Bài tập trắc nghiệm 60 phút hàng điện hoá - đặc điểm của kim loại - hàng điện hoá kim loại - chất hóa học 12 - Đề số 4

Làm bài

phân chia sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài xích thi.Trong số những kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không công dụng được với O2 ở nhiệt độ thường :

Cho m gam sắt vào 200 ml dung dịch gồm


Bạn đang xem: Fe không tác dụng với dung dịch nào

*

*

*

) và 0,75m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Cho 6,88 gam hỗn hợp chứa Mg với Cu với xác suất mol khớp ứng là 1:5 vào dung dịch đựng 0,12 mol

*

Hòa tan trọn vẹn một lượng bố vào hỗn hợp loãng cất a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong những chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, Cr, Cr2O3, Si, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng với hỗn hợp X là:

Cặp chất nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng chất hóa học trong dung dịch?

Phản ứng sau đây tự xảy ra:

*

. Bội nghịch ứng này mang đến thấy:

Cho dãy những cation kim loại:Ca2+, Cu2+, Na+, Zn2+ .Cation sắt kẽm kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong hàng

mang lại m gam Mg vào dung dịch cất 19,5 gam FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X và 3,36 gam chất rắn ko tan. Cực hiếm của m là

Nhúng thanh sắt vào hỗn hợp
. Sau 1 thời gian, trọng lượng dung dịch sút 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe vẫn phản ứng là

Cho 2,7 gam Al cùng 1,4 gam fe vào 400 ml dung dịch
1M, sau khi phản ứng ngừng thu được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là:

Dãy nào tiếp sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với hỗn hợp HCl, vừa tác dụng được với hỗn hợp AgNO3?

trong số ion sau đây, ion nào bao gồm tính oxi hóa bạo phổi nhất?

Cho hỗn hợp Fe2(SO4)3 tác dụng với sắt kẽm kim loại Cu được FeSO4 với CuSO4. Cho dung dịch CuSO4 công dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua những phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần theo hàng sau :

Cho a gam hỗnhợpbộtcáckimloại Ni và Cu vào hỗn hợp AgNO3dư, khuấykĩchođếnkhưphảnứngkếtthúcthuđược 54 gam kimloại. Mặtkhác, cũngchoa gam hỗnhợpbộtkimloạitrênvào hỗn hợp CuSO4dưđếnkhiphảnứngkếtthúcthuđược (a + 0,5) gam kimloại. Giátrịcủaalà

Nhúng thanh fe vào hỗn hợp
. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch sút 0,8 gam so với trọng lượng dung dịch ban đầu. Cân nặng Fe vẫn phản ứng là

Kim các loại nào dưới đây khử được HCl ở ánh sáng thường ?

Cho 2a mol bột sắt vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất.

Hòa rã 9,14g các thành phần hỗn hợp Cu,Mg,Al bởi dung dịch HCl hoàn toản thu được 7,84 lit khí X (dktc); hỗn hợp Z cùng 2,54g chất rắn Y. Lọc vứt chất rắn Y , cô cạn hỗn hợp Z thu được trọng lượng muối khan là :

kim loại Fe không công dụng với hỗn hợp nào sau đây?

Để bóc tách Ag thoát khỏi hỗn phù hợp Ag, Cu, fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì cần sử dụng chất làm sao sau đây?


Cho các phát biểu: (1)Tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA hầu như là kim loại, (2)Kim loại có bán kính nguyên tử to hơn so với nguyên tố phi kim. (3)Tính dẫn năng lượng điện của Ag> Cu > Au > Al > Fe. (4)Cho Mg công dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu được Fe. Số tuyên bố đúng là:

Cho hồn hợp có Fe cùng Mg vào dung dịch
, khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm 2 muối) và chất rắn Y (gồm 2 kim loại). Nhì muối trong X là:

Nhúng thanh sắt vào hỗn hợp
. Sau một thời gian, cân nặng dung dịch giảm 0,8 gam so với trọng lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đang phản ứng là

sắt kẽm kim loại nào sau khi chức năng với HCl, Cl2 thì tạo nên cùng một muối bột ?

Trường hợp nào tiếp sau đây không xảy ra phản ứng?

Dung dịch H2SO4loãngkhôngphảnứngvớikimloạinàosauđây ?

Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp AgNO3 thu được dung dịch X. Kế tiếp ngâm thanh fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp Y tất cả chứa hóa học tan là:

dìm một đinh fe trong 200ml hỗn hợp CuSO4 x(M). Sau thời điểm phản ứng xong lấy đinh sắt thoát khỏi dung dịch cọ nhẹ, có tác dụng khô đinh sắt tạo thêm 3,2g. Quý hiếm của x là.

