Lý thuyết và phương thức giải lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn trực tiếp kèm lấy ví dụ minh họa và bài tập tự luyện


*
ctvkhansar.net80 3 năm ngoái 70851 lượt coi | vật Lí 11

Lý thuyết và phương pháp giải lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn trực tiếp kèm ví dụ như minh họa và bài xích tập từ bỏ luyện


LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN THẲNG

A)Lý thuyết và phương pháp giải:

-Lực trường đoản cú $overrightarrowF$ có đặc điểm:

+Điểm để tại trung điểm đoạn loại điện.

Bạn đang xem: Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây

+Có phương vuông góc cùng với $overrightarrowI$ với $overrightarrowB$, bao gồm chiều tuân theo nguyên tắc bàn tay trái.

+Độ lớn: $F=B.I.l.sin alpha $ (với $alpha $ là góc tạo vị $overrightarrowI$ và $overrightarrowB$).

Trong đó: B là cảm ứng từ (đơn vị là Tesla – T)

I là cường độ loại điện (A)

$l$ là chiều nhiều năm của tua dây (m)

$alpha $ là góc chế tạo ra bởi vị trí hướng của vecto cảm ứng từ với hướng loại điện.

-Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng những đường sức từ, chiều trường đoản cú cổ tay đến những ngón tay giữa chỉ chiều loại điện, lúc đó ngón loại choãi ra 90$^0$ chỉ chiều của lực từ.

*

-Đặc điểm con đường sức: Là hầu hết đường tròn đồng tâm phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với dây dẫn và có tâm là giao điểm của khía cạnh phẳng với dây dẫn.

+Độ lớn: $B=2.10^-7.fracIr$

Chú ý:

+Chiều của cảm ứng từ phía bên ngoài nam châm là chiều vào nam (S) ra Bắc (N)

+Quy ước:

$odot $: tất cả phương vuông góc với khía cạnh phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

$otimes $: có phương vuông góc với khía cạnh phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

$ o $: có phương, chiều là phương chiều về mũi tên cùng nằm cùng bề mặt phẳng vẽ nó.


Ví dụ 1: Lực từ tính năng lên một đoạn dây dẫn trực tiếp mang mẫu điện tỉ lệ thành phần với:

A.cường độ dòng điện qua đoạn dây.

B.căn bậc hai của hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu đoạn dây.

C.bình phương hiệu điện cầm giữa nhị đầu đoạn dây.

D.điện trở của đoạn dây.


Hướng dẫn:

Lực từ chức năng lên một quãng dây dẫn thẳng phụ thuộc và cường độ chiếc điện qua đoạn dây.

Chọn đáp án A.


Ví dụ 2: trong một tự trường phần đa B = 0,2T, fan ta để một dây dẫn nhiều năm 20cm gồm mang loại điện I. Biết rằng nếu đặt dây vuông góc với đường chạm màn hình từ thì trọng lượng của dây p = 0,4N sẽ cân đối với lực từ tính năng lên dây. Giá trị I bằng:

A.10A B.5A C.1A D.20A


Hướng dẫn:

Trọng lượng của dây p. = 0,4N sẽ cân bằng với lực từ công dụng lên dây buộc phải lực từ tác dụng lên dây dẫn là F = 0,4N.

Cường độ dòng điện là:

$F=BIlRightarrow I=fracFBl=frac0,40,2.0,2$= 10(A)

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 3: chiếc điện 5A chạy trong dây dẫn đặt trong sóng ngắn từ trường có chạm màn hình từ 10T. Góc tạo vì giữa chiều của loại điện cùng chiều của tự trường bởi 60$^0$. Nếu từ trường tính năng lên dây dẫn một lực 20N, thì chiều dài của dây dẫn bằng.

A.0,46m B.0,52m C.0,82m D.0,64m


Hướng dẫn:

Ta có: $F=BIlsin alpha Rightarrow l=fracFBIsin alpha =frac2010.5.sin 60^0$= 0,46m

Chọn lời giải A.


