Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đương lượng điện hóa của đồng là k = 3 , 3.10 − 7 k g / C . Hy vọng cho trên catôt của bình năng lượng điện phân đựng dung dịch C u S O 4 , với cực dương bởi đồng mở ra 16,5gđồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình đề xuất là

A. 5.10 3 C

B. 5.10 4 C

C. 5.10 5 C

D. 5.10 6 C

Biết đương lượng điện hóa của Niken là k = 3.10 – 4 g/C. Khi cho một điện lượng 10 C chạy qua bình điện phân có anốt làm bằng niken thì cân nặng niken dính vào catốt là

A.Bạn sẽ xem: đương lượng điện hoá của đồng là k=3 3 0,3. 10 – 4 g.

B.

Bạn đang xem: Đương lượng điện hoá của đồng là k=3 3

 10,3. 10 – 4 g.

C. 3. 10 - 3 g. 

D. 0,3. 10 - 3 g


*

Đương lượng năng lượng điện hóa của đồng là k = 3 , 3 . 10 - 7 k g / C . Muốn đến trên catôt của bình năng lượng điện phân chửa dung dịch C u S O 4 với cực dương bằng đồng mở ra 1,65 g đồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình yêu cầu là

A. 5 . 10 3 C

B. 5 . 10 4 C

C. 5 . 10 5 C

D. 5 . 10 6 C

Đương lượng năng lượng điện hóa của đồng là k = 3 , 3 . 10 - 7 kg/C. Muốn cho bên trên catôt của bình điện phân chửa hỗn hợp CuSO4, với cực dương bằng đồng xuất hiện thêm 1,65 g đồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình cần là

A. 5 . 10 3 C.

C. 5 . 10 5 C.

D. 5 . 10 6 C

Đương lượng điện hóa của đồng là k = 3 , 3 . 10 - 7 k g / C . Mong mỏi cho bên trên catôt của bình năng lượng điện phân chửa hỗn hợp C u S O 4 với rất dương bởi đồng xuất hiện 1,65 g đồng thì điện lượng chạy qua bình buộc phải là

A. 5 . 10 3 C

B. 5 . 10 4 C

C. 5 . 10 5 C

D. 5 . 10 6 C

Đương lượng năng lượng điện hóa của đồng là k = 1 F . A n = 3 , 3 . 10 - 7 k g / C . Mong muốn cho bên trên catôt của bình năng lượng điện phân đựng dung dịch đồng sunfat C u S O 4 lộ diện 0,33 kilogam đồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình phải là

A. 10 5 C

B. 10 6 C

C. 5 . 10 6 C

D. 10 7 C

Đương lượng điện hóa của niken k = 0 , 3 . 10 - 3 g/C, Một điện lượng 5 C chạy qua binh năng lượng điện phân có anot bằng niken thì cân nặng của niken dính vào catot là

A. 6 . 10 - 3 g.

B.  6 . 10 - 4 g.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 50 Tập 2 Phần 1, 2, Giải Bài 1, 2 Trang 50 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2

D. 1 , 5 . 10 - 4 g

Đương lượng năng lượng điện hóa của niken k = 0 , 3 . 10 - 3 g / C . Một điện lượng 5 C chạy qua binh năng lượng điện phân có anot bằng niken thì trọng lượng của niken phụ thuộc vào catôt là

A. 6 . 10 - 3 g

B. 6 . 10 - 4 g

C. 1 , 5 . 10 - 3 g

D. 1 , 5 . 10 - 4 g

Đương lượng điện hóa của niken k = 0 , 3 . 10 - 3 g / C . Một điện lượng 5 C chạy qua binh điện phân bao gồm anot bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là

A. 6 . 10 - 3 g

B. 6 . 10 - 4 g

C. 1 , 5 . 10 - 3 g

D. 1 , 5 . 10 - 4 g

Cho đương lượng năng lượng điện hoá của niken là k = 3 . 10 - 4 g / C . Khi cho một điện lượng 10C chạy qua bình năng lượng điện phân bao gồm anot làm bằng niken, thì cân nặng niken phụ thuộc vào catot là:

A. 0,3. 10 - 4 g

B. 3. 10 - 3 g

C. 0,3. 10 - 3 g

D. 10,3. 10 - 4 g

Cho đương lượng năng lượng điện hoá của niken là k = 3 . 10 - 4 g / C . Khi cho một điện lượng 10C chạy qua bình năng lượng điện phân tất cả anot làm bằng niken, thì khối lượng niken dính vào catot là: