- Chọn bài bác -Bài 21: tổng quan về đội halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối cloruaBài 24: qua loa về hòa hợp chất có oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: luyện tập : đội halogenBài 27: Bài thực hành thực tế số 2: đặc thù hóa học tập của khí clo cùng hợp hóa học của cloBài 28: Bài thực hành số 3: đặc thù hóa học của brom và iot

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài xích 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua giúp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 106 SGK Hóa 10): đến 20g hỗn hợp bột Mg và Fe công dụng với dung dịch HCl dư thấy gồm 1g khí H2 bay ra. Trọng lượng muối clorua tạo nên trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5g.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 23

B. 45,5g.

C. 55,5g.

D. 65,5g.

Lời giải:

C đúng

nH2 =

*
= 0,5 mol.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nMg = x; nFe = y.

nH2 = x + y = 0,5 mol.

mhh = 24x + 56y = 20g.

Giải hệ phương trình ta gồm x = y =0,25 mol.

mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

Khối lượng muối bột clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 2 (trang 106 SGK Hóa 10): Nêu những đặc thù vật lí của khí hiđro clorua HCl.

Lời giải:

Hiđro clorua là chất khí không màu, hương thơm xốc, nặng hơn không khí, khí hiđro clorua tan các trong nước tạo nên thành hỗn hợp axit, sinh sống 20oC tiện thể tích nước phối hợp 500 thể tích hiđro clorua.

Bài 3 (trang 106 SGK Hóa 10): Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản nghịch ứng nhằm điều chế hidro clorua.

Lời giải:

Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng pha trộn hidro clorua

2NaCltinh thể + H2SO4 đđ –to→ Na2SO4 + 2HCl


2KCl + 2H2O –đpdd gồm m.ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2

H2 + Cl2 –as→ 2HCl.

Bài 4 (trang 106 SGK Hóa 10): Hãy dẫn ra đa số phản ứng chất hóa học của axit clohiđric để gia công thí dụ.

a) Đó là phần lớn phản ứng thoái hóa – khử.

b) Đó chưa phải là phản ứng thoái hóa – khử.

Lời giải:

a) gần như ví dụ phương trình phản ứng chất hóa học của axit clohidric là phản ứng oxi hóa – khử:

Với phương châm là hóa học khử:

*

Với mục đích là hóa học oxi hóa :

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) đầy đủ ví dụ phương trình làm phản ứng hóa học của axit clohidric là không hẳn là bội nghịch ứng oxi hóa – khử:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Bài 5 (trang 106 SGK Hóa 10): thực chất của các phản ứng điều chế hiđro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác biệt như thay nào? Các cách thức trên đã dựa vào những đặc thù hóa học nào của những chất gia nhập phản ứng?

Lời giải:

Bản hóa học của phương thức sunfat là dùng phản ứng trao đổi.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.

Bản chất của cách thức tổng phù hợp là dùng phương pháp hóa thích hợp (phản ứng thoái hóa – khử).

H2 + Cl2 → 2HCl.

Bài 6 (trang 106 SGK Hóa 10): Sục khí Cl2 trải qua dung dịch Na2CO3 thấy bao gồm khí CO2 bay ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng vẫn xảy ra.

Lời giải:

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 (trang 106 SGK Hóa 10): Tính độ đậm đặc của hai hỗn hợp axit clohiđric trong các trường hòa hợp sau:

a) cần được dùng 150ml dung dịch HCl nhằm kết tủa trọn vẹn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

Xem thêm: Trước Khi Chết Lão Hạc Đã Làm Gì, Vì Sao Lão Hạc Chọn Cái Chết Bằng Bả Chó

b) Khi mang lại 50g hỗn hợp HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì chiếm được 2,24 lít khí sinh hoạt đktc.

Lời giải:

a)

*

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Theo pt nHCl = nAgCl = 0,1 mol


*

b)

*

Phương trình chất hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

Theo pt: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

*