Ví dụ 4: Một đoạn loại điện nằm song song với mặt đường sức trường đoản cú và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn mẫu điện đó thì:

A.F khác 0.

B.F = 0.

C.F còn tùy thuộc chiều dài của đoạn mẫu điện.

D.F còn tùy trực thuộc độ béo cường độ cái điện.


Hướng dẫn:

Góc giữa chiếc điện cùng vectơ cảm ứng từ bằng 0, suy ra F = 0.

Chọn đáp án B.


Ví dụ 5: Lực từ chức năng lên một quãng dây dẫn gồm dòng điện chạy qua bao gồm hướng phù hợp với hướng của loại điện góc $alpha $

A.có độ lớn cực đại khi $alpha $= 0.

B.có độ lớn cực đại khi $alpha =fracpi 2$.

C.có độ khủng không phụ thuộc góc $alpha $.

D.có độ béo dương khi $alpha $ nhọn với âm lúc $alpha $ tù.


Hướng dẫn:

Từ công thức: $F=B.I.l.sin alpha $

F cực đại khi sin$alpha $= 1, tuyệt $alpha =fracpi 2$

Chọn đáp án B.


Ví dụ 6: một đoạn dây dẫn thẳng nhiều năm 5cm đặt trong tự trường hầu hết và vuông góc cùng với vectơ cảm ứng từ. Cái điện qua dây gồm cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây chính là 3.10$^-3$N. Xác định cảm ứng từ của tự trường?

A.0,08T B.0,06T C.0,05T D.0,1T


Hướng dẫn:

Đoạn dây vuông góc cùng với vectơ cảm ứng từ cần góc giữa cái điện và vectơ cảm ứng từ bằng 90$^0$.

Ta có: $B=fracFI.l.sin alpha =frac3.10^-30,75.0,05.sin 90^0$= 0,08T

Chọn lời giải A.


Ví dụ 7: một quãng dây dẫn nhiều năm 5cm để trong tự trường phần nhiều và vuông góc cùng với vectơ chạm màn hình từ. Mẫu điện chạy qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn đó là 3.10$^-2$N. Độ lớn cảm ứng từ của sóng ngắn từ trường là:

A.0,4T B.0,6T C.0,8T D.1,2T


Hướng dẫn:

Ta có: $B=fracFI.l.sin alpha =frac3.10^-20,75.0,05.sin 90^0$ = 0,8 T

Chọn giải đáp C.


Ví dụ 8: một quãng dây dẫn để trong sóng ngắn đều. Ví như chiều nhiều năm dây dẫn với cường độ loại điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ phệ lực từ công dụng lên dây dẫn

A.tăng 2 lần B.giảm 2 lần C.tăng 4 lần D.không thay đổi


Hướng dẫn:

Từ công thức : $F=B.I.l.sin alpha $

Nếu I và $l$ mặt khác tăng 2 lần thì F tăng 4 lần.

Chọn lời giải C.


Ví dụ 9: một đoạn dây dẫn dài $l$ = 0,2m đặt trong sóng ngắn đều sao để cho dây dẫn phù hợp với vectơ chạm màn hình từ một góc 30$^0$. Biết loại điện chạy qua dây là 10A, cảm ứng từ B = 2.10$^-4$T. Lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn là:

A.10$^-4$N B.2.10$^-4$N C.2,5.10$^-4$N D.3.10$^-4$N


Hướng dẫn:

Ta có: $F=B.I.l.sin alpha =2.10^-4.10.0,2.sin 30^0=2.10^-4$N

Chọn đáp án B.


Ví dụ 10: Treo đoạn dây dẫn gồm chiều nhiều năm $l$ = 5cm, trọng lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ làm sao để cho dây dẫn nằm ngang. Biết chạm màn hình từ của trường đoản cú trường hướng thẳng đứng xuống dưới, bao gồm độ mập B = 0,5T và chiếc điện trải qua dây dẫn là I = 2A. Nếu đem g = 10m/s$^2$ thì góc lệch của dây treo đối với phương thẳng đứng là:

A.30$^0$ B.45$^0$ C.60$^0$ D.75$^0$


Hướng dẫn:

Các lực tác dụng lên đoạn dây là $overrightarrowP,overrightarrowF_t,overrightarrowT$

$ an alpha =fracF_tP=fracB.I.lmg=frac0,5.2.0,050,005.10=1Rightarrow alpha =45^0$

Chọn lời giải B.

