Bài 3: Hãy góp ong tra cứu mật

We have English ……………. Friday.……………. Old are you? – I’m seven years old. Thank you ……………. Much W ……………. Is Mary from?……………. Màu sắc is it? – It’s red……………. Are you? – I’m fine. Thanks. There are four people ……………. My family.……………. Time do you go to lớn bed? There ……………. One living room và one kitchen in my house. Why bởi vì you want lớn ……………. Khổng lồ the bookshop? My brother is a factory ……………. . He works in a factory. We lượt thích going lớn the zoo ……………. Much. After dinner, my mother checks my homework b ……………. Bedtime. My sister takes vegetables ……………. The market. Sometimes, I go out ……………. My friends. I’d lượt thích ……………. Orange, please. My father w ……………. Hard everyday. They are farmers. They work o_ a farm. The museum ……………. Behind the park. Let’s go out ……………. A walk. Alan wants to be a xe taxi d ……………. . I lượt thích ……………. Play the piano, too. Tom ……………. Born on October 24th. There are ……………. People in my family: my parents, my brother & me. What ……………. Your father do? – He is a farmer. My brother is ……………. Engineer. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P……………. School. I want khổng lồ be a singer b ……………. I lượt thích to sing. The cinema is between the park ……………. The post office. I don’t know how ……………. Dance.

Bài 4: Leave me out

CHEASS 11. WATEER TELERPHONE 12. MABLE BIANGO 13. IDEAR DOWIN 14. BUSTY FINEISH 15. ENODUGH FIVELD 16. PLANKE NEPAR 17. LESMON EXCIATING 18. SABD PICANIC 19. CANODLE CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh 

Bài 1: lựa chọn từ trong ngoặc điền vào dấu bố chấm

1. The teacher is …….a story to lớn the pupils. (tells / khổng lồ tell / telling)

2. I m reading a letter…. ..Peter. (from / khổng lồ / on)’ 

3. When…… Linda born? (were / was / is)

4. Lan’s sister is a………. At Viet Duc Hospital. ( nurse / engineer / singer)

5. …………….does your father do? He s a doctor. (where / when / what)

6. Mary doesn’t want ……….volleyball. (plays / khổng lồ play / playing)

 Bài 2: hoàn thành các câu sau:

 1 . I … a student 

2 . She … her boy friend very much 

3 . They … famer 

4 . He … TV every night 

5 . He … go khổng lồ school everyday 

6 . We … run lớn book shop 

7 . I usually …to bed eaely 

8 . He … football 

9 . He … a post man 

10 . She often exerases in home 

 Bài 3: sắp đến xếp các câu sau để được câu trả chỉnh

 1 . Tiger / jump / I / they / because / like / can .

2 . T-shirt / how / is / much / that . 

3 . Too / linda / friend / is / my .

4 . Post / office / to lớn / let’s / the / go .

 Bài 4: Đọc và trả lời đoạn văn

 Hi! His name is Hung. He’s eleven years old. He’s a student. He lives in a small house in the city. His house is near a park. He gets up at half past five. Then he brushes the teeth và washes his face. He has his breakfast, then he goes khổng lồ school at half past six. The school is near his house. Classes start at seven o’clock

Questions:

What’s his name?

…………………………………………………………………………………………………………………….

What does he do?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Does he live in the city?

…………………………………………………………………………………………………………………….

What time does he get up?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Does he go khổng lồ school at 6 o’clock?

…………………………………………………………………………………………………………………….

How old is Hung?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Bài 5: hoàn tất các câu sau

 

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 gồm đáp án. 

Đây là một trong những bài thi thuộc bộ đề thi olympic giờ Anh lớp 5 vòng ngực để những em hoàn toàn có thể trải nghiệm có tác dụng quen với kết cấu đề thi để sở hữu định hướng ôn tập dễ dàng hơn

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Eric wrote a paragraph about his experience of preparing for the school’s invention fair. Margaret, his older sister, read his funny story & made five corrections on Eric’s draft above. Among the five corrections, how many of them are necessary & correct?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Which BEST combines the sentences into one sentence?

The boy ate his dinner. Then he went outside khổng lồ play ball.

A. Although the boy wanted khổng lồ go outside và play, he ate his dinner.

B. After the boy ate his dinner, he went outside khổng lồ play ball.

C. After the boy went outside to lớn play ball, he ate his dinner.

C. Eating his dinner, the boy went outside khổng lồ play ball.

Xem thêm: Mẫu: Lời Nhận Xét Học Bạ Cuối Năm Thpt Mới Nhất, Mẫu Nhận Xét Học Sinh Thcs, Thpt Theo Thông Tư 26

3. Which word can take the place of the underlined word in the sentence?

Someone cleaned up this place. Where arethe children’s toys?

A. They

B. My

C. Them

D. Their

4. Which sentence could be added to lớn the over of the paragraph?

Fruit cobbler is an easy và tasty dessert. First, choose a favorite fruit. Blueberries or peaches work well. Second, mix the fruit with sugar, some flour, và a little lemon juice. Add a little cinnamon for extra spice. Third, make a batch of biscuit dough according to lớn directions on the box of packaged biscuit mix. Drop spoonfuls of the dough onto the fruit. Bake until the fruit is bubbly and the biscuit topping is golden brown.