60 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm có đáp án

Với 60 bài xích tập trắc nghiệm Đạo hàm tất cả đáp án Toán lớp 11 tổng đúng theo 60 bài bác tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Đạo hàm từ đó đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Toán lớp 11.

*

Bài 1: Đạo hàm của hàm số y = (2x4-3x2-5x)(x2-7x) bằng biểu thức nào bên dưới đây?

A. (8x3-6x-5)(2x-7)

B. (8x3-6x-5)(x2-7x)-(2x4-3x2-5x)(2x-7)

C. (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)

D. (8x3-6x-5)+(2x-7)

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng cách làm đạo hàm hàm hơp (uv)’= u’v + uv’ ta có:

y" = (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)

Chọn lời giải là C

Bài 2: mang đến hàm số f(x) = sinx.sin2x.sin3x. Quý giá của f "(π/12) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn câu trả lời B

Bài 3: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào bên dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

Áp dụng công thưc đạo hàm hàm hợp

*
ta có:

*

Chọn giải đáp là D

Bài 4: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bởi biểu thức như thế nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*

Bài 5: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng cách làm đạo hàm hàm hơp (uv)’= u’v + uv’ ta có:

*

Chọn đáp án là B

Bài 6: Đạo hàm trung học cơ sở của hàm số y = cos2x bằng biểu thức như thế nào sau đây?

A.-2sin2x

B.-4cos2x

C.-4sin2x

D.4cos2x

Lời giải:

Đáp án: C

y’ = (cos2x)’ = -4sin2x

Chọn giải đáp C

Bài 7: Đạo hàm của hàm số f(t) = a3t4 - 2at2 + 3t - 5a bằng biểu thức như thế nào sau đây?

A. 4a3t3 - 4at + 3

B. 3a2t4 - 2t2 - 5

C. 12a2t3 - 4at - 2

D. 4a3t3 - 4at - 5

Lời giải:

Đáp án: B

f"(t) = 4a3t3 - 4at + 3

Chọn giải đáp là B

Bài 8: mang lại hàm số f(x) = x2 + 2x, tất cả Δx là số gia của đối số trên x = 1, Δy là số gia tương ứng của hàm số. Khi ấy Δy bằng:

A. (Δx)2 + 2Δx

B. (Δx)2 + 4Δx

C. (Δx)2 + 2Δx - 3

D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Δy = f(1+Δx) - f(1) = (1+Δx)2 + 2(1+Δx) - (1+2) = (Δx)2 + 4Δx

Đáp án B

Bài 9: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn giải đáp là B

Bài 10: mang lại hàm số f(x) = cos2x. Quý hiếm của f "(π/6) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn đáp án D

*

Bài 11: mang đến hàm số

*

Đạo hàm của hàm số đã cho tại x = 1 là:

A. 1/4B. -1/2C. 0D. 1/2

Lời giải:

Đáp án: A

với Δx là số gia của đối số trên x = 1, ta có

*

Bài 12: mang lại hàm số f(x) = |x+1|. Xác định nào sau đó là sai?

A.f(x) thường xuyên tại x = -1

B.f(x) bao gồm đạo hàm trên x = -1

C.f(-1) = 0

D.f(x) đạt giá bán trị bé dại nhất trên x = -1

Lời giải:

Đáp án: B

*

f(-1) = 0 ⇒ giải pháp C đúng

f(x) ≥ 0, ∀x. F(x)=0 ⇔ x = -1 ⇒ cách thực hiện D đúng

*

Suy ra ko tồn tại số lượng giới hạn của tỉ số

*
khi x → -1

Do đó hàm số sẽ cho không có đạo hàm trên x = -1

Vậy chọn lời giải là B

Bài 13: Đạo hàm của hàm số y = tan⁡(2x+1) - xcos2x bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời A

Bài 14: Số gia của hàm số f(x) = 2x2 - 1 tại x0 = 1 ứng cùng với số gia Δx = 0,1 bằng:

A.1

B.1,42

C.2,02

D.0,42

Lời giải:

Đáp án: B

Vậy chọn giải đáp là B

Bài 15: cho hàm số y=√x,Δx là số gia của đối số tại x. Khi đó Δy/Δx bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: C

Δy = f(x0 + Δx) - f(x0)

Vậy chọn câu trả lời là C

Bài 16: Đạo hàm của hàm số y = cot2x2 bằng biểu thức làm sao sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn câu trả lời D

Bài 17: đến hàm số

*

Đạo hàm của hàm số đã mang đến tại x = 1?A. 1

B. 0

C. 1/4

D. -1/4

Lời giải:

Đáp án: C

Ta bao gồm

*

Vậy chọn câu trả lời là C

Bài 18: Đạo hàm của những hàm số sau tại những điểm đã cho: f(x) = 2x3 + 1 trên x = 2?