C)Bài tập tự luyện:

Câu 1: Chiều của lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn mang mẫu điện, thường được xác định bằng quy tắc:

A.bàn tay trái. B.vặn đinh ốc.

C.bàn tay phải. D.vặn đinh ốc 2.

Câu 2: Phương của lực từ chức năng lên dây dẫn mang cái điện để trong từ bỏ trường không có đặc điểm nào sau đây?

A.Vuông góc với khía cạnh phẳng chứa vectơ chạm màn hình từ và dòng điện.

B.Vuông góc cùng với vectơ chạm màn hình từ.

C.Song tuy vậy với các đường sức từ.

D.Vuông góc với dây dẫn mang loại điện.

Câu 3: một đoạn dây dẫn thẳng dài 10cm mang cái điện cường độ 0,75A, để trong tự trường đều có đường sức từ vuông góc cùng với dây dẫn. Biết lực từ chức năng lên đoạn dây là 0,03N thì cảm ứng từ tất cả độ khủng bằng:

A.0,8T B.1,0T C.0,4T D.0,6T

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không phải của những đường mức độ từ màn biểu diễn từ trường sinh bởi dòng năng lượng điện chạy vào dây dẫn thẳng dài?

A.Các con đường sức là những đường tròn.

B.Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.

C.Chiều các đường mức độ được khẳng định bởi nguyên tắc bàn tay trái.

D.Chiều những đường mức độ không dựa vào chiều cái điện.

Câu 5: Phương của lực từ chức năng lên dây dẫn mang chiếc điện không có điểm lưu ý nào sau đây?

A.Vuông góc cùng với dây dẫn mang loại điện.

B.Vuông góc với vec tơ cảm ứng từ.

C.Vuông góc với phương diện phẳng đựng vec tơ chạm màn hình từ và cái điện.

D.Song song với các đường sức từ.

Câu 6: đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh vì chưng dòng năng lượng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A.phụ thuộc thực chất dây dẫn.

B.phụ thuộc môi trường xung quanh.

C.phụ thuộc ngoại hình dây dẫn.

D.phụ thuộc độ to dòng điện.

Câu 7: chạm màn hình từ sinh vì chưng dòng năng lượng điện chạy vào dây dẫn thẳng dài không có điểm lưu ý nào sau đây?

A.vuông góc cùng với dây dẫn.

B.tỉ lệ thuận cùng với cường độ mẫu điện.

C.tỉ lệ ngịch với khoảng cách từ điểm đang xét cho dây dẫn.

D.tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 8: Một mẫu điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn gồm độ phệ 10A để trong chân không sinh ra một tự trường bao gồm độ lớn chạm màn hình từ trên điểm cách dây dẫn 50cm.

A.4.10$^-6$T B.2.10$^-7$/5T C.5.10$^-7$T D.3.10$^-7$T

Câu 9: trên một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang cái điện 5A thì có cảm ứng từ 0,4$mu $T. Giả dụ cường độ mẫu điện vào dây dẫn tạo thêm 10A thì chạm màn hình từ tại đặc điểm này có quý hiếm là

A.0,8$mu $T B.1,2$mu $T C.0,2$mu $T D.1,6$mu $T

Câu 10: chọn câu sai: Lực năng lượng điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn gồm dòng điện để trong từ trường.

A.luôn thuộc chiều từ trường.

B.luôn luôn luôn vuông góc với chạm màn hình từ.

C.luôn vuông góc cùng với dây dẫn.

D.phụ trực thuộc vào góc giữa dây dẫn và cảm ứng từ.

Câu 11: chọn câu đúng: Đặt bàn tay trái cho các đường mức độ từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90$^0$ chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ công dụng lên dòng điện:

A.theo chiều tự cổ tay đến tứ ngón tay.