Hai sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây đều tác dụng với hỗn hợp
(loãng) với dung dịch


Xem thêm: Cảm Nhận 8 Câu Đầu Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ (8 Mẫu)

?

Cho hỗnhợp Mg và Cu vào dung dịchHCldư. Kếtthúcphảnứng, côcạn dung dịchthuđượcchấtrắngồm

Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Kế tiếp ngâm thanh sắt (dư) vào dung dịch X thu được hỗn hợp Y. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y gồm chứa hóa học tan là:

Đêtáchlấy Ag rakhỏihỗnhợpFe,Cu,Ag . Cầndùngdư hỗn hợp :

Ở đk thường, sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không bội nghịch ứng vớinước :

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,36 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

Kim loạinàocótínhkhửmạnhnhất:

Cho các thành phần hỗn hợp bột tất cả Al, Cu vào dung dịch cất AgNO3và Fe(NO3)3 sau làm phản ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn X gồm hai kim loại và dung dịch Y đựng 3 muối. Những cation trong dung dịch Y là:


Hỗn hơp X có 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe tính năng với 100 ml dung dich Y đựng AgNO3và Cu(NO3)2. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp G và 8,12 gam chất rắn E tất cả 3 kim loại. Cho chất rắn E chức năng với dung dịch HCldư thư được 0,672 lít H2(đktc). Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. độ đậm đặc mol AgNO3và Cu(NO3)2lần lượt là:

Cho các thành phần hỗn hợp bột tất cả Al, Cu vào dung dịch đựng AgNO3và Fe(NO3)3 sau làm phản ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn X bao gồm hai sắt kẽm kim loại và dung dịch Y cất 3 muối. Các cation trong dung dịch Y là:

Cho những kim loại Fe, Mg, Cu và các dung dịch muối hạt AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)3. Trong sốcác chất đã cho, sốcặp chất bao gồm thểtác dụng cùng nhau là:

nhấp lên xuống 13,14g Cu với 250 ml dung dịch AgNO3 0,6 M một thời gian thu được 22,56g chất rắn A với dung dịch B. Nhúng thanh kim loại M nặng trĩu 15,45g vào dung dịch B khuấy đầy đủ đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 17,355g hóa học rắn Z. Kim loại M là :

Một số thắc mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm.Nhỏ dung dịch H2SO4 sệt vào saccarozơ, xuất hiện khí SO2 khôn cùng độc. Để hạn chế SO2 bay ra từ ống nghiệm, bạn ta nút ống nghiệm bằng: (a) Bông tẩm nước; (b) Bông tẩm giấm ăn; (c) Bông khô; (d) Bông tất cả tẩm nước vôi. Biện pháp công dụng nhất là:

Khối lượng ancol etylic chiếm được khi mang lại lên men 10 tấn bột ngũ cốc cất 80% tinh bột với công suất 37,5% là:

Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam saccarozo rồi chia thành phầm thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì nhận được x gam kết tủa. Phần 2 cho công dụng với dung dịch nước Brom dư, thì tất cả y gam tham gia phản ứng. Quý hiếm x và y lần lượt là:

Trong các chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, xenlulozơ, số chất bị thủy phân khi nấu nóng với axit H2SO4 loãng là:

Kết trái thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi nghỉ ngơi bảng sau: những dung dịch X, Y, Z, T theo lần lượt là:

Thủy phân hoàn toàn 13,68 gam saccarozơ rồi chia thành phầm thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với lương dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa. Phần 2 mang lại tác dung với dung dịch nước brom dư, thì có y gam brom tham gia phản ứng. Giá trị x, y theo thứ tự là:

cho xenlulozơtácdụngvới HNO3đặc (H2SO4đặc) vàbằngphươngphápthíchhợptáchthuđươc 0,08 molhaisảnphẩm A với B cócùngsố mol. Thànhphầnphầntrămkhốilượngnitơ trong A cùng B lầnlượtlà 11,11 % và 14,14 %. Khốilượngcủa A và B là

Xenlulozơtrinitratđượcđiềuchếtừxenlulozơvàaxit nitric đặccóxúctácaxitsunfuricđặc, nóng. Đểcó 37,125 kg xenlulozơtrinitrat, cầndùng dung dịchchứa m kg axit nitric (hiệusuấtphảnứngđạt 90%). Giátrịcủa m là