Biểu thức định cách thức Ôm: (I = fracUR) đường đặc thù Vôn – Ampe là 1 trong đường thẳng trải qua gốc toạ độ.
Bạn đang xem: Đồ thị mô tả định luật ôm là

*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị diễn tả định lý lẽ Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện vắt giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ loại điện vào mạch tất cả chiều cùng độ phệ là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin bao gồm suất điện động (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch ngoài (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện ở mạch xung quanh là:
Xem thêm: Giáo An Những Đứa Con Trong Gia Đình Nguyễn Thi, Soạn Bài Những Đứa Con Trong Gia Đình

Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích trên $2$ bản tụ điện khi $K$ đóng là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.