B.ngược cùng với chiều tự cổ tay đến bốn ngón tay.

C.cùng chiều với ngón tay loại choãi ra.

D.ngược chiều cùng với ngón tay bào chữa choãi ra.

Câu 12: Lực từ chức năng lên một đoạn dây dẫn MN tất cả dòng năng lượng điện chạy qua đặt cùng phương với con đường sức từ

A.luôn cùng hướng với đường sức từ.

B.luôn ngược hướng với con đường sức từ.

C.luôn vuông góc với con đường sức từ.

D.luôn bằng 0.

Câu 13: một quãng dây dẫn thẳng, dài 10cm mang dòng điện 5A đặt trong từ trường đều chạm màn hình từ B = 0,08T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc cùng với vec tơ chạm màn hình từ. Lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn là:

A.0,02N B.0,04N C.0,06N D.0,08N

Câu 14: Một dây dẫn thẳng lâu năm mang mẫu điện 20A, để trong từ trường phần đông có chạm màn hình từ B = 5.10$^-3$T. Dây dẫn để vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ và chịu đựng lực từ bởi 10$^-3$N. Chiều lâu năm của đoạn dây dẫn là:

A.4cm B.3cm C.2cm D.1cm

Câu 15: một đoạn dây dẫn lâu năm $l$ = 0,8m đặt trong sóng ngắn từ trường đều sao để cho dây dẫn phù hợp với vec tơ cảm ứng từ một góc 60$^0$. Biết mẫu điện I = 20A và dây dẫn chịu đựng một lực là F = 2.10$^-2$N. Độ khủng của chạm màn hình từ là:

A.0,8.10$^-3$T B.10$^-3$T C.1,4.10$^-3$T D.1,6.10$^-3$T

Câu 16: một đoạn dây dẫn nhiều năm $l$ = 0,5m để trong sóng ngắn đều thế nào cho dây dẫn phù hợp với vec tơ cảm ứng từ một góc 45$^0$. Biết cảm ứng từ B = 2.10$^-3$T cùng dây dẫn chịu lực trường đoản cú F = 4.10$^-2$N. Cường độ loại điện trong dây dẫn là?

A.20A. B.20$sqrt2$A C.40$sqrt2$A D.40A

Câu 17: Ha dây dẫn thẳng dài phía trong cùng một phương diện phẳng với vuông góc cùng với nhau, mang dòng điện $I_1=I_2$= 10A trong không khí. Chạm màn hình từ tại điểm M giải pháp đều nhị dây dẫn một đoạn 10cm bằng:

A.8.10$^-5$T B.2.10$^-5$T C.0 D.4.10$^-5$T

Câu 18: Dây dẫn thẳng dài có cường độ I$_1$ = 5A đi qua đặt trong ko khí. Tính lực tác dụng lên 1m dây của cái điện I$_2$ = 10A đặt song song, giải pháp I$_1$ 15cm cùng I$_2$ ngược chiều.

Xem thêm: Bản Chất Tia Tử Ngoại Có Cùng Bản Chất Với Tia Gamma, Tia Tử Ngoại Có Cùng Bản Chất Với Tia Alpha

A.2.10$^-4$N B.10$^-4$N C.0 D. 2.10$^-3$N

Câu 19: Một dây dẫn bao gồm chiều nhiều năm 10m được đặt trong trường đoản cú trường đều có B =5.10$^-2$T. Nhận định rằng điện bao gồm cường độ 10A chạy qua dây dẫn. Ví như lực từ chức năng có độ lớn bằng 2,5$sqrt3$N. Hãy xác minh góc giữa $overrightarrowB$ cùng chiều cái điện?

A.30$^0$ B.60$^0$ C.45$^0$ D.90$^0$

Câu 20: Một dây dẫn tất cả chiều dài $l$ = 5m, được để trong từ bỏ trường đều sở hữu độ bự B = 3.10$^-2$T. Cường độ cái điện chạy vào dây dẫn có giá trị 6A. Xác minh độ lớn của lực từ công dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt tuy nhiên song với các đường sức từ.