A.10

B.24

C.22

D.42

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có

*

Vậy chọn đáp án là B

Bài 19: cho hàm số f(x) = sin4x + cos4x - 2sin2xcos2x. Cực hiếm của f "(π/24) bằng:

A. -1B. 1C. 1/2D. -1/2

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn đáp án A

Bài 20: Đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã cho: f(x) = √(x2 + 1) trên ?

A. 1/2

B. -1/√2

C. 0

D. 3

Lời giải:

Đáp án: A

Ta tất cả f(0) = 0, do đó:

*

Vậy chọn đáp án là A

*

Bài 21: Đạo hàm cuả hàm số

*
bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

*

Bài 22: Hàm số

*
tất cả ∆x là số gia của đối số tại x = 2. Lúc đó ∆y/∆x bằng?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Vậy chọn giải đáp là A

Bài 23: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Vậy chọn lời giải là B

Bài 24: Đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm vẫn cho: f(x) = x2 + 1 tại x = 1?

A. 1/2B. 1C. 0D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

*

Vậy chọn lời giải là D

Bài 25: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào bên dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Vậy chọn câu trả lời là A

Bài 26: Đạo hàm của hàm số

*
bằng

*

Lời giải:

Đáp án: B

y" = 5x4 - (2/x2)

Chọn giải đáp là B

Bài 27: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn lời giải là C

Bài 28: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn giải đáp là D

Bài 29: Đạo hàm của hàm số

*
(với c + d ≠ 0) bằng biểu thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời là A

Bài 30: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn giải đáp là C

*

Bài 31: Đạo hàm của hàm số

*
bằng

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn giải đáp là B

Bài 32: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn đáp án là B

Bài 33: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn giải đáp là A

Bài 34: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức như thế nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: B

y" = 12x3 + (1/x2)

Chọn lời giải là B

Bài 35: Biểu thức √3sinx - 3cosx bằng biểu thức như thế nào sau đây?

A. √3 cosx + 3sinx

B. √3 cosx - 3sinx

C. -√3 cosx + 3sinx

D. -√3 cosx - 3sinx

Lời giải:

Đáp án: A

y" = √3 cosx + 3sinx

Chọn đáp án A

Bài 36: Đạo hàm của hàm số y = 6(sin4x + cos4x) - 4( sin6x + cos6x) bởi biểu thức như thế nào sau đây?

A. 24(sin3x + cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

B. 24(sin3x - cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

C. 2

D.


Bạn đang xem: Giải bài tập đạo hàm lớp 11 có đáp an


Xem thêm: Please Wait - Download Giải Toán Mtct Lớp 9

0

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn câu trả lời D

Bài 37: Đạo hàm của hàm số y = x3 - √x + năm nhâm thìn bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn giải đáp D

Bài 38: cho hàm số y = x3 - 2x2 + 3x. Quý hiếm f’(-1) bằng:

A.10

B.4

C.2

D.-3

Lời giải:

Đáp án: A

y = x3 - 2x2 + 3x

y"= 3x2 - 4x + 3 ⇒ y’(-1) = 10

Chọn lời giải A

Bài 39: Đạo hàm của hàm số y = √sinx bằng biểu thức làm sao sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn lời giải C

Bài 40: mang đến hàm số

*
Số nghiệm của phương trình f’(x) = 16 là:

A.0

B.1

C.2

D.Nhiều hơn 2

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn đáp án C

*

Bài 41: Đạo hàm của hàm số f(x) = a3 - 3at2 - 5t3(với a là hằng số) bởi biểu thức như thế nào sau đây?