+ Tính y' ; giải phương trình $y' = 0$ search $2$ nghiệm $x_1 0$ , thiết bị thị hàm số gồm điểm cực đại $left( x_1;yleft( x_1 ight) ight)$ và điểm rất tiểu $left( x_2;yleft( x_2 ight) ight)$

+ cùng với $a rất trị của hàm số --- Xem bỏ ra tiết


Bạn đang xem: Điểm cực tiểu của hàm số


*
*
*
*
*
*
*
*


*Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng vươn lên là thiên như sau:

*

Khẳng định nào sau đó là khẳng định sai:*


*


Cho hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight) = xleft( x + 2 ight)^2left( x^2 - x - 2 ight),,,,forall x in ,mathbbR). Hàm số (fleft( x ight)) gồm n điểm cực trị. Kiếm tìm n.


Hàm số (fleft( x ight) = x^4left( x - 1 ight)^2) tất cả bao nhiêu điểm cực trị?


Đồ thị hàm số (y = x^3 - 2mx^2 + m^2x + n) bao gồm điểm rất tiểu là (Aleft( 1;3 ight)). Giá trị của (m + n) bằng:


Cho hàm số (fleft( x ight)) có (f"left( x ight) = x^2021left( x - 1 ight)^2020left( x + 1 ight))(forall x in mathbbR). Hàm số sẽ cho bao gồm bao nhiêu điểm rất trị?


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm (f"left( x ight) = xleft( x - 1 ight)left( x + 4 ight)^3,forall x in mathbbR). Số điểm rất tiểu của hàm số đã mang đến là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x^2 - 1 ight)). Điểm rất tiểu của hàm số (y = fleft( x ight)) là:
Xem thêm: New Bồn Tiểu Nam Tiếng Anh Là Gì, Chậu Tiểu Tiện Treo Vào Tường Tiếng Anh Là Gì

Cho hàm số (y = fleft( x ight)). Hàm số (y = f"left( x ight)) bao gồm bảng đổi thay thiên như sau

Số điểm rất trị của hàm số (y = fleft( left( x^4 + 3x^2 + 2 ight)^2 ight) + left( x^4 + 3x^2 + 1 ight)left( x^4 + 3x^2 + 3 ight)) là


Gọi k là số quý hiếm nguyên của thông số (m) nhằm hàm số (y = dfrac13x^3 - x^2 )(+ left( m^2 - 8m + 16 ight)x - 31) có cực trị. Tìm k.